Darování nemovitosti 2024

Řešíte darování nemovitosti v letošním roce? Poradíme, jak na převod nemovitosti v rodině.
darování nemovitosti 2024

Převod nemovitostí darováním je v rodině jedním z nejběžnějších způsobů, jak vypořádat majetkové poměry ještě za života dárce, či případně dárců. Darování nemovitosti ještě za života zúčastněných je velmi oblíbený obzvlášť u starší generace, která tak má kontrolu nad tím, jak je její majetek převeden na generaci mladší.

Aby darování nemovitosti proběhlo hladce bez komplikací, je nutno na katastr nemovitostí dodat potřebné listiny bez jakékoli chyby. Do darovací smlouvy je tedy nutno zahrnout minimálně tyto informace:

  • správně označeného dárce a obdarovaného;
  • přesné definování darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • den a místo podpisu smluvních stran.

Písemně vyhotovená darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy smluvních stran není ale to jediné, co zájemci o převod musí donést na katastrální úřad. Spolu se smlouvou je nutno dodat také návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tento formulář, který lze vyplnit elektronicky v aplikaci katastrálního úřadu, je nezbytností nutnou k převodu vlastnického práva k nemovitosti. Jakmile katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva, darování nemovitosti je zařízené.

darování nebo dědictví nemovitosti

Darování nemovitosti a daně

Jedním z důvodů, proč je darování nemovitosti v rodině tak oblíbené, je skutečnost, že při darování nemovitosti v rodinné linii jsou účastníci zpravidla osvobozeni od placení daně z příjmu. Ta se totiž netýká darů od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, tetu, strýce, neteř a synovce, manžela, manžela dítěte, dítě manžela rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Daň, které se ale obdarovaný nevyhne, je daň z nemovitých věcí. Ta se platí každý rok a hradí ji vlastník dané nemovitosti.

Příslušný finanční úřad je nutno upozornit na dar také tehdy, pokud daná nemovitost má hodnotu vyšší než 5 mil. korun. Tuto povinnost má obdarovaný a jedná se pouze o formalitu. Pokud tak ale nový vlastník daru neučiní, může mu být uložena povinnost zaplatit sankci.

Podívejte se také na video s naším právním expertem k darování nemovitosti:

Může se nezletilé dítě stát obdarovaným?

Ano, i v právním řádu České republiky je možné, aby se nezletilé dítě stalo vlastníkem nemovitosti prostřednictvím darování nemovitosti. Avšak tento proces je mnohem komplexnější v porovnání s darováním nemovitosti osobám zletilým. Začátek celého procesu spočívá v důkladném vypracování darovací smlouvy. Tento právní dokument musí být přesně a korektně formulován a musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti, aby byla smlouva platná a právně závazná.

Po vyhotovení návrhu darovací smlouvy následuje fáze předložení tohoto dokumentu opatrovnickému soudu, který má za úkol dohlédnout na zájmy nezletilého. Tento krok je nezbytný, jelikož nezletilé dítě nemá plnou právní způsobilost. Proto je v rámci soudního řízení jmenován kolizní opatrovník. Jmenovaná osoba má za úkol reprezentovat a hájit zájmy nezletilého dítěte v průběhu celého soudního procesu.

Pokud je po pečlivém posouzení zjištěno, že darování nemovitosti není v rozporu s dlouhodobými zájmy a potřebami nezletilého, soud obvykle uděluje souhlas s realizací darování nemovitosti. Je důležité poznamenat, že v případě darování nemovitosti nezletilému je celé soudní řízení osvobozeno od soudních poplatků, což snižuje finanční náklady spojené s tímto procesem.

Darování nemovitosti nezletilému je tedy v praxi možné a soud obvykle uděluje souhlas s převodem nemovitosti na nezletilé dítě.

darování nemovitosti 2024

Právní ochrana dárce po darování

Dárce velmi často, ačkoliv už si přeje vlastnické právo k dané nemovitosti převést na někoho jiného v rodině, chce nadále žít v předmětu daru a stále ho využívat. Danou situaci lze vyřešit i právně. Základní právní instituty, které stanovil občanský zákoník k ochraně dárce, jsou:

  • věcné břemeno dožití, což je základní a nejdůležitější právní ochrana, kterou lze dárci nemovitosti udělit;
  • zákaz zcizení a zatížení – posiluje právní ochranu dárce a je velmi obvyklé, když je zřizován společně s věcným břemenem dožití. Tento právní institut zavazuje obdarovaného k získání písemného souhlasu dárce, pokud by obdarovaný chtěl nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout ji nebo zatížit zástavním právem.

Jak zrušit již darovaný dar?

Odvolat darování není jednoduché, toto by si dárci měli nejdříve uvědomit a být si opravdu jisti, že se své nemovitosti chtějí vzdát ku prospěchu někoho jiného. Dar jako takový lze opravdu ve výjimečných situacích odvolat. Mezi takovéto mimořádné okolnosti se řadí:

  • odvolání daru pro nevděk – dárce má právo zrušit darování nemovitosti, pokud obdarovaný projeví závažné nevděčné chování. V českém právním řádě je tato možnost upravena v občanském zákoníku. Pro úspěšné odvolání daru je potřeba, aby dárce prokázal, že obdarovaný se vůči němu dopustil něčeho závažného, např. napadení apod. Právní důsledky odvolání daru obvykle spočívají v návratu darované nemovitosti zpět k dárci. Tento mechanismus slouží k ochraně dárce a k udržení základních mravních a právních principů spojených s darováním.
  • odvolání daru pro nouzi – další zvláštní forma, kdy dárce má právo zrušit darování nemovitosti, pokud se dostane do závažně nepříznivé životní situace. Daný institut je také upraven v občanském zákoníku. Kritická situace, jako je například vážné onemocnění nebo finanční krize, musí být taková, kdy by se dárce bez darované věci vystavil vážnému ohrožení. V takovém případě má dárce možnost požádat o vrácení daru, aby zmírnil svoji těžkou životní situaci. Mechanismus odvolání daru pro nouzi je navržen tak, aby zachoval rovnováhu mezi zájmy obou stran a aby bylo zajištěno spravedlivé řešení v mimořádných a nepředvídatelných okolnostech.

Každé odvolání darování nemovitosti je však individuální.

Advokáti pro vás a online

Darování nemovitosti 2024

Zvažujete darování nemovitosti a potřebujete sepsat darovací smlouvu a návrh na vklad? Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme odborné vypracování darovací smlouvy online, vše za předem dohodnutých podmínek. Právní dokumentaci připraví přímo náš advokát.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti 2024

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.