Smlouva o darování nemovitosti

Smlouva o darování nemovitosti od právníka a online. Jak na převod nemovitosti v rodině.
Smlouva o darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti je častým řešením převodu nemovitosti v rodině, ať se jedná o rodinný dům, byt nebo pozemek. Smlouva o darování nemovitosti je pak klíčovým dokumentem pro převod nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti je upraveno zejména občanským zákoníkem a důležitým zákonem pro hladký převod nemovitosti je katastrální zákon.

Postup darování nemovitosti je poměrně jednoduchý, kdy je nutné splnit dva kroky k úspěšnému darování:

 • sepsání a podpis smlouvy o darování nemovitosti (podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny); a
 • vypracování a podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí (na katastru nemovitostí se hradí správní poplatek ve výši 2.000,- Kč pro převod nemovitosti).

K realizaci darování nemovitosti tak nepostačuje pouze podpis smlouvy o darování nemovitosti, ale je nutné, aby vlastnictví nemovitosti bylo úspěšně zapsáno na katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného.


Smlouva o darování nemovitosti

Smlouva o darování nemovitosti by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

 • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
 • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
 • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
 • místo a den podpisu stran.

Výše uvedené jsou pouze základní právní náležitosti darovací smlouvy, kdy doporučujeme využít služeb advokáta k přípravě smlouvy na míru potřeb konkrétního převodu nemovitosti v rodině. Přeci jen darování představuje u nemovitostí obvykle transakci v řádech milionů korun, která by měla být zajištěna kvalitní darovací smlouvou a nikoliv vzorem z internetu.


Smlouva o darování nemovitosti

Pozor na katastr nemovitostí

Smlouva o darování nemovitosti musí zejména správně specifikovat nemovitost v souladu s katastrálním zákonem, kdy v opačném případě je obvykle vkladové řízení zastaveno na katastru nemovitostí. Následkem je propadnutí uhrazeného správního poplatku, potřeba vyhotovení opravené darovací smlouvy a podání nového návrhu na vklad včetně opětovné úhrady správního poplatku.


Daně při darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině formou darování je obvykle daňově výhodný.

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska, protože darování je zahrnuto pod daň z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, jestliže však není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
společné jmění manželů

Dále je nutné se zabývat daní z nemovitých věcí. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

Pozor na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.


Právní ochrana dárce po darování

Zejména při převodu nemovitosti v rodině je poptávána právní ochrana dárce pro užívání nemovitosti také po darování.

Smlouva o darování nemovitosti tak pro účely ochrany dárce může obsahovat:

 • zřízení věcného břemene dožití dárce (standardní právní institut, který je znám širokou veřejností);
 • zřízení věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (posiluje právní ochranu dárce tak, že obdarovaný nesmí bez předchozího souhlasu dárce darovanou nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.). Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti je vhodné zřídit společně s věcným břemenem dožití;
 • smluvní ujednání o užívání nemovitosti z hlediska určení částí nemovitosti, které bude užívat dárce, které obdarovaný a které části budou využívány společně.


Smlouva od právníka a online

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete kvalitní smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Smlouva o darování nemovitosti od advokáta a online je naše specializace. Ceník právní pomoci naleznete kliknutím níže.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.