Jak darovat nemovitost s hypotékou

Řešíte darování nemovitosti, na které vázne zástavní právo spojené s hypotékou? Jak řešit poradíme v článku.
Jak darovat nemovitost s hypotékou

Jak darovat nemovitost s hypotékou

Darování je běžným způsobem, jak rodina vyrovnává své majetkové poměry. Většinou tak plyne majetek od starší generace k té mladší, čímž je zajištěna kontinuita majetku v rodině a budoucnost generace. Jak darovat nemovitost s hypotékou?

Darování nemovitosti s hypotékou se může zdát o dost složitější nebo až nemožné oproti obyčejnému darování, není tomu tak. V dnešním článku si nejprve projdeme veškeré základní postupy a poté osvětlíme, proč nemít z darování zastavené nemovitosti strach a jaké kroky v tomto případě učinit.

Převod nemovitosti v rodině 2024

Darování nemovitosti v rodině

S darováním nemovitostí se setkáváme především uvnitř rodin, kdy nejčastěji rodiče nebo prarodiče obdarovávají své potomstvo majetkem nabytým za jejich života. Dárce za života tak činí rozhodnutí o své nemovitosti, a tím si zaručí, že po jeho smrti nevyvstanou zbytečné spory o majetek.

Přestože se může darování zdát jednoduché, měly by být smluvní strany na pozoru a dbát na veškerá zákonná ustanovení. Pokud se dodrží veškeré postupy, lze vlastnické právo v rodině přepsat snadno, rychle a levně.

K darování nemovitosti v rodině se můžete také podívat na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným:

Náležitosti darovací smlouvy

K tomu, aby darovací smlouva na nemovitost byla platná, musí obsahovat tyto zákonem dané náležitosti:

  • Přesné označení dárce a obdarovaného, v rodině to budou především fyzické osoby, u kterých je potřeba znát celá jména, rodná čísla a adresy trvalých bydlišť.
  • Správnou specifikaci darované nemovitosti dle ustanovení katastrálního zákona.
  • Zanesení a specifikování povahy právního jednání, které smluvní strany mají v plánu uzavřít. To znamená, že obdarovaný musí učinit prohlášení, že dar přijímá a dárce prohlásí, že danou nemovitost, kterou vlastní, daruje obdarovanému.
  • Nakonec se uvede místo a den podpisu smluvních stran, tedy dárce a obdarovaného.

Formálně musí být smlouva v písemné formě, kdy podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny.

jak postupovat při darování nemovitosti

Jak se může dárce chránit

Při uzavírání smlouvy by měl dárce dbát o svoji právní ochranu, zvláště pokud žádá v darované nemovitosti nadále bydlet. Poté je vhodné rovnou do darovací smlouvy zanést dohodu o zřízení věcného břemene dožití.

Dalším institutem, který může pozici dárce ještě více posílit, je tzv. zákaz zcizení a zatížení. Stručně to znamená, že obdarovaný nemůže dar převést na třetí osobu bez písemného souhlasu dárce. Zapisuje taktéž jako věcné břemeno do katastru.

Doporučujeme oba právní instituty zřídit současně k právní ochraně dárce.

Jak vypořádat sourozence?

V životě nastanou situace, kdy se rodiče rozhodnou darovat nemovitost pouze jednomu dítěti, ačkoli potomků mají víc. Někdy poté rodiče trvají u obdarovaného na finančním vyrovnání s ostatními sourozenci. Předejde se tak do budoucna rodinným sporům, které mohou tímto nastat.

Postup je takový, že se sepíše darovací smlouva s návrhem na vklad a současně se ujedná a vyhotoví dohoda o vypořádání mezi sourozenci. Tím se dosáhne spravedlivého zajištění vztahů sourozenců již za života rodičů.

jak bezplatně převést nemovitost

Darování nemovitosti s hypotékou

Jak darovat nemovitost s hypotékou? Základní kroky se mezi obyčejným darováním a darováním s hypotékou neliší.

Jeden zvláštní rozdíl tu však je! Jedná se o udělení souhlasu banky s převodem nemovitosti s hypotékou.

Souhlasu je třeba z důvodu toho, že banka má v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo a vedle toho dost často také výše zmíněný zákaz zcizení a zatížení.

Tudíž před samotným procesem darování se musíte poradit s bankou, ta vám dá na výběr pravděpodobně tyto tři cesty řešení:

  1. S převodem vlastnického práva se převede taktéž hypotéka.
  2. Hypotéku budete nadále platit Vy, i když už nebudete vlastník.
  3. Hypotéku zkrátka doplatíte nyní.

Následně je už na Vás, jak se rozhodnete a domluvíte s bankou. Každá z variant má své výhody, ale také nevýhody.

Jak darovat nemovitost s hypotékou:

1. varianta – převod vlastnictví i hypotéky

Jde o nejčastější postup. Pro banku je to také výhodné, jelikož se pouze změní dlužník, nic víc. Zároveň neplatíte za nemovitost, která vám nepatří, což je výhoda pro vás.

Nicméně banka musí provést šetření, zda nový majitel splňuje podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru. Pokud zjistí, že takové podmínky nesplňuje, zcela jistě souhlas od banky nedostanete.

2. varianta – hypotéka zůstane původnímu majiteli

Pokud 1. varianta selže, můžete zůstat po darování dlužníkem vy a splácet jednotlivé splátky úvěru.

Pro vás je to však nevýhodné, jelikož splácíte majetek, který vám již nepatří. Můžete se s obdarovaným potomkem domluvit, že vám bude na hypotéku přispívat, s čímž ale nebudete mít nikdy jistotu.

3. varianta – doplacení hypotéky

Poslední cesta je prostřednictvím splacení celé hypotéky, musíte však oplývat dostatečnými financemi.

Nejvhodnější je posečkat do doby fixace, jelikož nemusíte platit žádné poplatky navíc. Pokud nemáte dostatek prostředků, můžete také v období fixace zažádat o refinancování.

Jak darovat nemovitost s hypotékou? Obvykle těmito třemi možnostmi.

Tabulka odškodnění úrazu

Daňové otázky

Nového vlastníka by měla zajímat daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok. Navíc do 31. 1. roku následujícího po roce darování má povinnost podat daňové přiznání.

Daň z příjmu je v tomto případě podřazena mezi ostatní bezúplatné příjmy. V rodině ve většině případů bude obdarovaný osvobozen, pokud dar dostal:

  • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Obdarovaný by měl mít dále na paměti, že pokud nabude nemovitost, která má hodnotu vyšší než 5 mil. Kč, musí oznámit tento převod na finančním úřadu.

Otázka, jak darovat nemovitost s hypotékou, může být tak spojena také s posouzením daňových aspektů konkrétního darování.

Darování svépomocí

Darování nemovitosti, jak snadným se zdá, může být komplikovaným procesem plným úskalí. Největší riziko tkví v nedostatečné specifikaci darované nemovitosti dle katastrálního zákona a opomenutí právní ochrany dárce.

Nesprávná specifikace darované nemovitosti vede zpravidla k zamítnutí návrhu na vklad a ztrátě správního poplatku ve výši 2.000 Kč. Proto je po opravě dokumentace nutné znovu uhradit správní poplatek, čímž se vám darování prodraží.

Když řešíte, jak darovat nemovitost s hypotékou, může nastat také chyba ve vztahu k hypoteční bance.

Nejlepším řešením proto je obrátit se na advokáta nebo notáře, který vám poradí a vyhotoví bezchybnou smluvní dokumentaci.

Jak darovat nemovitost s hypotékou? Doporučujeme přenechat přípravu dokumentace právnímu profesionálovi.

Jak darovat nemovitost s hypotékou: Právní pomoc online

Řešíte, jak darovat nemovitost s hypotékou? Specializujeme se na přípravu kvalitních darovacích smluv a návrhů na vklad pro katastr nemovitostí. S rychlostí, profesionalitou a jasně stanovenými cenami nabízíme tyto služby online. Mimo to vám můžeme poradit, jaké kroky musíte učinit při darování nemovitosti s hypotékou.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak darovat nemovitost s hypotékou

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.