Darování družstevního bytu

Jak na darování družstevního bytu? Rychlou právní radu poskytne tento článek
jak vystěhovat nájemníka

Darování družstevního bytu

Darování družstevního bytu je oblíbené řešení převodu družstevního podílu v rodině. Darování lze realizovat jednoduše prostřednictvím uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu. V rámci této smlouvy se specifikuje, že převod družstevního bytu je bezúplatný.

Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu, když nabyvatelem družstevního podílu bude osoba splňující podmínky stanov bytového družstva pro přijetí za člena. Příkladem omezení převodu družstevního bytu může být vymezení podmínky ve stanovách, že členem bytového družstva může být pouze fyzická osoba, takto by byl nemožný převod družstevního bytu na právnickou osobu.

Obdarovaný by si měl uvědomit základní rozdíl mezi vlastnictvím bytu v osobním vlastnictví a družstevním bytem. V rámci bytového družstva vlastní nabyvatel členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Nabyvatel členského podílu tedy nevlastní přímo byt, tento je ve vlastnictví bytového družstva. Tento základní, ale podstatný rozdíl, je vhodné si uvědomit před nabytím samotného vlastnictví.


Smlouva o darování družstevního bytu

Základní právní náležitosti smlouvy při darování družstevního bytu jsou následující:

  • specifikace převodce a nabyvatele družstevního bytu,
  • vymezení převáděného družstevního podílu a bytového družstva,
  • stanovení, že převod družstevního podílu je bezúplatný,
  • případné další podmínky a prohlášení,
  • závěrem místo a podpis smlouvy.

Tyto právní náležitosti jsou pouze základní. Přestože se jedná o darování, měli by dárce i obdarovaný zvážit využití kvalitní smlouvy od advokáta k bezchybnosti darování družstevního bytu.

Spoluvlastnictví družstevního podílu

Darování družstevního bytu nevyžaduje cestu na katastr nemovitostí. Účinnost darování družstevního podílu je totiž spojena s doručením účinné smlouvy o převodu bytovému družstvu (vyjma případu, kdy smlouva o převodu stanovuje účinky na později). Totožné účinky má rovněž doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Rovněž při darování družstevního bytu přecházejí na nabyvatele družstevního podílu dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Lze tak doporučit nabyvateli, aby před uzavřením smlouvy měl k dispozici aktuální potvrzení bytového družstva o těchto dluzích. Převod družstevního bytu tak znamená, že nabyvatel členského podílu v bytovém družstvu bude odpovídat za existující dluhy převodce vůči bytovému družstvu.

darování družstevního bytu

Užívání bytu dárcem po převodu

V některých případech si dárce družstevního bytu přeje nadále užívat byt i po jeho darování. V takovém případě je vhodné správně promyslet právní konstrukci k naplnění tohoto zájmu dárce. Jednou z možností je podnájem družstevního bytu, kdy je však nutné prostudovat stanovy bytového družstva a samotnou nájemní smlouvu ke zjištění, zda je možný podnájem družstevního bytu a případně analyzovat omezení podnájmu. Darování družstevního bytu může mít tak přesah také do dalších právních otázek.

Vypořádání mezi sourozenci

Pokud se řeší darování družstevního bytu v rodině, kdy rodiče mají více dětí a družstevní byt je darován pouze jednomu z dětí, pak je v praxi často řešena otázka majetkového vypořádání mezi sourozenci za života rodičů. Tuto životní situaci lze vyřešit uzavřením dohody o finančním vypořádání mezi sourozenci se současným uzavřením darovací smlouvy družstevního bytu.

Darování družstevního bytu především v rodině tak může znamenat komplexní řešení zájmů dárce, které zahrnují jak samotné darování družstevního bytu jednomu z dětí, tak řešení užívání družstevního bytu i po darování a rovněž vypořádání majetkových otázek mezi sourozenci z důvodu darování pouze jednomu z dětí.

Pozor na vzory z internetu

Na internetu je řada vzorů smlouvy k převodu družstevního bytu, a to různé právní kvality. Jelikož se jedná o hodnotnou transakci v oblasti nemovitostí, pak je na zvážení, zda tento převod realizovat prostřednictvím vzorů z internetu. Kvalitní smlouva o darování družstevního podílu může zpravidla zamezit případným budoucím a nákladným sporům.

Smlouva od právníka a online

Smlouvu k darování družstevního podílu pro vás můžeme připravit bez nutnosti osobní schůzky. Veškerou domluvu a podklady lze zajistit emailovou a telefonickou komunikací.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování družstevního bytu

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.