Darování poloviny nemovitosti. Jak na to?

Darování je velice oblíbenou formou vypořádání majetkových poměrů v rámci rodiny. Jak na darování poloviny nemovitosti poradíme v článku.
darování poloviny nemovitosti

Darování poloviny nemovitosti je častým řešením převodu části nemovitosti v rodině, ať se již jedná o darování části domu, bytu nebo pozemku. Darování nemovitosti je především oblíbeno z důvodu rychlosti a finanční dostupnosti. Základem pro bezproblémový průběh převodu je kvalitní darovací smlouva a návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Darování části rodinného domu

Pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, máte zpravidla právo svou nemovitost či svoji část darovat komukoliv. Zákonné předkupní právo ostatních spoluvlastníků bylo totiž zrušeno. Výjimkou je vznik spoluvlastnictví na základě pořízení pro případ smrti nebo další události, kterou nemohli spoluvlastníci ovlivnit.

Jak už bylo výše řečeno, vlastník rodinného domu může darovat jen určitou část a zbylá část zůstává stále jeho výlučným vlastnictvím. Další možností je, když rodiče obdarují své potomky různě velkými podíly na jedné nemovitosti. Taková situace je také zcela běžná.

Darování poloviny nemovitosti, když se jedná o rodinný dům, vyžaduje také řešení darování souvisejících pozemků.

jak na přepis nemovitosti

Na co si dát pozor při darování časti bytu

Postup při darování části bytu bude většinou obdobný jako při darování části rodinného domu. Najdou se zde ale určité rozdíly, na které je nutné si dát pozor. Spoluvlastnictví jedné bytové jednotky totiž může být v některých případech vyloučeno. Takový zákaz nejčastěji vychází ze stanov společenství vlastníků jednotek. S ustanovením vylučující spoluvlastnictví se nesetkáváme často, ale je dobré míti tuto možnost na paměti a před převodem části bytu zkontrolovat stanovy, aby se předešlo možných nesrovnalostem.

Darování poloviny nemovitosti při řešení převodu vlastnického práva k bytové jednotce vyžaduje tak kontrolu možnosti takového převodu.

Jak darovat část pozemku

V případě darování části pozemku máte dvě možnosti. V prvním případě půjde o darování blíže nespecifikované části daného pozemku tzv. ideálního spoluvlastnického podílu. Takový podíl není přesně prostorově ohraničen.

Druhou možností je rozdělení pozemku na menší přesně vyspecifikované části podle geometrického plánu. Tento postup je žádoucí především, pokud máte v úmyslu pozemek zastavět. Vyhotovení geometrického plánu v podstatě zaručí oddělení nových částí pozemku, které budou v katastru nemovitostí zapsány jako pozemky samostatné s vlastním jasně daným ohraničením a parcelním číslem.

Darování poloviny nemovitosti při řešení darování pozemku vyžaduje učinit rozhodnutí o těchto možnostech.

darování poloviny nemovitosti

Právní ochrana dárce

Pokud se dárce rozhodne darovat nemovitost svým potomkům, neměl by zapomínat na sebe z hlediska právní ochrany. Dárce se může do budoucna právně chránit pomocí věcného břemene dožití a zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Nejlepší variantou z pohledu dárce je zahrnout tyto instituty již do základní darovací smlouvy.

Zřízení věcného břemene dožití doporučujeme těm dárcům, kteří mají v úmyslu i nadále v nemovitosti bydlet nebo dar jiným způsobem užívat.

Vedle věcného břemene lze zřídit taktéž zákaz zcizení a zatížení nemovitosti, který znamená ještě větší právní ochranu dárce. Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti ve zkratce představuje nutnost písemného souhlasu dárce s disponováním obdarovaného (darování, prodej, zástava, směna) s darem i po přepisu vlastnického práva.

Je vhodné v rámci smlouvy dále vymezit, kdo bude užívat konkrétní části, které části budou užívány společně a jak si spoluvlastníci upraví hrazení nákladů za energie a opravy nemovitosti.

Darování poloviny nemovitosti může tak znamenat také řešení právní ochrany dárce.

Darování je zpravidla daňově výhodné

Darování nemovitosti mezi nejbližšími příbuznými je obvykle daňově výhodné. Při darování jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů dary, které:

  • daroval příbuzný v přímé či vedlejší linii, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Daň z příjmu se dále neplatí při darování mezi osobami, které podle zákona nejsou rodinnými příslušníky,  ale:

  • žily spolu nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před darováním;
  • a tím přispívaly do společně hospodařící domácnosti.

Advokáti pro vás a online

Právní pomoc online: Darování poloviny nemovitosti

Řešíte darování poloviny nemovitosti nebo jiné její části? Obraťte se na naši advokátní kancelář. Připravíme pro vás kvalitní darovací smlouvu s návrhem na vklad pro katastr nemovitostí. Odpovídáme za správnost této dokumentace.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování poloviny nemovitosti. Jak na to?

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.