Jak darovat nemovitost v rodině

Převod nemovitosti v rodině je běžné řešení majetkových vztahů.
jak darovat nemovitost v rodině

Bezplatné darování nemovitosti v rodině

Jak darovat nemovitost v rodině? Nejčastějším a nejjednodušším způsobem převodu nemovitosti v rodině je prostřednictvím darování. S pomocí darovací smlouvy lze takový převod uskutečnit bezplatně a v určitých situacích je tento proces navíc osvobozen od daně z příjmů. Konkrétně pokud je darována nemovitost:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Máte zájem o vytvoření potřebné dokumentace pro úspěšné darování nemovitosti ve vaší rodině? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat. Nabízíme rychlou, profesionální a online právní pomoc za fixní cenu. Vaši dokumentaci připraví kvalifikovaný právník z naší advokátní kanceláře.

darování nebo dědictví nemovitosti

Darovací smlouva a návrh na vklad

Jak darovat nemovitost v rodině? Pro úspěšný převod nemovitosti je nutné vypracovat darovací smlouvu a následně podat návrh na zápis do katastru nemovitostí. Darovací smlouva by měla splňovat specifické zákonné požadavky, mezi které patří:

  • označení dárce a obdarovaného,
  • přesná identifikace darované nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem,
  • závazek dárce nemovitost bezúplatně převést a souhlas obdarovaného nemovitost přijmout jako dar,
  • datum, místo a podpis smluvních stran (podpisy musí být úředně ověřeny).

Pouhé uzavření darovací smlouvy nestačí. Je zároveň nezbytné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí a toto řízení musí proběhnout úspěšně.

Jak darovat nemovitost v rodině? Je potřeba, aby proběhlo vkladové řízení na katastru nemovitostí.

Při podání návrhu na katastrálním úřadu je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 2 000 Kč. Tento poplatek lze zaplatit přímo na katastrálním úřadu nebo použitím kolku na první stránce návrhu na vklad. Pro platnost darovací smlouvy i návrhu na vklad je nezbytné, aby oba dokumenty odpovídaly zákonným náležitostem. Pokud tyto náležitosti nesplňují, katastrální úřad zpravidla neschválí převod vlastnických práv a správní poplatek propadne. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti ohledně správné formy darovací smlouvy a návrhu na vklad.

Jak darovat nemovitost v rodině? Uzavřením řádné darovací smlouvy a převodem nemovitosti na katastru nemovitostí.

Právní ochrana dárce

Jak darovat nemovitost v rodině bylo zodpovězeno. Při darování nemovitosti je častou praxí začlenění věcného břemene dožití do darovací smlouvy. Tím je zajištěno, že původní majitel neboli dárce (nebo jiná osoba, která nemusí být majitelem nemovitosti), může nemovitost i nadále užívat, i když již nedisponuje vlastnickým právem. Takové doplnění smlouvy může napomoci v prevenci potenciálních rodinných konfliktů.

V rámci občanského zákoníku existují dva klíčové mechanismy pro právní ochranu dárce:

  • Věcné břemeno dožití  – právní institut, který se zapisuje do katastru nemovitostí a umožňuje dárci užívat nemovitost. Toto břemeno může být zřízeno výhradně pro dárce nebo i pro další osoby uvedené ve smlouvě jako oprávněné.
  • Zákaz zcizení a zatížení  – právní institut, který v podstatě vyžaduje souhlas dárce k určitému dalšímu nakládání s nemovitostí. Bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemůže nemovitost pronajímat, zatěžovat hypotékou nebo ji prodat.

Pro maximální ochranu dárce je vhodné kombinovat oba zmíněné právní mechanismy. Tyto dohody mohou být začleněny přímo do darovací smlouvy nebo mohou být stanoveny v samostatném dokumentu.

Z hlediska praktičnosti je doporučeno zařadit dohodu o věcném břemeni dožití a zákazu zcizení a zatížení přímo do darovací smlouvy, aby se tak eliminovala potřeba dalších správních poplatků.

Jak darovat nemovitosti v rodině může také znamenat řešení právní ochrany dárce.

jak darovat nemovitost v rodině

Darování části nemovitosti

Může nastat situace, kdy si budete přát darovat pouze určitou část své nemovitosti. Tento krok může být motivován různými faktory, například záměrem si určitou část majetku zachovat pro osobní použití, či s výhledem dalšího darování jinému členu rodiny nebo blízké osoby v budoucnosti.

Je však nutné mít na paměti, že ve specifických případech může být spoluvlastnictví bytové jednotky omezeno nebo vyloučeno. Taková omezení jsou často definována ve stanovách společenství vlastníků.  Občanský zákoník takový zákaz spoluvlastnictví umožňuje, a z toho důvodu je klíčové důkladně se seznámit se stanoveni SVJ.

Pokud se tedy rozhodnete pro darování části nemovitosti, je nezbytné tento krok právně ověřit, aby bylo jasné, zda je takovéto darování vůbec možné.

Darování jednomu dítěti a majetkové vypořádání mezi sourozenci

Jak darovat nemovitost v rodině pouze jednomu dítěti? Současný občanský zákoník poskytuje značnou smluvní volnost, což se projevuje i v právu rodičů darovat svou nemovitost výlučně jednomu z jejich potomků, pokud si to přejí.

V praxi se často stává, že rodiče se snaží zabránit budoucím majetkovým konfliktům mezi svými dětmi. Toto se může týkat situací, kdy jedno dítě obdrží nemovitost, zatímco druhému je darováno něco jiného nebo dokonce nic. V takových případech je užitečné sepsat dohodu o vypořádání mezi sourozenci, jež bude uzavřena současně s darovací smlouvou.

Tato dohoda o vypořádání může obsahovat finanční sumu, na které se sourozenci shodnou, jako formu kompenzace. Nicméně, vypořádání nemusí být striktně finančního charakteru. Mohou být zahrnuty i jiné formy majetku, ať už nemovitého nebo movitého. Takové uspořádání může pomoci minimalizovat riziko budoucích sporů ohledně dědictví.

Jak darovat nemovitost v rodině často zahrnuje také řešení majetkových otázek mezi dětmi.

Advokáti pro vás a online

Darování nezletilému dítěti

Jak darovat nemovitost v rodině, a to nezletilému obdarovanému? Darování nemovitosti nezletilému dítěti je proces, který se skládá z několika kroků. Nejprve je nutné získat souhlas od opatrovnického soudu, což je standardní procedura v takových případech. Během tohoto soudního řízení je pro nezletilého jmenován kolizní opatrovník, jehož úkolem je hájit zájmy dítěte. V průběhu tohoto procesu nemusíte mít obavy z placení soudních poplatků. Opatrovnický soud obvykle uděluje souhlas bez zbytečných komplikací. Kromě toho je pro úspěšný převod nemovitosti na nezletilého nutné splnit všechny formální požadavky, jak je stanoví zákon.

Právní pomoc online: Jak darovat nemovitost v rodině

Řešíte, jak darovat nemovitost v rodině? Neváhejte se na nás obrátit. V případě zájmu pro vás veškeré nezbytné dokumenty pro bezplatný převod nemovitosti připravíme online, odborně a za pevně stanovenou cenu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak darovat nemovitost v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.