Postup při darování nemovitosti v rodině

Jak na darování nemovitosti v rodině? Poradíme v článku.
postup při darování nemovitosti v rodině

Darování je jedním z nejběžnějších způsobů, jak přesunout vlastnictví nemovitosti mezi členy rodiny. Postup při darování nemovitosti v rodině však musí splňovat určité zákonné náležitosti, aby byl úspěšný. Rovněž je potřeba zvážit nastavení právní ochrany dárce, který si často přeje užívat nemovitost také po jejím darování.

Jak zajistit plynulý převod nemovitosti v rodině

Postup při darování nemovitosti v rodině musí splnit několik klíčových kroků, které katastrální úřad vyžaduje. V první řadě je nezbytné sepsat darovací smlouvu, která musí mít písemnou podobu. Tento dokument by měl obsahovat:

  1. Identifikaci dárce a obdarovaného.
  2. Detailní popis nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem.
  3. Závazek dárce převést nemovitost bezplatně a souhlas obdarovaného přijmout dar.
  4. Datum a místo, kde byla smlouva podepsána.

Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Následně je potřeba vyplnit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tento krok je možné realizovat elektronicky prostřednictvím webové aplikace katastrálního úřadu. Kompletní soubor dokumentů, tedy darovací smlouvu a návrh na vklad, je poté nutné odevzdat na katastrálním úřadu.

Postup při darování nemovitosti v rodině je považován za ukončený když katastrální úřad schválí změnu vlastnictví v katastru nemovitostí. Pozor – nepostačuje tak pouze podepsat darovací smlouvu k nemovitosti, ale je nutné také absolvovat vkladové řízení na katastru nemovitostí.

darování nemovitosti 2024

Postup při darování nemovitosti v rodině a právní ochrana dárce

Postup při darování nemovitosti v rodině často vyžaduje nastavení právní ochrany dárce. Pokud chcete po darování nemovitosti zůstat jejím uživatelem, je vhodné přidat do darovací smlouvy určité právní ochranné prvky. Občanský zákoník nabízí v tomto ohledu několik možností:

  1. Věcné břemeno dožití: Základní a nejdůležitější forma ochrany dárce. V praxi to znamená, že dárce má právo na doživotního a bezplatného užívání nemovitosti.
  2. Zákaz zcizení a zatížení: Tento prvek právní ochrany posiluje postavení dárce. Obvykle bývá spojen s věcným břemenem dožití a znamená, že obdarovaný musí získat písemný souhlas dárce, pokud by chtěl nemovitost prodat, pronajmout, nebo ji zatížit zástavním právem.

Pro lepší právní ochranu dárce je dobré zahrnout do darovací smlouvy oba tyto instituty. Smlouvu je možné dále upřesnit, například ustanovením, kdo a jaké části nemovitosti bude užívat. Strany se mohou například dohodnout, že horní patro domu bude obývat obdarovaný, zatímco spodní patro zůstane dárci.

Nezapomeňte zvážit právní ochranu dárce, když budete řešit postup při darování nemovitosti v rodině.

Darování nemovitosti nezletilému

V rámci českého právního řádu je možné, aby nemovitost byla darována nezletilému dítěti. Tento proces je však komplikovanější než v případě darování dospělému. Postup při darování nemovitosti v rodině nezletilému vyžaduje precizní vypracování darovací smlouvy, která musí splňovat všechny náležitosti pro platnost a právní závaznost.

Po sestavení smlouvy následuje další klíčová etapa, a to předání smlouvy ke schválení opatrovnickému soudu. Jelikož nezletilí nemají plnou právní způsobilost, je nezbytné, aby na ně dohlížel jmenovaný kolizní opatrovník.

Po důkladném zhodnocení situace, kdy je zjištěno, že darování je v souladu s dlouhodobými zájmy a potřebami nezletilého, opatrovnický soud souhlas s darováním obvykle schválí. Je důležité zdůraznit, že soudní řízení v této situaci je osvobozeno od soudních poplatků, což minimalizuje finanční zátěž spojenou s tímto procesem.

Tento postup zajišťuje, že darování nemovitosti nezletilému je v souladu s českým právním řádem a etickými standardy, zatímco zájmy všech zainteresovaných stran jsou náležitě chráněny.

postup při darování nemovitosti v rodině

Darovací smlouva a daně

Postup při darování nemovitosti v rodině může také znamenat posouzení daňových aspektů darování. Jednou z klíčových výhod darování nemovitosti v rámci rodiny je obvyklé osvobození od daně z příjmu.

V českém daňovém režimu je tato daň neaplikována na darování mezi příbuznými v přímé linii a v určitých případech také v linii vedlejší – konkrétně se jedná o sourozence, tetu, strýce, neteř a synovce, manžela či manželku, stejně jako o manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela a manžela rodičů.

Je však důležité zdůraznit, že obdarovaný nesmí opomenout zaplatit daň z nemovitých věcí, která je vybírána ročně a jejíž plátce je vlastník nemovitosti.

Pokud hodnota darované nemovitosti přesáhne 5 milionů korun, je obdarovaný zákonem povinen informovat o této transakci příslušný finanční úřad. Tento krok je povinnou formalitou, jejíž neplnění může vést k uložení peněžní pokuty. Zároveň je to ale stále formalita bez finanční povinnosti.

Je možno odvolat již darovaný dar

Je velmi důležité, aby dárci pečlivě zvážili své rozhodnutí darovat nemovitost předtím, než přistoupí k rozhodujícím krokům. V rámci českého právního řádu je odvolání již darovaného daru možné pouze ve zcela výjimečných případech. V praxi lze identifikovat dvě klíčové situace, kdy je odvolání daru možné:

  1. Odvolání daru pro nevděk: Občanský zákoník umožňuje dárci zrušit darování v případě, že obdarovaný projeví závažné nevděčné chování. Daný právní institut slouží jako ochranný mechanismus pro dárce. Pro úspěšné odvolání je však nezbytné, aby dárce prokázal závažné provinění ze strany obdarovaného, jako je například fyzické napadení.
  2. Odvolání daru pro nouzi: Občanský zákoník nabízí další formu odvolání daru, která přichází v úvahu, pokud se dárce dostane do závažně nepříznivé životní situace.

Odvolání darování je však obvykle v praxi velmi komplikované a záleží na okolnostech konkrétního případu.

Advokáti pro vás a online

Darování a vypořádání mezi sourozenci

V kontextu českého právního řádu a aktuálního občanského zákoníku je smluvní svoboda klíčovým prvkem, který umožňuje individuální řešení při převodech majetku, a to včetně darování nemovitostí. V rodinných kruzích, kde může být potenciál pro budoucí spory o dědictví, mají rodiče možnost předejít konfliktům prostřednictvím cílených darů. Postup při darování nemovitosti v rodině může tak znamenat rovněž řešení vypořádání majetku za života rodičů.

Jedním z využívaných nástrojů pro řešení této situace je dohoda o vypořádání mezi sourozenci. Tato dohoda může mít různé formy. Zatímco jedno dítě může obdržet nemovitost, druhému může být stanovena jiná hodnotová kompenzace, která může být jak finanční, tak třeba ve formě jiné nemovitosti nebo movitých věcí. Tímto způsobem je možné zajistit spravedlivé a vyvážené vypořádání, které bere v úvahu individuální potřeby a okolnosti každého dítěte.

Tento přístup nejenže snižuje riziko budoucích rodinných sporů, ale také dává rodičům možnost uplatnit svou smluvní svobodu v souladu s jejich vlastními přáními a hodnotami.

Právní pomoc online

Řešíte postup při darování nemovitosti v rodině? Uvažujete o darování nemovitosti a potřebujete profesionálně vypracovanou darovací smlouvu? Nechte to na nás. Připravíme pro vás darovací smlouvu online, s odbornou precizností a za předem stanovených podmínek. Darovací smlouvu připraví advokátní kancelář. Samozřejmostí je předchozí bezplatná konzultace, která vysvětlí postup při darování nemovitosti v rodině.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Postup při darování nemovitosti v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.