Darovací smlouva na byt

Darovací smlouva na byt musí splňovat zákonné náležitosti k úspěšnému převodu vlastnického práva na katastru nemovitostí. Na co si dát pozor?
darovací smlouva na byt

Darovací smlouva na byt

K úspěšnému darování bytu je nutné sepsání a podepsání darovací smlouvy a podání podepsaného návrhu na vklad na příslušném katastru nemovitostí (přílohou návrhu na vklad je darovací smlouva na byt). Darovací smlouva na byt musí obsahovat ověřené podpisy dárce a obdarovaného.

Darovací smlouva na byt vyžaduje jako základ pro úspěšné darování správné vymezení bytové jednotky v darovací smlouvě, a to dle katastrálního zákona a občanského zákoníku.

Je nutné odlišit správné vymezení jednotky v darovací smlouvě na byt tak, zda se jedná o jednotku vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů nebo již o jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku.

Mezi nejčastějí chyby při vymezení jednotky dle zákona o vlastnictví bytů je opomenutí uvedení spoluvlastnického podílu dárce na souvisejícím pozemku v darovací smlouvě na byt a návrhu na vklad pro katastr. Darovací smlouva na byt v takovém případě není sepsána správně.

Nesprávné vymezení jednotky je běžným důvodem pro zamítnutí vkladového řízení na katastru, což znamená propadnutí uhrazeného správního poplatku ve výši 2.000,- Kč (od loňského roku nastalo zdražení poplatku z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč). Darovací smlouva na byt musí být tak sepsána opětovně společně s podáním nového návrhu na vklad.

Pozor na sklep anebo garáž

V rámci darování bytu doporučuji také zkontrolovat, zda související sklep nebo garáž není vedena na jiném listu vlastnictví než jednotka, a to například v rámci spoluvlastnického podílu dárce na nebytové jednotce.

Opomenutí uvedení sklepu nebo garáže takto samostatně vedené v katastru nemovitostí znamená, že tyto části nebudou darovány a je nutné podat opět další návrh na vklad s novou darovací smlouvu pro tyto části. Bohužel opětovně nastává povinnost hradit správní poplatek pro katastr. Darovací smlouva na byt by tedy měla obsahovat také vymezení sklepu nebo garáže, pokud budou předmětem darování.

darovací smlouva na bytPředkupní právo ke spoluvlastnickému podílu

Jestliže se převádí darováním spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci nemovitosti předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Jelikož je darování bytu obvykle převodem nemovitosti v rodině v rámci osob blízkých, pak se neuplatí předkupní právo.


Daň z darování bytu

Častou otázkou při darování nemovitosti jsou daňové povinnosti. Zaměříme se na daň z nemovitých věci a darovací daň.

Daní z nemovitých věcí je zdaněno vlastnictví nemovité věci. Daň z nemovitých věcí se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání.

Darovací daň v rámci darování bytu neexistuje z formálního hlediska, jelikož darování je zahrnuto pod daň z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, jestliže však není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Převod nemovitosti v rodině darovací smlouvou mezi nejbližšími příbuznými (rodiče a děti, prarodiče a vnoučata) je tedy osvobozeno o daně z příjmů (darovací daně).

Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.

Darovací smlouva na byt vzor


Právní ochrana dárce při darování bytu

Při darování bytu často žádá dárce, aby mohl nadále užívat byt. K vyřešení tohoto požadavku se zpravidla použije věcné břemeno doživotního bezplatného užívání.

Věcné břemeno doživotního užívání je poměrně známé. Nový občanský zákoník však již umožňuje posílení právní ochrany dárce stanovením zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti právně chrání dárce tak, že obdarovaný nemůže bez souhlasu dárce nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.


Povinnost oznámit SVJ nového vlastníka

Nový vlastník bytu je povinen oznámit SVJ nabytí vlastnictví do jednoho měsíce, a to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost.


Darovací smlouva na byt od právníka

Darovací smlouva na byt bez starostí a na míru vašich potřeb? Můžete využít našich právních služeb, kdy se specializujeme na darování nemovitostí. Právní službu poskytneme rychle, odborně, online a za předem dohodnutou odměnu.Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na byt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.