Jak na bezúplatný převod nemovitosti

Řešíte, jak na bezúplatný převod nemovitosti v rodině? Poradíme v tomto článku.
jak na bezúplatný převod nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost

Jak na bezúplatný převod nemovitosti? Darováním. Darování nemovitosti je velmi časté zejména mezi rodinnými příslušníky. Jedná se totiž o vypořádání majetkových vztahů za života dárce (na rozdíl od dědění).  V rámci darovací smlouvy je potřeba dodržet následující náležitosti:

  • identifikace dárce a obdarovaného (jejich jména, rodná čísla, trvalá bydliště)
  • přesný popis darované nemovitosti (parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území atd.)
  • výslovná vůle dárce nemovitost darovat a výslovná vůle obdarovaného dar přijmout
  • den a místo podpisu stran

Pokud je darem nemovitost, smlouva musí mít vždy písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.

Po sepsání smlouvy je potřeba vytvořit a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pomocí něj dojde za správní poplatek 2 000 Kč k přepisu nemovitosti přímo na katastru nemovitostí.

Jak ne bezúplatný převod nemovitosti? Nepostačuje pouze sepsat a podepsat darovací smlouvu, ale také úspěšně převést nemovitost na katastru nemovitostí.

Převod nemovitosti v rodině 2024

Jak na bezúplatný převod nemovitosti nezletilému

Za určitých situací je potřeba řešit přepis nemovitosti na nezletilou osobu. Většinou se jedná o darování v rodině na potomka, který ještě nedovršil věku 18 let.

K darování nemovitosti nezletilému je nutné si vyžádat souhlas opatrovnického soudu, který nezletilému určí tzv. kolizního opatrovníka.

Soud obvykle darování nemovitosti nezletilému schválí a jedná se o formalitu. Soud mimo jiné posoudí, zda je darování v zájmu nezletilého. Toto řízení je osvobozeno od soudních poplatků.

Když soud schválí darovací smlouvu a vydá souhlas k darování, je potřeba podat návrh na vklad na katastr nemovitostí.

Jak na bezúplatný převod nemovitosti nezletilému? Bude potřebovat absolvovat řízení před opatrovnickým soudem.

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Podívejte se na video s naším advokátem Mgr. Radkem Novotným:

Právní ochrana dárce

V případě, že by dárce chtěl nemovitost i po sepsání smlouvy nadále užívat, je vhodné zřídit věcné břemeno doživotního bezplatného užívání nemovitosti. V rámci tohoto břemene je také možno stanovení podmínek pro hrazení poplatků a služeb při užívání nemovitosti. To předchází případným sporům o jejich hrazení.

Další vhodnou ochranou dárce představuje institut zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Jedná se o věcné právo, které se zapisuje přímo do katastru nemovitostí. Díky tomuto institutu nemůže obdarovaný nemovitost bez souhlasu dárce dále prodat, pronajmout, zatížit zástavním právem apod.

Tyto dva instituty výrazně posilují právní ochranu dárce. Je možné je zřídit samostatně, obecně se však doporučuje zřídit je již jako součást darovací smlouvy. Obdarovaný by totiž po sepsání smlouvy už nemusel souhlasit se zřízením věcného břemene nebo zákazu zcizení a zatížení. Ale také se ušetří na správním poplatku při zápisu těchto institutů do katastru.

Jak na bezúplatný převod nemovitosti vyžaduje také často řešení právní ochrany dárce.

jak na bezúplatný převod nemovitosti

Daně při darování nemovitosti

Jak na bezúplatný převod nemovitosti a daně?

Daní z nemovitých věcí se daní samotné vlastnictví nemovité věci. Hradí se každoročně a současně se k ní podává daňové přiznání. Daňové přiznání je nutno podat do konce ledna následujícího roku od nabytí nemovitosti.

Darovací daň. Ta sice už formálně neexistuje, přesto na ní musíme myslet. Darování, jako bezúplatný příjem, dnes totiž spadá pod daň z příjmů. Darování je tedy daněno stejně jako všechny příjmy, pokud není za určitých podmínek od daně osvobozeno. Dary, které jsou od daně z příjmů osvobozeny jsou:

  • dary od příbuzných v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, zkrátka předci a potomci)
  • dary od příbuzných ve vedlejší linii (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, rodiče manžela, manželé dítěte apod.)
  • dary od osob, se kterými obdarovaný žil před získáním daru alespoň po dobu jednoho roku ve společné domácnosti(a z tohoto důvodu společně pečovali o domácnost)

Darování nemovitosti v rodině je tak zpravidla daňově výhodné.

Právní tým pro převod nemovitosti

Nejčastější chyby při převodu nemovitosti

Jak na bezúplatný převod nemovitosti? Při procesu darování nemovitosti je třeba dávat si pozor na některé časté chyby. Nejčastěji se jedná o nesprávné vymezení nemovitosti v darovací smlouvě, což vede k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva k darované nemovitosti do katastru nemovitostí a propadnutí správního poplatku. Požadavky pro správnou definici darované nemovitosti jsou uvedeny v katastrálním zákoně.

Následuje ukončení vkladového řízení a sepsání nové darovací smlouvy. K nové smlouvě se správným vymezením nemovitosti se vytvoří i nový návrh na vklad do katastru nemovitostí. Nyní ale předchozí správní poplatek již propadl, a je tedy nutno ho zaplatit znovu. Přepis se tedy prodlouží, ale i prodraží.

Jak na bezúplatný převod nemovitosti darováním? Bude potřeba bezchybné převodní dokumentace.

Právní pomoc online

Řešíte, jak na bezúplatný převod nemovitosti? K předcházení všech komplikací a chyb ve vymezení nemovitosti proto doporučujeme darovací smlouvu  a návrh na vklad nechat připravit právním profesionálem. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc při darování nemovitosti v rodině.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak na bezúplatný převod nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.