Jak darovat byt v osobním vlastnictví

Vlastníte byt a přejete si obdarovat své blízké? Jak správně darovat nemovitost, zjistíte v následujícím článku.
jak darovat byt v osobním vlastnictví

Převod nemovitosti v rodině

Jak darovat byt v osobním vlastnictví je častá otázka při řešení převodu nemovitosti v rodině. Běžně dochází k převodu vlastnického práva ze starší generace na mladší generaci. Převod nemovité věci v rámci jedné rodiny je obvykle osvobozen od daně z příjmu. Běžnou součástí darovacích smluv je zakotvení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zatížení pro právní ochranu dárce k užívání nemovitosti po jejím převodu.

Jak darovat byt v osobním vlastnictví

Vlastnické právo k bytu v osobním vlastnictví lze převést na jednoho obdarovaného nebo také zpravidla na více obdarovaných (nutné ověřit ve stanovách SVJ). Pro úspěšné darování nemovitosti je potřeba vypracovat darovací smlouvu společně s návrhem na vklad do katastru nemovitostí (který je nutné podat na katastru nemovitostí).

Jak darovat byt v osobním vlastnictví? Darovací smlouvou a podáním návrhu na vklad u příslušného katastru nemovitostí.

Nezbytnými náležitostmi darovací smlouvy jsou:

  • označení dárce a obdarovaného – v případě fyzických osob jsou nezbytnými údaji jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště;
  • přesná identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést byt v osobním vlastnictvím na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • datum, místo a podpis dárce a obdarovaného.

Podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Smluvní strany si mohou ve smlouvě ujednat také další záležitosti. Darovací smlouva může obsahovat například dohodu o zřízení věcného břemene dožití nebo dohodu o vypořádání mezi sourozenci.

jak na přepis nemovitosti

Nezapomeňte na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro úspěšný převod vlastnického práva je třeba předložit příslušnému katastrálnímu úřadu řádně vyplněný návrh na vklad vlastnického, popřípadě také jiného práva. Návrh lze vyplnit elektronicky prostřednictvím webových stránek katastrálního úřadu. Darovací smlouvu společně s návrhem na vklad poté stačí zanést na podatelnu příslušného katastrálního úřadu nebo zaslat poštou. Podmínkou pro převod vlastnického práva k bytu je také uhrazení správního poplatku ve výši 2.000 Kč.

Pokud je předložená dokumentace zcela správná a v souladu s právními předpisy, katastrální úřad provede změnu vlastníka nemovitosti a vyrozumí o této skutečnosti navrhovatele. Pokud některý z dokumentů není v pořádku, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele. Ve výjimečných případech lze chybu opravit, pokud dokumentace obsahuje zásadní nedostatky, je nezbytné podat nový návrh.

Jak darovat byt v osobním vlastnictví? Nezapomeňte, že nepostačuje podepsat darovací smlouvu, ale také převést vlastnické právo na katastru nemovitostí.

Nejčastější chyby při darování bytu

Při přípravě darovací smlouvy je nutné odlišit, zda se jedná o jednotku vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů nebo o jednotku definovanou podle občanského zákoníku. Častou chybou při identifikaci bytové jednotky je opomenutí spoluvlastnického podílu dárce na souvisejících pozemcích v darovací smlouvě na byt a návrhu na vklad pro katastr. Součástí jednotky může být také spoluvlastnický podíl na nebytových prostorech (dílna, provozovna, obchod s potravinami). Pozornost je nutné věnovat správné identifikaci případné garáže, která může být vedena na jiném listu vlastnictví než bytová jednotka.

Jak darovat byt v osobním vlastnictví? Darovací smlouva na byt musí být správně sepsána v souladu s katastrálním zákonem.

jak darovat byt v osobním vlastnictví

Právní ochrana dárce

Pokud si dárce přeje byt nadále užívat i po převodu vlastnického práva, doporučujeme zahrnout do darovací smlouvy právní ochranu dárce. Správně zvolená právní úprava může zamezit budoucím rodinným sporům. Základní instituty ochrany dárce jsou:

  • Věcné břemeno dožití, které zakotvuje právo doživotního bezplatného užívání nemovitosti. Dohoda o zřízení věcného břemene může být součástí darovací smlouvy nebo samostatnou listinou. Věcné břemeno může být zřízeno pro dárce a také pro jinou osobu, pokud se na ní smluvní strany dohodnou.
  • Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti, který podminuje převod vlastnického práva nebo zatížení nemovitosti souhlasem oprávněného z věcného břemene, kterým je nejčastěji sám dárce.

Pro vyšší právní ochranu dárce je vhodné zakotvit oba instituty současně.

Advokáti pro vás a online

Jak darovat byt v osobním vlastnictví: Právní pomoc online

Řešíte otázku, jak darovat byt v osobním vlastnictví? Můžeme se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouvu společně s návrhem na vklad pro katastr připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak darovat byt v osobním vlastnictví

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.