Smlouva o darování nemovitosti

Smlouva o darování nemovitosti od právníka a online. Jak na převod nemovitosti v rodině.
Smlouva o darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti je častým řešením převodu nemovitosti v rodině, ať se jedná o rodinný dům, byt nebo pozemek. Smlouva o darování nemovitosti je pak klíčovým dokumentem pro převod nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti je upraveno zejména občanským zákoníkem a důležitým zákonem pro hladký převod nemovitosti je katastrální zákon.

Postup darování nemovitosti je poměrně jednoduchý, kdy je nutné splnit dva kroky k úspěšnému darování:

 • sepsání a podpis smlouvy o darování nemovitosti (podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny); a
 • vypracování a podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí (na katastru nemovitostí se hradí správní poplatek ve výši 2.000,- Kč pro převod nemovitosti).

K realizaci darování nemovitosti tak nepostačuje pouze podpis smlouvy o darování nemovitosti, ale je nutné, aby vlastnictví nemovitosti bylo úspěšně zapsáno na katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného.


Smlouva o darování nemovitosti

Smlouva o darování nemovitosti by měla splňovat alespoň tyto náležitosti:

 • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
 • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
 • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
 • místo a den podpisu stran.

Výše uvedené jsou pouze základní právní náležitosti darovací smlouvy, kdy doporučujeme využít služeb advokáta k přípravě smlouvy na míru potřeb konkrétního převodu nemovitosti v rodině. Přeci jen darování představuje u nemovitostí obvykle transakci v řádech milionů korun, která by měla být zajištěna kvalitní darovací smlouvou a nikoliv vzorem z internetu.


Smlouva o darování nemovitosti

Pozor na katastr nemovitostí

Smlouva o darování nemovitosti musí zejména správně specifikovat nemovitost v souladu s katastrálním zákonem, kdy v opačném případě je obvykle vkladové řízení zastaveno na katastru nemovitostí. Následkem je propadnutí uhrazeného správního poplatku, potřeba vyhotovení opravené darovací smlouvy a podání nového návrhu na vklad včetně opětovné úhrady správního poplatku.


Daně při darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině formou darování je obvykle daňově výhodný.

Darovací daň již neexistuje z formálního hlediska, protože darování je zahrnuto pod daň z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Darování je daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, jestliže však není osvobozeno od daně z příjmů.

V rámci darování nemovitosti jsou osvobozeny od daně z příjmů dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
společné jmění manželů

Dále je nutné se zabývat daní z nemovitých věcí. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

Pozor na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.


Právní ochrana dárce po darování

Zejména při převodu nemovitosti v rodině je poptávána právní ochrana dárce pro užívání nemovitosti také po darování.

Smlouva o darování nemovitosti tak pro účely ochrany dárce může obsahovat:

 • zřízení věcného břemene dožití dárce (standardní právní institut, který je znám širokou veřejností);
 • zřízení věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (posiluje právní ochranu dárce tak, že obdarovaný nesmí bez předchozího souhlasu dárce darovanou nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem, apod.). Tento zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti je vhodné zřídit společně s věcným břemenem dožití;
 • smluvní ujednání o užívání nemovitosti z hlediska určení částí nemovitosti, které bude užívat dárce, které obdarovaný a které části budou využívány společně.


Smlouva od právníka a online

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete kvalitní smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Smlouva o darování nemovitosti od advokáta a online je naše specializace. Ceník právní pomoci naleznete kliknutím níže.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Smlouva o darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.