Dohoda o zřízení věcného břemene dožití

Řešíte převod nemovitosti v rodině a přejete si zajistit dožití dárce v nemovitosti? Dohoda o zřízení věcného břemene dožití je řešením.
Dohoda o zřízení věcného břemene dožití

Co je věcné břemeno dožití?

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití je běžnou dohodou při řešení darování nemovitosti v rodině s cílem, aby dárce nadále užíval darovanou nemovitost.

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Věcné břemeno tedy umožňuje oprávněné osobě užívat cizí věc. Věcné břemeno dožití, jak již samotný název napovídá, slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla dožít v nemovitosti, kterou vlastní někdo jiný. Věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí a vázne na nemovitosti až do smrti oprávněné osoby.

Darování nemovitosti a věcné břemeno

Zejména při řešení darování nemovitosti v rodině je darovací smlouva se současným zřízením věcného břemene běžným typem smlouvy. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití může být sepsána přímo v darovací smlouvě. Při darování nemovitosti je věcné břemeno základem právní ochrany dárce, který si přeje užívat nemovitost i nadále po jejím darování.  

Věcné břemeno dožití však nemusí být vymezeno pouze pro dárce nemovitosti, ale také další osoby žijící s dárcem v nemovitosti. Bude záležet na domluvě mezi dárcem a obdarovaným a především reflektování takové domluvy do textu samotné dohody o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno poté zanikne v okamžiku smrti poslední oprávněné osoby.

Darování nemovitosti dětem

Náležitosti dohody o zřízení věcného břemene

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití musí podle občanského zákoníku splňovat několik náležitostí. Povinná je písemná forma. Dále musí být v samotné dohodě věcné břemeno přesně specifikováno a také musí být podpisy smluvní stran na dohodě úředně ověřeny. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití by měla také obsahovat přesnou specifikaci smluvních stran, specifikaci nemovitosti k níž má být věcné břemeno zřízeno, prohlášení vlastníka o tom, že zřizuje věcné břemeno ve prospěch oprávněného a další. Pro hladký průběh zřízení věcného břemene dožití doporučujeme obrátit se na specializované právníka.

Jak již bylo uvedeno výše, věcné břemeno dožití se zapisuje do katastru nemovitostí, proto je nutné také připravit a následně podat návrh na vklad tohoto věcného práva do katastru nemovitostí.

Posílení právní ochrany zákazem zcizení a zatížení

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití však nepředstavuje úplnou právní jistotu, že bude s nemovitostí nakládáno podle vůle dárce nemovitosti. I přes to, že na nemovitosti vázne věcné břemeno dožití, lze tuto nemovitost prodat. K posílení právní ochrany dárce lze kromě věcného břemene dožití od účinnosti nového občanského zákoníku stanovit také zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti, a to jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti je vhodný právní institut, když si přeje dárce silnou právní ochranu při doživotním užívání nemovitosti také po jejím převodu. Tento zákaz neumožňuje obdarovanému bez souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod.

Darovací smlouva s věcným břemenem tak může snadno obsahovat také zřízení tohoto zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, kdy se věcné břemeno a zákaz zcizení a zatížení také uvede do návrhu na vklad, aby tato právní ochrana dárce byla zapsána v katastru nemovitostí u konkrétní nemovitosti.

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití je tak jednou z možností právní ochrany dárce.

Darovací smlouva s věcným břemenem může také obsahovat další prohlášení a ujednání k právní ochraně dárce. Například lze písemně vymezit v darovací smlouvě kdo bude užívat konkrétní části nemovitosti po darování, které části nemovitosti budou užívány společně a jak se budou dělit náklady na energie a opravy darované nemovitosti.

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití

Věcné břemeno samostatně nebo v darovací smlouvě?

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití se zřizuje již v samotném textu darovací smlouvy na nemovitost nebo ve dvou samostatných dokumentech. Z praktického hlediska však doporučujeme využít dohody o zřízení věcného břemene dožití jako součást darovací smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí totiž činí 2.000,- Kč a spojením darovací smlouvy a dohody o zřízení věcného břemene do jedné smlouvy ušetříte na úhradě dalšího správního poplatku.

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití online

Věcné břemeno dožití doporučujeme z naší praxe v případech převodu nemovitosti rodině k posílení právní ochrany dárce k užívání nemovitosti, a to v kombinaci se zákazem zcizení a zatížení nemovitosti.

Potřebujete zajistit převod nemovitosti rodině a zřídit právní ochranu dárce? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Dohoda o zřízení věcného břemene dožití

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.