Co je potřeba k darování nemovitosti

Přejete si darovat nemovitost? Nevíte si rady, jak se převádí vlastnické právo k nemovité věci? V tomto článku vám přiblížíme proces darování.
co je potřeba k darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Co je potřeba k darování nemovitosti je častá otázka při řešení převodu majetku v rodině, protože nejčastěji dochází k darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky, protože si dárci často přejí vypořádat majetkové vztahy za svého života. Ve většině případů dochází k převodu vlastnického práva ze starší generace na mladší generaci. Darování nemovitosti v rámci rodiny je velmi oblíbené pro jeho finanční nenáročnost, protože převod je obvykle osvobozen od daně z příjmu. Pokud si dárci přejí po převodu vlastnického práva nemovitost nadále užívat, doporučujeme zakotvit věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení.

Náležitosti darovací smlouvy

Co je potřeba k darování nemovitosti? Nezbytnou součástí úspěšného darování je správně vypracovaná darovací smlouva. Každá darovací smlouva musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

 • označení dárce a obdarovaného (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště);
 • přesná identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
 • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
 • místo, den a podpis smluvních stran.

Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny. Darovací smlouva může obsahovat také další náležitosti, běžnou součástí smluv je právní ochrana dárce nebo dohoda o vypořádání mezi sourozenci.

Co je potřeba k darování nemovitosti? Platně sepsaná darovací smlouva a úspěšný převod vlastnického práva na katastru nemovitostí.

jak na přepis nemovitosti

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Nezbytné dokumenty pro převod vlastnického práva jsou darovací smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí. Návrh lze vyplnit na webové stránce katastrálního úřadu, kde je interaktivní aplikace, ve které lze návrh na vklad snadno vytvořit. Návrh na vklad společně s darovací smlouvou poté stačí zanést na příslušný katastrální úřad nebo lze zaslat také poštou. Pokud jsou podklady správné, katastrální úřad převede vlastnické právo k nemovitosti.

K úspěšnému darování nemovitosti v rodině je tedy potřeba:

 • sepsat a podepsat darovací smlouvu;
 • podat návrh na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí; a
 • úspěšné vkladové řízení na katastru, o kterém účastníky vyrozumí katastr nemovitostí.

Co je potřeba k darování nemovitosti bylo tedy zodpovězeno. Náročnější je situace při darování nemovitosti nezletilému.

Darování nemovitosti nezletilému

Darovat nemovitost lze také nezletilému dítěti, pokud je dodržen následující postup:

 • prvním krokem je vypracování darovací smlouvy;
 • následně je nezbytné podat žádost na opatrovnický soud a předložit darovací smlouvu ke schválení;
 • pokud opatrovnický soud darování schválí, lze podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

V řízení před soudem je nezletilému ustanoven kolizní opatrovník, který hájí jeho zájmy. Soudní řízení nebývá komplikované a ve většině případů je souhlas udělen.

Daňové aspekty darování

Darování mezi rodinnými příslušníky je oblíbené pro jeho finanční nenáročnost. Od daně z příjmu jsou osvobozeny tyto dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Právní ochrana dárce

Dárce, který si přeje nemovitost po převodu vlastnického práva nadále užívat, může využít instituty právní ochrany dárce. Občanský zákoník upravuje dva základní instituty právní ochrany:

 • věcné břemeno dožití opravňuje dárce k doživotnímu a bezplatnému užívání nemovitosti;
 • zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti podmiňují převod, zatížení nebo nájem souhlasem dárce.

Prohlášení o zřízení věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zatížení může být součástí darovací smlouvy nebo lze právní ochranu dárce zřídit dodatečně v samostatné dohodě.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online: Co je potřeba k darování nemovitosti

Přemýšlíte o darování nemovitosti svým blízkým? Přejete si připravit kvalitní darovací smlouvu společně s návrhem na vklad do katastru nemovitostí? V případě zájmu vám vypracujeme smluvní dokumentaci online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu. 

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Co je potřeba k darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.