Jak získat střídavou péči

Při rozvodu manželství se obvykle řeší péče o dítě. Jaké jsou možnosti u střídavé péče?
jak získat střídavou péči

V posledních letech jsme svědky významného posunu v oblasti rodičovství a péče o děti. Tradiční představa, kdy byla matka považována za hlavního pečovatele a otec za pouhého finančního zajišťovatele, ustupuje do pozadí. Dnes se stále více otců aktivně zapojuje do života svých dětí a získává si zasloužené místo ve výchově a péči o ně. Tudíž i roste zájem o uspořádání si vzájemných vztahů pomocí střídavé péče. Jak získat střídavou péči a jaké jsou hlavní podmínky poradíme v dnešním článku.

Formy péče

Existují čtyři základní právní formy péče o děti:

  1. Výlučná péče: Tato forma péče byla v minulosti tradičně nejrozšířenější a spočívala v tom, že po rozvodu či rozchodu bylo dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů (zpravidla matky). Matka se stávala hlavní pečovatelkou a měla na starosti veškerou péči o dítě.
  2. Střídavá péče: Střídavá péče je v současné době stále častější volbou rodičů po rozvodu nebo rozchodu. Rovněž je to péče, kterou nyní preferují i soudy. V tomto modelu se dítě střídá mezi oběma rodiči s pevně stanoveným harmonogramem. Například dítě může trávit jednu část týdne s matkou a druhou část týdne s otcem nebo se střídání může nastavit ve formě např. týdenních období. Střídavá péče dává oběma rodičům příležitost být aktivně zapojen do života dítěte a sdílet odpovědnost za jeho výchovu.
  3. Společná péče: Společná péče je forma, která nejvíce kopíruje fungování úplné rodiny. Často se rodiče střídají v obydlí dítěte anebo bydlí v bezprostřední blízkosti. Lze o ní rozhodnout pouze v případě, že s tím oba rodiče souhlasí.  V tomto modelu se oba rodiče podílejí na péči o dítě ve všech aspektech a společně se podílejí na rozhodování ohledně výchovy, vzdělání, zdraví a dalších důležitých aspektů dětského života. Společná péče klade důraz na spolupráci a rovnocenné rodičovství.
  4. Svěření dítěte třetí osobě: V těchto případech může soud svěřit dítě do péče třetí osoby, jako například příbuzných nebo do systému pěstounské péče. Oba rodiče jsou stále povinni platit výživné na podporu dítěte, i když je svěřeno do jiné péče. Toto rozhodnutí je vždy přijímáno s ohledem na nejlepší zájem a bezpečí dítěte.

Jak získat střídavou péči? Tyto čtyři formy péče o děti nabízejí různé přístupy k rodičovství a jsou voleny na základě specifických okolností a potřeb rodiny. V poslední době se však střídavá péče a společná péče stávají stále více preferovanými možnostmi, které umožňují aktivní a vyváženou účast obou rodičů v životech svých dětí.

sporný rozvod

Návrh rodičů na střídavou péči

Jak získat střídavou péči? O střídavé péči rozhoduje příslušný okresní soud, který je určen podle bydliště nezletilého dítěte. Oba rodiče se mohou připojit k návrhu na střídavou péči, ve kterém musí být obsaženy základní údaje všech zúčastněných osob.

Při podání návrhu na střídavou péči je důležité uvést úplné informace o dítěti, jako je jméno, datum narození, zdravotní stav a další relevantní údaje. Návrh dále zahrnuje informace o obou rodičích, včetně jejich bydliště, zaměstnání a jejich schopnosti poskytnout odpovídající péči dítěti.

Dále je důležité v návrhu uvést důvody, proč rodiče žádají o střídavou péči. Tyto důvody mohou zahrnovat snahu zajistit zdravý a vyvážený vztah dítěte s oběma rodiči, podporu emocionálního a citového rozvoje dítěte, a také potřebu zapojení obou rodičů do výchovy a péče o dítě. Rodiče by měli prokázat, že jsou schopni péči o děti v navrhovaném rozsahu zajistit.

Jednou z důležitých součástí návrhu je stanovení finančního příspěvku (výživného), který každý rodič bude platit na podporu života dítěte. Tento příspěvek se může lišit v závislosti na příjmech a finanční situaci každého rodiče.

Pokud je ve střídavé péči zahrnuto více nezletilých dětí z jedné rodiny, mohou být všechny tyto děti zahrnuty do jednoho návrhu. Tím se zajišťuje, že se všechny potřeby a zájmy dětí budou brát v úvahu a zachová se kontinuita péče mezi sourozenci. K tomuto tedy, jak získat střídavou péči o dítě.

Podívejte se také na video s naší právní expertkou:

Dohoda rodičů

V rámci nesporného rozvodu je proces získání střídavé péče obvykle jednodušší. Pokud se rodiče dohodnou na střídavé péči a předloží tuto dohodu soudu, soud ji obvykle schválí. Dohoda by měla obsahovat podrobnosti o rozvržení času stráveného s každým rodičem a dalších relevantních záležitostech týkajících se péče o dítě. Jak získat střídavou péči je tedy nejjednodušší dohodou rodičů.

jak získat střídavou péči

Soudní poplatky

Řízení týkající se péče o děti je vždy osvobozeno od soudních poplatků. Toto opatření je zavedeno s cílem zajistit, aby rodiče měli bez ohledu na svou finanční situaci možnost uplatňovat svá práva týkající se péče o své děti u soudu.

Rozhodování soudu

Při rozhodování o střídavé péči bere soud v úvahu různé faktory, které ovlivňují zájmy dítěte. Soud se zaměřuje na citové vazby dítěte k jednotlivým rodičům a hodnotí jejich schopnost poskytnout dítěti lásku a podporu. Dále se zkoumá zázemí, zda mají oba rodiče vhodné bydlení, kde je pro dítě dostatek prostoru, postel, psací stůl na domácí úkoly a další nezbytné vybavení.

Střídavá péče a její časové rozvržení se mohou měnit v závislosti na věku dítěte. Soud bere v úvahu specifické potřeby dětí a snaží se najít nejvhodnější řešení, které zohledňuje jejich věk, školní povinnosti a sociální aktivity.

Důležitým hlediskem při rozhodování je také ochrana dítěte před negativním vlivem rodičů. Soud bere v úvahu jakýkoli prokázaný nevhodný vliv nebo manipulaci jednoho rodiče na dítě jako přitěžující okolnost, která může ovlivnit rozhodnutí soudu.

Soudní rozhodnutí o střídavé péči je vždy vedeno nejlepším zájem dítěte. Soud usiluje o vyvážený a stabilní vztah mezi oběma rodiči. Střídavá péče zajišťuje rovné příležitosti pro oba rodiče v péči o dítě a klade důraz na vytvoření podpůrného a zdravého rodinného prostředí.

Druhy střídavé péče

Střídavá péče může být organizována různými způsoby, jako například týdenní nebo dvoutýdenní střídání. Délka střídání může být také krátká, po několika dnech nebo naopak týdnech. Závisí to na dohodě a potřebách rodiny. Důležité je, aby časové rozvržení bylo v souladu s potřebami a pohodlím dítěte.

Důvody proti střídavé péči

Zde uvádíme hlavní důvody:

  1. Neschopnost poskytnout stabilní domácí prostředí: Střídavá péče může vést k tomu, že děti nemají stabilní domov a jsou neustále přesouvány z místa na místo. To může mít negativní dopad na jejich pocit stability.
  2. Náročnost cestování a změny: Děti v rámci střídavé péče mohou strávit spousty času na cestách mezi domovy rodičů. To může být fyzicky a emocionálně náročné, zejména pokud jsou domovy umístěny na velké vzdálenosti. To je rovněž nepraktické a fakticky nemožné se začátkem školní docházky dítěte.
  3. Kontinuita a stabilita ve vztazích: Hovoří se o tom, že střídavá péče může narušit kontinuitu a stabilitu ve vztazích dítěte s oběma rodiči. Děti by mohly mít obtíže v budování pevných a hlubokých vazeb s rodiči, protože se neustále přesouvají mezi dvěma domovy.

Je důležité brát veškeré tyto argumenty v úvahu a zohledňovat specifické okolnosti a potřeby každé rodiny. Soud se při rozhodování o střídavé péči snaží zvážit všechny aspekty a přijmout rozhodnutí, které bude nejlepší pro dítě, včetně jeho emoční stability a bezpečí.

investice do nemovitosti partnera

Právní pomoc: Jak získat střídavou péči

V rámci péče o dítě poskytuje právní pomoc naše advokátka Mgr. Aneta Lachmannová, a to v Praze a okolí.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak získat střídavou péči

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.