Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.
Převod majetku na děti

Převod majetku na děti může být jednoduchý a zároveň poměrně nenákladný. Je však důležité znát několik základních pravidel a myslet na svou maximální právní ochranu pro případ budoucího zhoršení vztahů v rodině. V tomto článku se podíváme na to, jak můžete prostřednictvím darování bezpečně převést svůj majetek na děti a co byste měli v rámci tohoto kroku zvažovat.

Majetkové vypořádání v rodině

Dárce se může v rámci snahy o majetkové vypořádání v rodině rozhodnout převést na děti veškerý svůj současný majetek či jeho část (často jde o nějakou nemovitost). Tento krok může mít přitom různou motivaci, může to být:

 1. Snaha předejít budoucím sporům uvnitř rodiny v dědickém řízení.
 2. Přání finančně vypomoci dětem.
 3. Snaha o optimalizaci daňového zatížení.
 4. Předání správy majetku a jeho zvelebování schopnějším členům rodiny.

Rodiče se mohou rozhodnout převést do vlastnictví dětí rodinný dům či byt, a to třeba i ten ve kterém stále bydlí. Mohou jim darovat pole, parcely, podíly ve firmě, akcie či různý movitý majetek.Tímto krokem fakticky předávají majetek za svého života další generaci, namísto toho, aby byl řešen až v rámci budoucího dědictví.

Hlavní výhodou je, že mohou volně rozhodnout, jak se svým majetkem naloží a koho obdarují. Často se převod majetku na děti netýká například problémových potomků.

Nevýhodou může být, že dárce ztratí úplnou kontrolu nad svým majetkem, a pokud převod majetku na děti nedostatečně právně ošetří, může být závislý na jejich dobré vůli. Proto je důležité takový zásadní životní krok důkladně promyslet a následné zajistit dostatečnou právní ochranu své osoby.

Převod majetku na děti

Co zvážit při darování majetku dětem?

Při převodu majetku dětem je důležité myslet na několik klíčových aspektů. Především je třeba zvážit vlastní finanční budoucnost – ujistit se, že si dárce ponechává dostatek prostředků pro svoje potřeby a případné budoucí výdaje. Dále je klíčové porozumět právním náležitostem takého kroku:

 • Jak má vypadat darovací smlouva.
 • Kdy je zapotřebí písemné darovací smlouvy,
 • Jaké jsou daňové aspekty darování apod.

Je rovněž důležité zvážit, zda jsou děti připraveny hospodařit s darovaným majetkem, a to jak z hlediska jejich finanční gramotnosti, tak z hlediska jejich rozumové a volní vyspělosti. Mějte současně na paměti, že převod majetku na děti (zejména třeba pouze na některé z nich) může ovlivnit rodinné vztahy.

Například u darování nemovitostí jednomu z více potomků je často spolu s darovací smlouvou uzavírána i dohoda o vypořádání mezi sourozenci. Kdy v rámci této dohody dochází k určitému finančnímu vypořádání mezi obdarovanými a neobdarovanými potomky dárce.

K tomuto také článek: Jak na vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva na nemovitost musí mít vždy písemnou formu a měla by obsahovat následující formální náležitosti:

 1. Přesné označení dárce a obdarovaného.
 2. Přesné označení předmětu darovací smlouvy – nemovitosti, a to zcela v souladu s katastrálním zákonem.
 3. Závazek dárce nemovitost bezúplatně převést do vlastnictví obdarovaného a závazek obdarovaného dar přijmout.
 4. Den a místo uzavření darovací smlouvy na nemovitost.
 5. Ověřené podpisy smluvních stran.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správnému vymezení převáděné nemovitosti. Chyba v jejím označení totiž většinou vede k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. Celý proces darovaní je v takovém případě třeba absolvovat znovu, což s sebou samozřejmě nese zvýšené časové a finanční náklady.

Jak již bylo zmíněno, samotné uzavření darovací smlouvy k převodu vlastnického práva k nemovitosti nestačí. Převod nemovitosti je dokončen až okamžikem přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Příslušný katastr nemovitostí provede vklad vlastnického práva na základě tzv. návrhu na vklad. K tomuto návrhu musí být přiložen originál darovaní smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí je zpoplatněn, a to správním poplatkem, který pro rok 2024 činí 2.000,- Kč.

Darovací smlouva na nemovitost

Darování nemovitosti nezletilým dětem

V případě, že chcete darovat nemovitost nezletilému dítěti, musíte počítat s tím, že bude třeba dodržet určité dodatečné zákonné povinnosti. Současně je třeba počítat s faktem, že převod majetku na děti nezletilé je časově mnohem náročnější proces.

Ve zkratce, je nutno splnit následující kroky:

 1. Nejprve je třeba sepsat příslušnou darovací smlouvu, která bude splňovat veškeré zákonné náležitosti.
 2. Dále je potřeba podat na opatrovnický soud návrh na schválení darování nezletilému. Soud v řízení hodnotí, zda je darování v zájmu nezletilého dítěte.
 3. Pokud opatrovnický soud darování schválí, je teprve možné podat návrh na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Souhlas opatrovnického soudu je pro darování nemovitosti nezletilému nezbytný. Pokud nejsou darováním ohroženy zájmy dítěte, měl by být souhlas získán bez větších komplikací. V případech, kdy hrozí mezi zájmy dárce a obdarovaného konflikt, chrání v soudním řízení práva dítěte soudem jmenovaný kolizní opatrovník. Řízení o schválení právního jednání za nezletilého je osvobozeno od soudních poplatků.

Jakmile budete mít k dispozici souhlas soudu, můžete podat na katastru nemovitostí návrh na vklad vlastnického práva, originál souhlasu je poté jeho další přílohou. Vkladem do katastru nemovitostí se stává nezletilý potomek dárce vlastníkem převáděné nemovitosti.

K tomuto také článek: Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Právní ochrana dárce

Pokud dárce převádí dům nebo byt, ve kterém chce i dále bydlet, měl by na toto myslet již v okamžiku, kdy je převod majetku na děti realizován. Existují totiž právní možnosti, jak dárci v maximální možné míře zajistit klidné bezplatné dožití v darované nemovitosti.

Dárce si může v nemovitosti zřídit věcné břemeno užívání, které mu umožňuje její doživotní bezplatné užívání. Toto věcné břemeno je vhodné kombinovat s dodatečnou ochranou ve formě zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Zákaz zcizení a zatížení znemožňuje obdarovanému, aby bez písemného souhlasu dárce s nemovitostí volně nakládal. Například ji:

 1. Prodal.
 2. Zatížil hypotékou.
 3. Pronajímal.
 4. Nebo s ní jinak právně disponoval.

Jak věcné břemeno, tak zákaz zcizení a zatížení se zapisuje do katastru nemovitostí a vázne tak na nemovitosti bez ohledu na změnu majitele. Občanský zákoník dává i další možnosti, jak právně chránit dárce. Lze však důsledně doporučit vždy veškerá opatření právní ochrany implementovat již v rámci darovací smlouvy. Jakékoli pozdější zakotvení právní ochrany je čistě na dobré vůli obdarovaného.

Darování nemovitosti, jakožto vzdání se vlastnického práva k ní, s sebou vždy nese určitá rizika. Je proto vhodné tento zásadní životní krok konzultovat s advokátem specializujícím se na nemovitostní právo. Ten Vám pomůže s nalezením rizik převodu a případnou úpravou převodní dokumentace k vaší maximální možné právní ochraně. V určitých rizikových případech (zadlužení potomci apod.) vám může převod nemovitosti nedoporučit.

Problematice darování nemovitosti v rodině se věnuje naše video:

Převod majetku na děti a daňové zatížení

Pokud dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, je to pro obdarovaného potomka daňově výhodné. Převody mezi rodiči a dětmi jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Dále jsou od daně osvobozeny tyto bezúplatné převody majetku:

 • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
 • Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Právní pomoc online: převod majetku na děti

Potřebujete poradit, jak na převod majetku na děti? Nabízíme profesionální online právní pomoc v nemovitostním právu. Tým zkušených právníků je tu pro vás ke konzultaci ohledně správného postupu pro úspěšný převod majetku na děti, se zajištěním vaší maximální právní ochrany, a to včetně přípravy všech potřebných dokumentů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod majetku na děti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.