Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem? Jak se právně bránit proti neoprávněné výpovědi?
okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Co si představit pod pojmem okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je specifický druh ukončení pracovního vztahu, který následuje po závažném porušení pracovní smlouvy nebo zákoníku práce zaměstnancem. Jde o situaci, kdy pracovní poměr skončí bez výpovědní doby a je účinné okamžitě, tj. od okamžiku, kdy bylo okamžité zrušení oznámeno zaměstnanci. Důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem může být chování zaměstnance, které hrubě porušuje jeho pracovní povinnosti.

V rámci okamžitého zrušení pracovního poměru je důležité zdůraznit, že zrušení musí být oznámeno písemně a musí být jasně uveden důvod zrušení. Důvod musí být natolik závažný, že nelze ani uvažovat o pokračování pracovního poměru.

Přestože se okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem může zdát jako rychlý a jednoduchý způsob, jak ukončit pracovní vztah, je důležité si uvědomit, že s sebou nese řadu právních důsledků a může být předmětem soudního sporu. Zaměstnavatel by měl tedy pečlivě zvážit své rozhodnutí ukončit pracovní poměr svého zaměstnance tímto způsobem. Je na místě, aby naopak zaměstnanec, který okamžité zrušení pracovního poměru obdrží, konzultoval jeho oprávněnost s právním odborníkem.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Zákoník práce a podmínky v něm dané

V zákoníku práce se přímo píše, že zaměstnavatel může pouze výjimečně pracovní poměr ukončit okamžitě, jen pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. To je jedna ze dvou situací, kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem okamžitě.

Tou druhou situací je, pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Co je ono porušení „zvlášť hrubým způsobem“ v zákoně nenajdete. Míru porušení je třeba vždy posuzovat podle konkrétních skutečností daného případu. Pomoct mohou i rozhodnutí soudu v obdobných případech. Mělo by se jednat o skutečně závažné porušení pracovních povinností.

Zvlášť hrubým porušením by například mohlo být jednání zaměstnance na pozici obchodního zástupce, který na schůzkách s klienty svého zaměstnavatele bude záměrně uvádět nepravdivé informace o obchodovaném výrobku zaměstnavatele a/nebo dokonce bude chválit produkt přímého konkurenta zaměstnavatele, se kterým se dohodl na provizích z prodejů klientů, kteří k němu přejdou. Tímto chováním zaměstnanec porušuje svou povinnost loajality vůči svému zaměstnavateli a zároveň způsobuje firmě značné finanční ztráty. Takové jednání zaměstnance by mohlo vést k rozhodnutí pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Výpověď vs okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a výpověď jsou dvě odlišné metody ukončení pracovního poměru, ačkoli obě znamenají konec pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Hlavní rozdíl spočívá v okolnostech a důsledcích těchto dvou typů ukončení.

Výpověď je běžnější formou ukončení pracovního poměru. Obvykle je dána za určitých podmínek, jako je například změna pracovních podmínek, reorganizace nebo špatný výkon zaměstnance. Výpověď vyžaduje dodržení výpovědní doby, která je zpravidla uvedena v pracovní smlouvě nebo v zákoníku práce. Během této doby má zaměstnanec nárok na výplatu mzdy.

Na druhé straně, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem může nastat pouze za velmi specifických okolností, které jsou považovány za vážné porušení pracovní smlouvy nebo zákoníku práce. Okamžité zrušení pracovního poměru nevyžaduje dodržení výpovědní doby a pracovní poměr končí okamžitě. V případě okamžitého zrušení ze strany zaměstnavatele nemusí zaměstnavatel vyplatit odstupné.

okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem musí být učiněno písemně a musí v něm být jasně uveden důvod zrušení. Tento důvod musí odpovídat některému z ustanovení zákoníku práce.

Okamžité zrušení musí být učiněno bez zbytečného odkladu poté, co se zaměstnavatel dozvěděl o důvodech pro takové zrušení pracovního poměru.

Dodržení těchto podmínek je klíčové, protože neoprávněné nebo nesprávně provedené okamžité zrušení může vést k soudním sporům.

Jak se bránit proti neplatnému ukončení pracovního poměru?

Pokud se ukáže, že okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je neoprávněné, potažmo nezákonné, zaměstnanec by měl aktivně jednat ve svůj prospěch. To znamená, že by měl písemně a preferovaně prostřednictvím doporučené pošty informovat zaměstnavatele, že považuje okamžité zrušení za neplatné a že požaduje pokračování zaměstnání. V ideálním případě zaměstnavatel uzná neplatnost skončení pracovního poměru a zaměstnanec bude pokračovat ve své práci jako obvykle.

Jestliže zaměstnavatel na tuto iniciativu neodpoví, zaměstnanec by měl zvážit podání žaloby na určení neplatnosti skončení pracovního poměru. Je důležité být opatrný při uzavírání dohod o ukončení pracovního poměru, neboť ty mohou výrazně snížit šance na napadení neoprávněného skončení pracovního poměru (a potažmo na získání odstoupení) u soudu je obtížné.

Klíčové jsou lhůty!

Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem musí být uplatněna u soudu do dvou měsíců od data, kdy měl pracovní poměr skončit, přičemž žaloba musí být doručena soudu nejpozději v poslední den této lhůty – pouhé odeslání poštou v tento den není dostačující. V případě jakýchkoliv pochybností o platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru je vhodné obrátit se na advokáta zabývajícího se pracovním právem, který pomůže posoudit oprávněnost jednání zaměstnavatele a navrhne další právní postup. Rovněž oznámení o trvání na dalším zaměstnání musí být učiněno bez zbytečného odkladu.

Právní pomoc zaměstnancům

Jestliže hledáte řešení pro obranu proti okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, jsme zde, abychom vám pomohli. Specializujeme se na poskytování právní pomoci zaměstnancům, kteří čelí neplatnému skončení pracovního poměru.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.