Kontrola kupní smlouvy právníkem v roce 2024

Řešíte prodej nebo koupi nemovitosti a obdrželi jste smlouvy k podpisu? Zvažte kontrolu smlouvy od advokáta.
kontrola kupní smlouvy právníkem

Kontrola kupní smlouvy právníkem

Kupní smlouva na nemovitost bývá složitým právním textem, kterým dochází obvykle k několikamilionové transakci. Kontrola kupní smlouvy právníkem je pak vhodná k ochraně vašeho majetku.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc při kontrola smluv u převodu nemovitostí, a to rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

Náležitosti kupní smlouvy

Smlouva o koupi nemovitosti hraje zásadní roli během každého realitního obchodu a vytváří základní rámec pro převod vlastnictví. Jedná se o klíčový právní dokument, jehož sestavení vyžaduje pečlivost a zahrnutí všech relevantních informací. Kontrola kupní smlouvy právníkem pomůže nastavit transakci k ochraně klienta.

Následující body představují klíčové náležitosti, které by každá kupní smlouva měla minimálně obsahovat:

 1. Jasná identifikace všech účastníků transakce, tj. prodávajícího a kupujícího.
 2. Detailní právní definice a popis nemovitosti, která je předmětem převodu.
 3. Závazek ze strany prodávajícího převést nemovitost a s ní spojená vlastnická práva na kupujícího. Naopak závazek kupujícího přijmout nemovitost a uhradit stanovenou kupní cenu.
 4. Stanovení kupní ceny včetně specifikace způsobu jejího uhrazení.
 5. Určení místa a času uzavření smlouvy a požadavek na úředně ověřený podpis obou stran.

Správné a precizní definování nemovité věci v kupní smlouvě v souladu s katastrálním zákonem má klíčový význam. Správná definice zajistí hladký průběh převodu nemovitosti. Bez ohledu na druh nemovitosti, ať už se jedná o byt, dům nebo pozemek, je nezbytné, aby byla nemovitost přesně a jednoznačně specifikována. Jakékoli nejasnosti nebo chyby v této oblasti mohou vést k neúspěšnému vkladovému řízení na katastru nemovitostí, což nejen způsobuje ztrátu času, ale také může mít za následek propadnutí již zaplaceného správního poplatku. Kontrola kupní smlouvy právníkem pomůže předejít nesprávné definici nemovitosti.

Při převodu domu nebo bytu je rovněž klíčové v kupní smlouvě podrobně specifikovat technický i právní stav objektu a v případě potřeby identifikovat případné nedostatky. Tento krok může výrazně snížit riziko budoucích soudních sporů.

Kontrola kupní smlouvy právníkem může identifikovat právní nedostatky, nesprávně formulované podmínky a nepřiměřená ustanovení. Naše advokátní kancelář nabízí službu rychlé online kontroly kupní smlouvy za pevně stanovenou odměnu. Tato služba zajišťuje profesionální a kvalifikovanou právní pomoc.

jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Převod nemovitosti – které smlouvy jsou k tomu potřeba?

Pokud se rozhodnete pro koupi nemovitosti, bude se s největší pravděpodobností jednat o realitní transakci v řádech několika milionů korun. Z toho důvodu mohou být v průběhu takového převodu uzavírány další důležité smlouvy a dokumenty. Podepisovat se mohou zejména tyto listiny:

 1. Rezervační smlouva: Ta představuje typicky první dokument, který kupující podepisuje. Zájemce o koupi je často povinen uhradit rezervační poplatek.
 2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní: Tato smlouva bývá předložena bance kupujícího před uzavřením kupní smlouvy. To je obvykle nutné, pokud kupující potřebuje získat hypoteční úvěr. Tato smlouva přesně určuje podmínky, za kterých bude kupní smlouva uzavřena.
 3. Smlouva o úschově: Tato smlouva zavazuje kupujícího k tomu, že ve stanoveném termínu složí kupní částku na určený účet. Úschovu finančních prostředků mohou provádět zejména banky, notáři či advokáti.

Kontrola kupní smlouvy právníkem jakožto služba obvykle zahrnuje také kontrolu této smluvní dokumentace.

Další kroky v cestě za koupí nemovitosti budou směřovat k vytvoření a sepsání kupní smlouvy, náležitosti viz výše. Kupní smlouva na nemovitost je důležitým právním dokumentem v procesu převodu vlastnictví, avšak k jejímu dokončení a úspěšnému zanesení nového vlastníka do katastru nemovitostí je třeba vytvořit návrh na vklad vlastnického práva. Tento dokument obsahuje veškeré potřebné informace, včetně údajů o kupujícím a prodávajícím, popisu nemovitosti a dalších relevantních podrobností týkajících se nemovitosti a transakce. Zpracování a správné vyplnění návrhu na vklad vlastnického práva je klíčovým krokem, neboť zajišťuje, že převod vlastnictví bude úředně zaznamenán a nový majitel bude mít oficiální status vlastníka nemovitosti.

Kontrola kupní smlouvy právníkem prostřednictvím naší advokátní kanceláře zahrnuje také kontrolu souvisejícího návrhu na vklad pro katastr.

kontrola kupní smlouvy právníkem

Obvyklá rizika spojená s převodem nemovitosti

Při převodu nemovitosti je nezbytné, aby obě smluvní strany věnovaly maximální pozornost všem ustanovením obsažených v kupní smlouvě. Jedná se o kritický moment, který může ovlivnit celý proces a budoucí vlastnictví nemovitosti. Může dojít k různým rizikům, konkrétně se může jednat o tyto nežádoucí situace:

 1. Nezkontrolování technického a právního stavu nemovitosti: Neprovedená kontrola nemovité věci může přinést nepříjemné překvapení. Nemovitost může nemusí být jen ve špatném technickém stavu, ale může být i zatížena dluhy, právy třetích osob nebo věcnými břemeny, což může ovlivnit její hodnotu a využitelnost.
 2. Existence zadlužení některé ze smluvních stran s přesahem do obtíží s převodem nemovitosti: Ignorování zadlužení jedné ze stran může přinést finanční komplikace. Zjistit stav zadlužení lze částečně prostřednictvím insolvenčního rejstříku nebo Centrální evidence exekucí.
 3. Nevyužití úschovy kupní ceny nemovitosti: Způsob úhrady kupní ceny může být rizikovým faktorem celého procesu koupě nemovitosti. Nevyužití úschovy může vystavit kupujícího riziku, pokud prodávající nesplní své závazky.
 4. Nesprávná identifikace nemovitosti dle katastrálního úřadu: Chybná identifikace nemovitosti u katastrálním úřadu může vést k zamítnutí návrhu na vklad, což znamená ztrátu správního poplatku ve výši 2.000 Kč.
 5. Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta: Příliš vysoká smluvní pokuta může být neúměrně tvrdým trestem za porušení smluvních ujednání a může vést k nespravedlivým důsledkům.
 6. Opomenutí zahrnutí vad nemovitosti do smlouvy: Nepřítomnost ustanovení týkajících se vad nemovitosti ve smlouvě může vést k budoucím právním sporům, pokud se tyto vady projeví.
 7. Nedůkladné pročtení všech obecných náležitostí: Každá smlouva obsahuje obecné náležitosti a podmínky, které mohou mít důležitý právní význam. Je nezbytné si pečlivě pročíst a porozumět všem těmto ustanovením.

Celkově řečeno, převod nemovitosti je komplexní proces. Správné porozumění a kontrola kupní smlouvy právníkem jsou klíčové k minimalizaci rizik. Kontrola kupní smlouvy právníkem zajistí, že transakce proběhne hladce.

Kontrola vs. revize smlouvy

V rámci služby kontrola kupní smlouvy právníkem u naší advokátní kanceláře můžeme rozlišit:

Kontrola kupní smlouvy právníkem: Tato služba zahrnuje pečlivé prostudování kupní smlouvy a identifikaci potenciálních rizik. Advokát upozorní klienta na veškerá zjištěná rizika a problematické části smlouvy.

Revize kupní smlouvy právníkem: Po provedení kontroly advokát pracuje na úpravě obsahu kupní smlouvy, aby co nejlépe odpovídala zájmům klienta a zajišťovala jeho právní ochranu. Advokát přizpůsobí smlouvu tak, aby vyhovovala klientovým požadavkům a zároveň zachovala soulad se zákonem. Advokát v rámci této právní služby může také provádět revizi jednotlivých částí kupní smlouvy na nemovitost, aby se zajistila adekvátní právní ochrana pro kupujícího nebo prodávajícího v rámci procesu převodu nemovitosti.

V případě, že jsou kupující, tak prodávající zastoupeni advokátem, dochází často k společnému jednání, které směřuje k nalezení kompromisů a nastavení podmínek, které budou akceptovatelné pro obě smluvní strany.

Online kontrola kupní smlouvy od advokáta

Chystáte se prodat nemovitost nebo naopak nějakou kupujete? Dostali jste návrh kupní smlouvy, který by potřeboval odborný pohled? Nejste si jisti, zda je smlouva správně sestavena? Všechny vaše dokumenty dokážeme prověřit online, rychle a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Kontrola kupní smlouvy právníkem v roce 2024

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.