Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině

Přejete si převést nemovitost v rámci rodiny a nevíte si rady s postupem? Poradíme v článku.
Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině

Převod nemovitosti v rodině

Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině? Převod vlastnictví nemovitosti mezi členy rodiny je komplexním procesem, který lze realizovat především prostřednictvím darovací smlouvy, kupní smlouvy nebo v dědickém řízení. Každá z variant se hodí pro jiné okolnosti, a proto je důležité pečlivě zvážit, jaké řešení je pro Vás nejvhodnější.

 1. Darování: Tento způsob je nejběžnější, a to zejména kvůli finančním výhodám. Proces darování je relativně jednoduchý a obvykle s ním jsou spojeny jen minimální náklady (když se jedná o darování mezi nejbližšími příbuznými). Konkrétně se jedná o správní poplatek ve výši 2 000 Kč, který je nutno uhradit na katastrálním úřadu. Tento způsob je ideální, pokud chcete majetek převést za svého života a zároveň minimalizovat náklady.
 • Kupní smlouva: Pokud máte více potomků a přejete si, aby každý něco získal, může být pro vás vhodné uzavřít kupní smlouvu. Jeden z potomků tedy získá nemovitost a vy obdržíte peněžní částku, kterou pak můžete rozdělit mezi ostatní členy rodiny.
 • Dědické řízení: Pokud si nepřejete za svého života rozhodovat o rozdělení majetku, můžete vše nechat na dědickém řízení. Tento proces je sice formálnější a může být spojen s vyššími náklady, zároveň vám však nabízí možnost, jak nezasahovat do rozdělení majetku.

postup při darování nemovitosti v rodině

Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině

Při převodu nemovitosti v rodině formou darování je třeba splnit určité podmínky, které jsou stanoveny katastrálním úřadem. Nejprve je nezbytné vypracovat darovací smlouvu v písemné podobě, v níž jsou obsaženy následující informace:

 1. Označení smluvních stran – dárce a obdarovaného.
 2. Podrobná definice darované nemovitosti podle katastrálního zákona.
 3. Závazek ze strany dárce nemovitost bezplatně převést a souhlas obdarovaného tento dar přijmout.
 4. Datum, místo a podpis smluvních stran.

Je nezbytné, aby byly podpisy obou stran úředně ověřeny. Následně je nutné vyplnit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, což je možné provést i online prostřednictvím webu katastrálního úřadu. Veškerou dokumentaci, tedy jak darovací smlouvu, tak návrh na vklad, je následně třeba doručit katastrálnímu úřadu.

Celý proces darování nemovitosti je považován za dokončený až ve chvíli schválení změny katastrálním úřadem, která je zaznamenána do katastru nemovitostí. Je důležité podotknout, že nejde pouze o uzavření darovací smlouvy, ale je také nezbytné  úspěšně dokončit vkladové řízení na katastrálním úřadu.

Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině? Uzavřít darovací smlouvu, vyplnit návrh na vklad a absolvovat vkladové řízení na katastru.

Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti a daňové zatížení

Formálně již „darovací daň“ neexistuje, místo toho bezúplatný příjem z darování podléhá dani z příjmu. Darování je pak daněno stejnou sazbou jako ostatní typy příjmů, pokud však není od daně z příjmu osvobozena. V rámci darování nemovitosti je osvobození od daně z příjmu možné v několika případech, konkrétně jestliže je dar:

 • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
 • Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Obdarovaná osoba musí stále platit daň z nemovitých věcí, jež je vybírána každoročně a jejímž plátcem je vlastník dané nemovitosti.

Pokud hodnota darované nemovitosti v daném roce překročí 5 milionů korun, je obdarovaná strana povinna tuto transakci nahlásit správci daně. Toto oznámení není spojeno s žádným poplatkem, ale neplnění této povinnosti může vést k sankcím ze strany finančního úřadu.

Celkově lze říci, že darování nemovitosti v rodině je z hlediska daní obvykle výhodným řešením, avšak s několika specifickými povinnostmi, na které je nutné pamatovat.

Právní ochrana dárce

V případě, že máte zájem nadále užívat nemovitosti i po jejím darování, doporučuje vám začlenit do darovací smlouvy určité prvky právní ochrany. Občanský zákoník v této oblasti poskytuje několik variant:

 • Věcné břemeno dožití: Tento institut je základním prvkem právní ochrany dárce. Umožňuje mu, aby i po převodu nemovitosti zůstal jejím uživatelem.
 • Zákaz zcizení a zatížení: Tento institut posiluje dárcovu pozici a bývá často kombinován s věcným břemenem dožití. V případě, že by obdarovaný chtěl nemovitost například prodat, pronajmout, nebo ji zatížit zástavním právem, je vyžadován písemný souhlas dárce.

Pro maximální právní zabezpečení dárce je vhodné spojit oba uvedené instituty – věcné břemeno dožití a zákaz zcizení a zatížení. Tyto klauzule mohou být inkorporovány přímo do darovací smlouvy nebo mohou být objektem samostatného smluvního dokumentu.

Z ekonomického hlediska je však výhodnější umístit ujednání o věcném břemeně dožití a zákazu zcizení a zatížení přímo do darovací smlouvy. Takový přístup vám umožní vyhnout se placení dalšího správního poplatku.

Tabulka odškodnění úrazu

Darování nezletilému dítěti

Český právní řád darování nemovitosti nezletilému dítěti umožňuje, avšak tato varianta je o něco složitější než v případě standardního darování mezi dospělými. Nejprve je potřeba pečlivě připravit darovací smlouvu, která musí obsahovat všechny náležitosti tak, aby byla právně závazná a platná.

Po vyhotovení darovací smlouvy je nezbytné ji předložit ke schválení opatrovnickému soudu. Tento krok je klíčový, protože nezletilí nemají plnou právní způsobilost. Opatrovnický soud pro daný případ ustanoví kolizního opatrovníka, který bude hájit zájmy nezletilého.

Následně dojde k pečlivému zhodnocení situace opatrovnickým soudem, kdy je zjištěno, zda je převod nemovitosti v souladu s dlouhodobými zájmy a potřebami nezletilého. Pokud tomu tak je, udělí obvykle příslušný soud souhlas s darováním. Je nutné podotknout, že v takových případech je soudní řízení osvobozeno od soudních poplatků, což snižuje finanční náročnost celého procesu.

Majetkové vypořádání mezi dětmi

Současná verze občanského zákoníku umožňuje značnou flexibilitu v oblasti smluvních vztahů, což se odráží i ve schopnosti rodiče jednostranně darovat nemovitost jednomu ze svých dětí, pokud to považuje za vhodné.

V praxi je často motivací rodičů minimalizovat riziko budoucích sporů mezi sourozenci týkajících se majetku. Toto riziko může nastat v případě, kdy rodiče darují nemovitost jednomu sourozenci a druhému buď něco jiného nebo vůbec nic. Jako nástroj k řešení těchto potenciálně konfliktních situací slouží dohoda o vypořádání mezi sourozenci, jež se uzavírá současně s darovací smlouvou.

Obsahem takové dohody může být finanční kompenzace, kterou si sourozenci společně stanoví. Nicméně vypořádání nemusí být realizováno pouze prostřednictvím peněžního plnění. Může také zahrnovat převod jiných nemovitých či movitých věcí. Tento přístup umožňuje snížit možnost budoucích sporů ohledně dědictví.

Právní pomoc online

Rádi byste bezplatně převedli nemovitost na rodinného příslušníka formou darování? Neváhejte se na nás obrátit, poskytujeme právní pomoc online v nemovitostním právu. Veškerou dokumentaci potřebnou pro převod nemovitosti připravíme rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak postupovat při převodu nemovitosti v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.