Jak bezplatně převést nemovitost

Rádi byste bezplatně převedli nemovitost na blízkou osobu? Jak na to vám poradíme v článku.
jak bezplatně převést nemovitost

Podmínky bezplatného darování

Jak bezplatně převést nemovitost? Darováním nemovitosti v rodině. Darovací smlouvou se bezplatně převede nemovitost, kdy je darování osvobozeno od daně z příjmů v těchto případech:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Jak bezplatně převést nemovitost jsme tedy zodpověděli. Potřebujete připravit dokumentaci k darování nemovitosti v rodině? Nezávazně nás kontaktujte. Právní pomoc při převodu nemovitosti v rodině poskytujeme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu. Dokumentaci vypracuje právník z advokátní kanceláře.

Darovací smlouva a návrh na vklad

Pro uskutečnění převodu nemovitosti je nutné vypracovat darovací smlouvu spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Darovací smlouva pro tento účel musí splňovat určité zákonné požadavky:

  • označení dárce a obdarovaného,
  • přesná identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona,
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar,
  • datum, místo a podpis smluvních stran (úředně ověřené podpisy).

Jak bezplatně převést nemovitosti při darování? Nepostačuje pouze uzavřít darovací smlouvu. Je potřeba také podat návrh na vklad do katastru nemovitostí a vkladové řízení musí proběhnout úspěšně.

Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Na katastru nemovitostí je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který je možné zaplatit přímo na katastrálním úřadu nebo vylepením kolku na přední straně návrhu na vklad. Darovací smlouva a návrh na vklad musí splňovat určité zákonné náležitosti, v opačném případě katastrální úřad zpravidla převod vlastnického práva neprovede a správní poplatek propadne. Pozor tedy na bezchybnost darovací smlouvy a návrhu na vklad. Darovací smlouva v rodině představuje převod hodnotného majetku, a proto doporučujeme přenechat přípravu na právním profesionálovi.

Proces převodu nemovitosti je považován za dokončený, jakmile katastr nemovitostí schválí zápis vlastnických práv. Tím se stane obdarovaný oficiálně uznaným vlastníkem dané nemovitosti.

Jak bezplatně převést nemovitosti při darování? Převodem vlastnictví na katastru nemovitostí.

Právní ochrana dárce

Při převodu nemovitosti formou daru je často využívanou možností začlenit do darovací smlouvy věcné břemeno dožití. Toto zajišťuje, že původní vlastník, neboli dárce (případně další osoba odlišná od vlastníka nemovitosti), může pokračovat v užívání nemovitosti, i když už k ní nemá vlastnická práva. Takové doplnění darovací smlouvy může předcházet možným konfliktům, které by mohly v rodině vzniknout.

Občanský zákoník uvádí dva hlavní instituty, jakými lze právně ochránit dárce:

  • Věcné břemeno dožití je věcné právo, které je zapsáno do katastru nemovitostí a umožňuje dárci bezplatně a do konce života užívat danou nemovitost. Toto věcné břemeno může být zřízeno výhradně pro dárce, nebo pro dárce a další osoby, které jsou v smlouvě určeny jako oprávněné.
  • Zákaz zcizení a zatížení je právní institut, který v podstatě vyžaduje souhlas dárce k určitému dalšímu nakládání s nemovitostí. Bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemůže nemovitost pronajímat, zatěžovat hypotékou nebo ji prodat.

Pro co největší ochranu dárce je doporučeno kombinovat oba tyto mechanismy. Dohoda o zřízení věcného břemena dožití a zákazu zcizení a zatížení může být součástí samotné darovací smlouvy nebo může být upraveno v samostatné smlouvě.

Z praktického hlediska doporučujeme začlenit dohodu o zřízení věcného břemena dožití a zákazu zcizení a zatížení nemovitosti přímo do darovací smlouvy. Tímto způsobem se můžete vyhnout placení dalšího správního poplatku.

Jak bezplatně převést nemovitost neznamená tedy pouze řešit proces darování, ale zamyslet se také nad případnou právní ochranou dárce.

jak bezplatně převést nemovitost

Darování části nemovitosti

Může nastat situace, kdy chcete bezplatně darovat jen část své nemovitosti, ať už s úmyslem si část majetku ponechat nebo s plánem darovat další část jiné blízké osobě.

V určitých případech je však možné vyloučit spoluvlastnictví bytové jednotky. Zákaz spoluvlastnictví jednotky je často stanoven ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Občanský zákoník takový zákaz spoluvlastnictví umožňuje, a proto je důležité věnovat náležitou pozornost stanovám.

Pokud se rozhodnete darovat část nemovitosti, je nezbytné právně zhodnotit, zda je takovéto darování možné.

Jak bezplatně převést nemovitost nebo její část? S ohledem na hodnotu transakce doporučujeme konzultovat s právním profesionálem ke správnému postupu.

Darování jednomu dítěti a majetkové vypořádání mezi sourozenci

Současný občanský zákoník poskytuje značnou smluvní volnost. Toto se odráží i v právu rodiče darovat nemovitost pouze jednomu z dětí, pokud si tak přeje.

V praxi se často setkáváme s tím, že rodiče chtějí předejít možným budoucím konfliktům mezi sourozenci ohledně majetku. Toto se týká případů, kdy rodiče darují nemovitost jednomu sourozenci a druhému buď něco jiného nebo vůbec nic. K řešení takových situací se nabízí dohoda o vypořádání mezi sourozenci, která se uzavírá současně s darovací smlouvou.

Obsahem dohody o vypořádání může být finanční částka, na které se sourozenci dohodnou. Vypořádání ale nemusí nutně probíhat formou peněžních transakcí. Může zahrnovat i darování jiných nemovitých nebo movitých věcí. Toto řešení umožňuje minimalizovat potenciál pro budoucí spory o dědictví.

Jak bezplatně převést nemovitost může také znamenat řešení budoucích majetkových vztahů mezi sourozenci.

darování nemovitosti 2022

Darování nezletilému dítěti

Proces darování nemovitosti nezletilému dítěti se skládá z několika fází, které společně vedou k úspěšnému převodu vlastnictví. Před tím, než může být nemovitost darována nezletilému, je nutné získat souhlas od opatrovnického soudu. V průběhu tohoto procesu je pro dítě určen takzvaný kolizní opatrovník, který má za úkol hájit jeho zájmy.

Pokud se rozhodnete tuto cestu darování zvolit, nemusíte se obávat placení soudních poplatků spojených s řízením před opatrovnickým soudem. Celkově by tento soudní proces neměl představovat komplikace a obvykle opatrovnický soud uděluje potřebný souhlas.

Jak bezplatně převést nemovitost na nezletilého představuje splnění dalších formálních požadavků zákona.

Právní pomoc: Jak bezplatně převést nemovitost

Řešíte, jak bezplatně převést nemovitost formou darování? Neváhejte se na nás obrátit. V případě zájmu pro vás veškeré nezbytné dokumenty pro bezplatný převod nemovitosti připravíme online, odborně a za pevně stanovenou cenu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak bezplatně převést nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.