Jak se rozděluje majetek po rozvodu

Jak se rozděluje majetek po rozvodu manželství? Poradíme v tomto článku.
Jak se rozděluje majetek po rozvodu

Rozvod představuje náročný proces, který s sebou přináší řadu otázek. Jednou z velice komplikovaných záležitostí a často nejvíce napjatých situací je otázka, jak se rozděluje majetek po rozvodu. Jaké jsou možnosti a jaké jsou nejlepší strategie pro spravedlivé a efektivní rozdělení majetku?

Společné jmění manželů

Manželé začínají tvořit společný majetek v momentě uzavření manželství, tím také vzniká tzv. společné jmění manželů. Jedná se o standardní režim a pokud manželé nepodepsali před svatbou nebo během manželství smlouvu o úpravě jejich majetkových poměrů, která by stanovila něco jiného, veškerý majetek získaný během manželství spadá automaticky do společného jmění manželů. To zahrnuje nejen nemovitosti, vozidla, úspory a investice, ale také dluhy a závazky. Do společného jmění manželů rovněž spadá mzda, která byla manželům vyplacena. To platí i v případě, kdy mají manželé oddělené účty. Zákon předpokládá, že oba manželé přispěli k získání a udržení majetku, a proto by měli mít rovný podíl na jeho hodnotě. Společné jmění manželů zahrnuje většinu majetku, který manželé získají během manželství. Existují však určité výjimky, které do společného jmění manželů nepatří. Těmi jsou osobní věci, věci a práva získané darem nebo dědictví, náhrada za nemajetkovou újmu či majetek získaný před manželstvím. Společné jmění manželů zaniká buď právě rozvodem, smrtí jednoho z manželů, nebo změnou majetkových poměrů manželů.

Jak se rozděluje majetek po rozvodu je pak složitá otázka při existenci společného jmění manželů.

sporný rozvod

Způsoby rozdělení majetku

Jak se rozděluje majetek po rozvodu? Rozdělení majetku po rozvodu může proběhnout několika způsoby, a to v závislosti na dohodě mezi manželi, jejich schopnosti se dohodnout a také na složitosti jejich majetkových poměrů. Nejčastěji k rozdělení majetku dochází skrz dohodu mezi manželi nebo rozhodnutím soudu. Realizace rozdělení majetku pak může konkrétně zahrnovat prodej majetku a rozdělení výtěžku, převedení majetku na jednoho z manželů s kompenzací pro druhého, splacení dluhů apod.

Podívejte se také na video s naší právní expertkou:

Rozdělení majetku, na který se váže hypotéka

K situaci, kdy je potřeba vyřešit rozdělení majetku po rozvodu, na kterém je vázána hypotéka, dochází poměrně často. Existuje několik možností, jak se vypořádat s majetkem s hypotékou. Nejjednodušším řešením takové situace bývá prodej majetku a splacení hypotéky z výtěžku prodeje. Zbývající částka se po splacení hypotéky rozdělí mezi bývalé manžele podle dohody nebo soudního rozhodnutí. V některých případech může jeden z manželů převzít hypotéku a stát se jediným vlastníkem nemovitosti. Tento manžel by pak měl být schopen refinancovat hypotéku jen na své jméno. Toto řešení vyžaduje, aby měl daný manžel dostatečný příjem na splácení hypotéky a obvykle je také od něj vyžadovaná finanční kompenzace pro druhého manžela za jeho podíl na majetku. Mimo dohody mezi manželi musí dojít i k dohodě a odsouhlasení ze strany hypoteční banky. Jeden z manželů tak převezme celou hypotéku na svoji osobu a druhý manžel se z ní naopak vyváže. V některých případech se mohou bývalí manželé rozhodnout, že budou nadále společně splácet hypotéku, i když už nejsou manželé. Toto řešení může být vhodné například v případě, kdy chce jeden z manželů zůstat v domě s dětmi, ale není schopen vyplatit druhého manžela. Všechny tyto možnosti mají své výhody a nevýhody a mohou být ovlivněny řadou faktorů, včetně finanční situace obou manželů, hodnoty nemovitosti či výše zbývající hypotéky.

Jak se rozděluje majetek po rozvodu, na kterém vázne hypotéka? Proces je složitější.

Jak se rozděluje majetek po rozvodu

Investice do výlučného majetku jednoho z manželů

Jak se rozděluje majetek po rozvodu při investicích do výlučného majetku jednoho z manželů? Obecné pravidlo týkající se společného jmění manželů říká, že majetek získaný během manželství je považován za společný majetek manželů, zatímco majetek získaný před manželstvím nebo během manželství jako dar nebo dědictví je považován za výlučný majetek jednoho z manželů. Pokud však do výlučného majetku jednoho z manželů byly během manželství investovány společné prostředky, může to vést k nároku druhého manžela na část hodnoty tohoto majetku. Pokud například jeden z manželů vlastní bytovou jednotku jako svůj výlučný majetek, ale během manželství byly do rekonstrukce tohoto bytu investovány společné prostředky, může druhý manžel nárokovat část (zpravidla polovinu) těchto investic a eventuálně i zvýšení hodnoty bytu v přímé souvislosti s rekonstrukcí (nikoli však už v souvislosti s růstem cen nemovitostí na trhu). V takových případech je obvykle potřeba určit, jak se hodnota majetku změnila díky těmto investicím. To může vyžadovat zapojení odborníka, který provede ocenění majetku.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Jak se rozděluje majetek po rozvodu? Ideálně dohodou. V případě, že se manželé chtějí dohodnout na rozdělení majetku, který získali během svého manželství, je nutné, aby sepsali tzv. dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Tato dohoda je klíčovým dokumentem, který stanovuje, jak si budou manželé rozdělovat svůj společný majetek. Dohoda umožňuje manželům řídit proces rozdělení majetku podle svých představ a potřeb. Tato dohoda by měla obsahovat detailní seznam veškerého majetku, který je považován za společný, včetně nemovitostí, vozidel, bankovních účtů, investic a dluhů. Každý položka v seznamu by měla být doprovázena jasným ustanovením o tom, jak bude rozdělena. Pro představu konkrétní nemovitost může být prodána a výtěžek rozdělen nebo může být převedena na jednoho z manželů, přičemž druhý dostane finanční kompenzaci.

Jak se rozděluje majetek po rozvodu? Doporučujeme dohodu o vypořádání.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Jak se rozděluje majetek po rozvodu soudní cestou

Soudní vypořádání společného jmění manželů většinou nastává v situaci, kdy manželé nemohou dosáhnout dohody o rozdělení majetku nebo když jeden z manželů sám požádá soud o rozdělení majetku. Soudní proces týkající se rozdělení majetku bývá poměrně časově náročný a finančně nákladný. Soudní vypořádání společného jmění manželů započne svůj běh podáním návrhu na vypořádání společného jmění u soudu. Návrh může podat kterýkoliv z manželů a měl by obsahovat detailní seznam majetku, který je předmětem sporu a návrh na jeho rozdělení. Soud poté posoudí návrh a všechny důkazy předložené oběma stranami. To může zahrnovat ocenění majetku, finanční záznamy, důkazy o příjmech a výdajích a případně další relevantní informace. Soud také zohlední řadu faktorů, včetně délky manželství, příspěvku obou manželů k získání a udržení majetku, finanční situaci obou manželů a řadu dalších faktorů včetně míry zavinění na rozpadu manželství atp. Na základě těchto informací pak soud rozhodne o rozdělení majetku. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s rozhodnutím soudu, může se proti němu odvolat.

Jak se rozděluje majetek po rozvodu v případě soudního sporu je nákladnější řešení než dohoda.

Co se stane, když nedojde k vypořádání majetku do 3 let od rozvodu

Jak se rozděluje majetek po rozvodu, když se nevyřeší do tří let od rozvodu? Občanským zákoníkem je stanovena lhůta pro vypořádání majetku po rozvodu. Dle zákona mají manželé povinnost vypořádat majetek v přiměřené lhůtě, která obvykle činí 3 roky od rozvodu. Pokud nedojde do tří let od rozvodu k dohodě ani k zahájení soudního sporu o vyrovnání majetku, vstupuje do hry tzv. zákonná domněnka. Tato domněnka stanoví, že movité věci zůstávají ve vlastnictví toho z manželů, který je dosud reálně užíval. Pokud například jeden z manželů užívá osobní automobil, zůstane v jeho vlastnictví. Ostatní věci, včetně nemovitostí a závazků, přecházejí do podílového vlastnictví obou manželů.

Vypořádání nemovitostí po rozvodu

Jak se rozděluje majetek po rozvodu, když se jedná o nemovitost? Vypořádání nemovitostí po rozvodu je jedním z klíčových aspektů rozdělení majetku mezi bývalé manžele. Pravomocným rozsudkem proces vypořádání nemovitostí nekončí. Je potřeba podat žádost o změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu. Až tímto se oficiálně provede změna vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti po rozvodu.

Právní pomoc online: Jak se rozděluje majetek po rozvodu

Jak se rozděluje majetek po rozvodu? Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc v rozvodovém právu. Klademe důraz na rychlou komunikaci a řešení vašeho případu.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak se rozděluje majetek po rozvodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.