Co je sporný rozvod

Stojíte nyní před těžkým obdobím v souvislosti s rozvodem? Jako advokáti chápeme, že rozvod může být emocionálně i právně složitou záležitostí, která ovlivňuje celý život rodiny. V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty sporného rozvodu a poskytneme užitečné informace a rady.
sporný rozvod

Co je sporný rozvod?

Sporný rozvod představuje jeden z druhů rozvodového řízení, který je legálně v občanském zákoníku označován jako „rozvod se zjišťováním příčin rozvratu“. Obvykle se k němu přistupuje v situacích, kdy druhý manžel nesouhlasí s návrhem na rozvod. Spor může vzniknout také v případech, kdy se manželé nedokáží dohodnout na péči o děti nebo na vypořádání majetku.

Rozvodové řízení může být buď sporné nebo nesporné, přičemž mezi nimi existují zásadní rozdíly. Sporný rozvod je často časově i finančně náročnější než nesporný rozvod. V rámci sporného rozvodového procesu se soud zabývá nejenom samotným rozvodem, ale také hledá příčiny rozvratu manželství. Tato situace může být pro strany nepříjemná, protože se soudu musí předkládat důkazy a podrobovat se zkoumání osobních záležitostí a soukromí. Tento proces může vyvolávat další napětí a zvýšenou míru stresu pro manžele, kteří se již nacházejí ve složité životní situaci.

Jak podat žádost o rozvod dohodou

Důvod rozvodu

Nutno zprvu uvést, že občanský zákoník stanoví jeden obecný důvod pro rozvod, kterým je hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat manželství. Tento termín odkazuje na situaci, kdy mezi manžely došlo k zásadnímu narušení vzájemného vztahu a neexistuje žádná naděje na obnovu manželství. Hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat je obecným kritériem, které umožňuje manželům požádat o rozvod.

Proč přistoupit ke spornému rozvodu:

  1. Jeden z častých důvodů sporu v rámci rozvodového procesu je nedostatek dohody mezi manžely ohledně vypořádání společného jmění manželů (SJM). Situace se často stává složitou, pokud jeden z manželů vnímá návrh druhého manžela na vypořádání SJM jako nespravedlivý. Tento nesoulad v přístupu ke spravedlivému rozdělení majetku může vyvolat napětí a spory, které mohou prodloužit celý rozvodový proces.
  2. Nedostatek shody ohledně péče o společné dítě je dalším častým sporovým důvodem při rozvodu. V takových případech je často nejlepším a také jediným řešením, když rozhodne nestranný soud. Soud se snaží zohlednit nejlepší zájem dítěte.
  3. Dalším důvodem sporu při rozvodu je situace, kdy jeden z manželů rozvod zkrátka nechce. V některých případech se může dokonce stát, že rozvod není možný z důvodů stanovených zákonem.

Nejdříve vždy děti

Před samotným rozvodem je nezbytné vyřešit záležitosti týkající se nezletilých dětí. Tato problematika je řešena prostřednictvím samostatného řízení. Rozhodnutí o péči o děti je jednou z klíčových podmínek pro rozhodnutí o rozvodu. Nicméně, i po zahájení řízení je možné dosáhnout domluvy ohledně péče o děti. Soud ve skutečnosti bude nabádat rodiče k nalezení konsensu, protože pro děti je vždy lepší, pokud se rodiče dokážou dohodnout a vyhnout se tak hádkám a dalším nepříjemnostem.

V případě nedostatku pochopení mezi manžely ohledně péče o děti má soud pravomoc rozhodnout o vhodném uspořádání. Existují různé možnosti, které soud může zvážit, včetně přiznání péče jednomu z rodičů, střídavé péče nebo společné péče. Rozhodnutí soudce je založeno na nejlepším zájmu dítěte a dalších relevantních faktorech, jako je schopnost rodičů pečovat o dítě, vztah dítěte s každým z rodičů a další specifické okolnosti.

Je však třeba mít na paměti, že pokud se manželé nedokážou domluvit, může samotné řízení týkající se péče o děti trvat poměrně dlouhou dobu. Složitost sporu, množství důkazů a další faktory mohou ovlivnit délku trvání tohoto procesu. Je proto důležité mít realistická očekávání a spolupracovat s kvalifikovanými právními zástupci, kteří poskytnou potřebnou podporu a pomohou zajistit nejlepší zájmy dětí v průběhu tohoto časově náročného procesu.

sporný rozvod

Zahájení řízení

Řízení o rozvod manželství je zahájeno doručením žádosti soudu, kterou nejčastěji podává jeden z manželů. Jak už jsme zmínili, před samotným zahájením rozvodového řízení je nezbytné vyřešit otázky týkající se péče o děti. Rozvodové řízení se odehrává u okresního soudu. Jeho příslušnost je dána podle posledního společného bydliště manželů. Po zahájení řízení soud nařídí jednání, během kterého se snaží přimět manžele k dohodě. Pokud se manželé nedokáží shodnout, soud přistoupí k dalším krokům, jednání a následnému rozhodnutí ve věci.

Průběh celého procesu

V průběhu rozvodového řízení se soud vždy snaží podporovat dohodu mezi účastníky. Soud se aktivně angažuje v řešení sporu a využívá různé metody, včetně mediace, s cílem podpořit a usnadnit komunikaci mezi manžely. Dohoda je preferovanou cestou, protože zaručuje rychlejší a jednodušší vyřešení rozvodového sporu, přičemž důležité záležitosti jsou řešeny ve vzájemné shodě.

Avšak pokud se manželé nedokážou dohodnout, soud přistupuje k dalším krokům, jako jsou případně výslechy svědků atp. Tyto kroky jsou často nepříjemné a zdlouhavé, protože vyžadují podrobné zkoumání a sběr důkazů pro posouzení situace.

Po ukončení všech jednání a zjištění relevantních faktů a okolností může soud přistoupit k pravomocnému rozhodnutí, kterým manželství rozvede. Soud zváží veškeré důkazy, argumenty a zákonné předpisy při svém rozhodování. Pravomocné rozhodnutí soudu je konečné a manželství je tak buď oficiálně rozvedeno nebo zůstává v platnosti. Je důležité respektovat a dodržovat rozhodnutí soudu a případně se poradit s právním zástupcem ohledně dalších kroků, které mohou vyplývat z pravomocného rozsudku.

Vypořádání SJM

V případě, kdy se manželé nedokážou dohodnout ohledně vypořádání společného jmění manželů (SJM), následuje další řízení, ve kterém soud rozhoduje o rozdělení majetku mezi manžely. Toto řízení se zaměřuje na určení toho, jaká aktiva a dluhy budou připadat každému z manželů. Soud bude zohledňovat relevantní skutečnosti, jako je majetková bilance, finanční příspěvek každého manžela do SJM a další relevantní okolnosti včetně případného vlivu toho kterého manžela na rozpad manželství. Cílem soudního rozhodnutí je dosáhnout spravedlivého a vyváženého vypořádání majetku a dluhů mezi manžely.

Vypořádání majetku často zahrnuje situaci, kdy jeden manžel vyplatí druhého, převede na něj majetek do osobního vlastnictví nebo dojde k rozdělení finančních prostředků.

Automatické vypořádání

Po uplynutí tří let od rozvodu manželství se má za to, že majetek spadající dříve do společného jmění manželů (SJM) přechází do spoluvlastnictví, pokud nebyla uzavřena dohoda o vypořádání SJM nebo zahájeno soudní řízení o vypořádání.

Odmítnutí rozvodu

Existují dva hlavní důvody, které mohou vést k odmítnutí rozvodu:

  1. Zájem dítěte: Soud může odmítnout rozvod, pokud by rozvod nebyl v zájmu dítěte, zejména pokud by mu způsobil vážné následky.
  2. Vážná újma manžela: Soud může odmítnout rozvod, pokud by rozvodem vznikla vážná újma manželovi, který rozvod nezavinil.

Naše právní pomoc

Pokud se nacházíte v krizi manželství a uvažujete nad rozvodem, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni poskytnout právní pomoc a podporu v této obtížné situaci. Právní pomoc poskytne naše právní expertka Mgr. Aneta Lachmannová.

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Co je sporný rozvod

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.