Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.
darování nemovitosti vnukovi

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti vnukovi je častým způsobem převodu vlastnického práva v rodině, protože darování mezi rodinnými příslušníky je zpravidla osvobozeno od daně z příjmu.

Od daně z příjmu jsou osvobozeny tyto dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pro úspěšný převod vlastnického práva vnukovi je nutné vypracovat darovací smlouvu společně s podáním návrhu na vklad pro katastr nemovitostí. Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny a je nutné uhradit správní poplatek na katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč.

Darování nemovitosti vnukovi vyžaduje tak uzavření platné darovací smlouvy a přepsání nemovitosti na katastru nemovitostí.

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva je tak zásadní pro darování nemovitosti vnukovi. Povinné základní náležitosti darovací smlouvy jsou:

  • označení dárce a obdarovaného – u fyzických osob jsou nezbytnými údaji jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště;
  • přesná identifikace darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Součástí darovací smlouvy mohou být také další ustanovení, velmi často bývá do darovací smlouvy zakotveno věcné břemeno dožití pro dárce, které ho opravňuje k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitosti.

Darování nemovitosti 2023

Darování části nemovitosti

Prarodiče se můžou obvykle rozhodnout, že darují svému vnukovi pouze podíl na nemovitosti, protože si chtějí část nemovité věci ponechat nebo například chtějí dát část nemovité věci dalšímu vnukovi. V určitých případech lze spoluvlastnictví bytové jednotky vyloučit. Zákaz spoluvlastnictví bytové jednotky je nejčastěji vymezen ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Občanský zákoník zákaz spoluvlastnictví jednotky umožňuje, proto doporučujeme věnovat stanovám vždy náležitou pozornost.

Darování nemovitosti vnukovi při darování části nemovitosti vyžaduje právní posouzení, zda lze takto darovat pouze část nemovitosti.

Darování nemovitosti vnukovi, který je nezletilý

Při darování nemovitosti vnukovi je nezbytné odlišit, zda je zletilý nebo nezletilý. Pro převod vlastnického práva na zletilého se plně použije postup uvedený výše. Pokud je vnuk nezletilý je darování podmíněno souhlasem opatrovnického soudu. Nejprve je nezbytné sepsat darovací smlouvu, poté podat návrh na opatrovnický soud, který musí udělit souhlas s darovací smlouvou ve prospěch nezletilého. Před opatrovnickým soudem hájí zájmy dítěte tzv. kolizní opatrovník. Soudní řízení většinou nebývá komplikované a souhlas je následně ve většině případů udělen. Po schválení darování lze podat  návrh na vklad do katastru nemovitostí.

darování nemovitosti vnukovi

Darování družstevního bytu vnukovi

Při darování bytové jednotky je třeba odlišit, zda se jedná o byt v osobním vlastnictví nebo o družstevní byt.

Nabyvatel členského podílu vlastní členský podíl v bytovém družstvu, který zahrnuje právo nájmu družstevního bytu. Nabyvatel družstevního podílu se nestává vlastníkem bytové jednotky, která je stále majetkem bytového družstva. Družstevní podíl lze převést na vnuka na základě smlouvy o převodu družstevního podílu. 

Povinné náležitosti smlouvy k bezplatnému převodu družstevního podílu jsou:

  • identifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu;
  • určení, že převod družstevního podílu je bezúplatný;
  • stanovení převáděného družstevního podílu a bytového družstva;
  • místo, datum a podpis převodce a nabyvatele.

Součástí smlouvy mohou být také další případné podmínky a prohlášení. Smlouva se stává účinnou doručením příslušnému bytovému družstvu. Stejné účinky má také doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy. Na nabyvatele družstevního podílu přecházejí také dluhy spojené s podílem v bytovém družstvu. Doporučujeme nabyvateli, aby si před podpisem smlouvy zajistil potvrzení bytového družstva o dluzích váznoucích na podílu.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online: darování nemovitosti vnukovi

Řešíte darování nemovitosti vnukovi? Nezávazně nás kontaktujte. Připravíme potřebnou převodní dokumentaci, a to rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak na darování nemovitosti vnukovi

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.