Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.
darování nemovitosti cizí osobě

Darování nemovitosti cizí osobě

Darování nemovitosti cizí osobě mimo rodinu je možné. Darovat nemovitost je obvykle možné obvykle komukoliv, kdy lidé darují svůj majetek například svému životnímu partnerovi, partnerce, kamarádovi či kamarádce. Při darování nemovitosti mimo rodinu je nutné vždy zjistit, zda obdarovanému vzniká povinnost hradit daň z příjmu či nikoliv. Darovat lze zpravidla jakoukoliv nemovitou věc, kdy lidé obvykle darují svůj dům, byt, chatu, pozemek nebo garáž. Je možné obvykle darovat nemovitost více osobám nebo darovat pouze část nemovitosti a část si ponechat.

Darování nemovitosti cizí osobě je tak běžnou životní situací, kterou lze snadno a rychle vyřešit darovací smlouvou a podáním návrhu na vklad na katastru nemovitostí.

Darovací smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro úspěšné darování nemovitosti cizí osobě je potřeba vypracovat darovací smlouvu společně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Základními náležitostmi, které musí obsahovat každá darovací smlouva jsou:

  • označení dárce a obdarovaného – jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště;
  • identifikace darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitou věc na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo, den a podpis stran.

Součástí darovací smlouvy mohou být také další náležitosti, kdy běžně je součástí darovací smlouvy dohoda o zřízení věcného břemene a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti, které slouží jako právní ochrana dárce, který si přeje nemovitost nadále užívat.

Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny. Darovací smlouvu společně s návrhem na vklad poté stačí podat na příslušný katastrální úřad a uhradit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Podklady lze zaslat katastrálnímu úřadu také poštou.

Darování nemovitosti cizí osobě vyžaduje úspěšný převod nemovitosti na katastru nemovitostí.

darování poloviny nemovitosti

Zamítnutí návrhu na vklad na katastru nemovitostí

Darování nemovitosti cizí osobě mohou zkomplikovat chyby v dokumentaci. Přípravě darovací smlouvy je nutné vždy věnovat náležitou pozornost, protože nesprávná identifikace nemovitosti či jiné chyby mohou vést k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí zaplaceného správního poplatku. Pokud jsou chyby v podkladech odstranitelné, katastrální úřad určí lhůtu k jejich odstranění. Pokud chyby v rámci vkladového řízení nelze odstranit, je vhodné obvykle požádat o zpětvzetí návrhu. Pro úspěšný převod vlastnického práva je nutné poté podat novou darovací smlouvu společně s návrhem na vklad. Pokud již je vše v pořádku, katastrální úřad změnu vlastnického práva k nemovitosti zapíše.

Darování nemovitosti mimo rodinu a daně

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky je velmi oblíbené pro jeho finanční nenáročnost. Mezi nejbližší rodinou bývá osvobozeno od daně z příjmu. Povinnost hradit daň z příjmu se kromě rodinných příslušníků neuplatní také u osoby:

  • se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Každý vlastník je povinen platit zpravidla jednou ročně daň z nemovité věci. Daňové přiznání k nabyté nemovitosti je nezbytné podat do konce ledna následujícího roku po získání nemovité věci.

Darování nemovitosti cizí osobě vyžaduje tedy posouzení daňových aspektů darování.

darování nemovitosti cizí osobě

Právní ochrana dárce

Základními právními instituty pro ochranu dárce jsou věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení. Věcné břemeno dožití umožňuje dárci nebo jiné osobě určené ve smlouvě doživotně a bezplatně užívat nemovitost. Zákaz zcizení a zatížení podmiňuje převedení nemovitosti na třetí osobu, zatížení nemovité věci zástavním právem nebo její pronajmutí souhlasem dárce. Pro větší ochranu dárce doporučujeme zřídit oba instituty současně.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc při darování nemovitosti

Řešíte darování nemovitosti? Pokud uvažujete o využití právní pomoci odborníka, neváhejte se na nás obrátit. Darování nemovitostí je naše dlouhodobá specializace, rádi zodpovíme vaše dotazy a v případě zájmu připravíme darovací smlouvu společně s návrhem na vklad za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti cizí osobě

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.