Jak vyřešit péči o psa při rozvodu nebo rozchodu

Při rozchodu či rozvodu může být jednou z otázek i řešení následné péče o společného mazlíčka. Jaké jsou v takové situaci možnosti?

Rozvod manželství nebo ukončení dlouhodobého partnerského vztahu představuje emočně velmi náročnou situaci, ke které může dojít v životě každého z nás. V případě, že vaší společnou domácnost tvořil také domácí mazlíček – pes, může se to celé ještě více zkomplikovat.

Ne nadarmo se říká, že je pes nejlepším přítelem člověka. Důvodů pro pořízení psa do společné domácnosti je mnoho: přinášejí radost a smích, nutí majitele k pravidelnější fyzické aktivitě, rozvíjí pocit zodpovědnosti u dětí a prověřují spolupráci mezi partnery.

Problém nastává ve chvíli, kdy láska k vašemu čtyřnohému příteli má delšího trvání, než citová vazba k manželovi či partnerovi, a bude tak potřeba rozhodnout o budoucím osudu psa po rozpadu společné domácnosti.

Jak na danou problematiku pohlíží právo? Jak si můžete zvýšit šance na svěření péče o psa? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete níže v našem článku.

Pes jako živý tvor

Občanský zákoník přikládá zvířeti zvláštní význam a definuje ho jako smyslem nadaného živého tvora. I přesto, že živé zvíře není již právem považováno za věc, je možné na něj podpůrně aplikovat zákonná ustanovení o věcech, ale pouze v rozsahu, který neodporuje povaze zvířete (zvíře nelze např. rozdělit jako některé jiné věci atp.).

V praxi to pak znamená, že zejména podle okolností jeho pořízení může váš pes být vlastněn:

  • ve výlučném vlastnictví – v případě, že ho pořídil jeden z partnerů;
  • v podílovém spoluvlastnictví – v případě, že byl pořízen partnery společně;
  • v rámci společného jmění manželů (SJM) – pokud byl pes pořízen za doby trvání manželství.

Rozvod a jeho varianty

Rozvod manželství má mimo jiné za následek i zánik společného jmění manželů. Společné jmění manželů zahrnuje až na jisté výjimky veškerý majetek, který během trvání manželství nabyli manželé společně či jednotlivě z prostředků spadajících do SJM. To znamená, že pokud byl váš pes pořízen z prostředků spadajících do SJM během doby trvání manželství, stane se právně součástí tohoto společného jmění a jako takový podléhá majetkovému vypořádání.

Proces takového vypořádání se může lišit podle povahy rozvodu. V případě, že se manželé na podmínkách rozvodu a majetkového vypořádání dohodnou – hovoříme o nesporném rozvodu. Pokud však pokus o vzájemnou domluvu selže, bude finální podoba majetkového vypořádání a s ním i osud vašeho psa určen soudem – v rámci tzv. sporného rozvodu.

Nesporný rozvod

Pokud manželé vlastní psa v rámci společného jmění manželů a dohodnou se na vypořádání majetkových poměrů, pak je vhodné zahrnout do dohody i úpravu vlastnického práva k psovi. Možnosti řešení této situace:

  • výlučné vlastnictví – pes zůstane ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, mohou se dohodnout na občasném hlídání psa druhým z manželů (v různých časových intervalech);
  • podílové spoluvlastnictví – pes se stane vlastnictvím obou bývalých manželů, oba se podílí na péči o něj a pravidelně si ho střídají;

Nesporný rozvod, resp. dohoda má tu výhodu, že může obsahovat téměř cokoliv – jakoukoliv formu péče o psa, nicméně manželé by neměli při volbě právního nastavení péče o psa zapomínat i na psa samotného a jeho citové vazby k páníčkům.

Na co by se nemělo také zapomenout je to, že pes není jen škrabání za uchem a nekonečné procházky v přírodě, ale i odpovědnost za škodu, kterou by mohl způsobit na cizím majetku nebo výdaje spojené s veterinární péčí a jeho výživou. Manželé by měly tedy řešit i otázku pojištění, spolupodílení se na nákladech atd. Zákon nepočítá s „výživným“ na domácího mazlíčka proto, pokud se s bývalým manželem nedohodnete i na hrazení příspěvku, ponesete náklady na péči o psa sami.

Sporný rozvod

Jestliže manželé nejsou schopni dohodnout se na tom, jak budou v budoucnosti pečovat o psa, bude nucen rozhodnout tuto spornou situaci soud v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. V takovém případě je samozřejmě velmi těžké předvídat, jak soud v rozsudku rozhodne. Svou roli bude hrát to, který z manželů se v průběhu manželství, jakou měrou podílel na péči o psa, citová vazba k němu u každého z manželů atp.

Vzhledem k tomu, že se nejprve řeší péče o děti, potom samotný rozvod manželství a až v třetím kroku majetek a mezi ním váš pes, mohou zcela jistě nastat vyhrocené situace, kdy je vhodné v tomto často poměrně velmi dlouhém časovém období prozatímně upravit vlastnictví/péči o psa. Pak mluvíme o tzv. předběžném opatření, které může prozatímně upravit péči o psa a předurčit výsledek i budoucího rozhodnutí v rámci vypořádání majetku. Mělo by to být nicméně až krajní řešení, pokud např. druhý manžel nepečuje o psa řádně nebo strádají děti, které jsou u vás v péči atp.

Péče o psa po rozchodu

Při rozhodování, komu po rozpadu partnerského vztahu připadne péče o psa, je klíčové zjistit, za jakých okolností a z jakých prostředků byl pes pořízen. Nejedná se o jedinou rozhodnou skutečnost, ale má určitě velkou váhu. V případě partnerského vztahu existují v zásadě dvě varianty, jak může být vlastnický vztah nastaven:

  • výlučné vlastnictví – pokud jeden z partnerů pořídil psa z vlastních prostředků;
  • podílové spoluvlastnictví – pokud partneři pořídili psa ze společných úspor.

Obecně se dá říci, že silnější pozici ve sporu o následnou péči o psa při rozpadu vztahu bude mít ten z partnerů, který bude schopen prokázat nabytí psa do svého výlučného vlastnictví – úhradou jeho pořizovací (kupní) ceny a/nebo zápisem v očkovacím průkazu.

Prokázání hrazení nákladů spojených s péčí o psa nutně nedokládá skutečnost, že bylo v průběhu trvání vztahu vlastnické právo k psovi na partnera převedeno (ať už do formy spoluvlastnictví či výlučného vlastnictví). Nicméně pokud uvedené náklady hradil partner bez vlastnického práva, má nárok na jejich dodatečnou finanční kompenzaci druhým z partnerů (vlastníkem psa).

Skutečnost, že došlo k zániku partnerského vztahu nemá, v případě prokazatelného spoluvlastnického vztahu vliv na trvání spoluvlastnictví. Jestliže nebyla ujednána dohoda o konkrétnímu podílu na vlastnictví, platí, že jsou vlastnické podíly partnerů stejné. Je tedy na partnerech, aby se vzájemně dohodli na péči o psa. Pokud nastane situace, kdy společná domluva selže, může o sporných otázkách na návrh jednoho z partnerů rozhodnout soud. Soud rozhodne o zrušení podílového spoluvlastnictví a přikáže psa do vlastnictví jen jednomu z partnerů. Druhému z partnerů vzniká právo na přiměřenou náhradu.

Právní pomoc s rozvodem

Chápeme, že někomu může celá situace přijít absurdní – člověku se rozpadá manželství / dlouholetý vztah a „on teď řeší psa!“ My dokážeme pochopit, že psa považujete za člena rodiny a nechcete v této situaci ztratit ještě i jeho.

Náš zkušený tým právníků je připraven pomoct vám i v této nezvyklé situaci.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak vyřešit péči o psa při rozvodu nebo rozchodu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.