Darování nebo dědictví nemovitosti

Darování nebo dědictví nemovitosti? Poradíme v tomto článku.
darování nebo dědictví nemovitosti

Převod vlastnictví nemovitosti je významným finančním a právním rozhodnutím, které může mít značný dopad na všechny zúčastněné osoby. Ať už se jedná o darování nemovitosti za života majitele nebo o přechod majetku formou dědictví po jeho smrti. Každý z těchto procesů, tedy darování nebo dědictví nemovitosti, má své specifické znaky, výhody a nevýhody. Článek se zaměřuje na hlavní rozdíly mezi darováním a děděním nemovitosti, a to zejména z hlediska průběhu celého procesu, včetně daňových, finančních a právních důsledků.

Převod nemovitosti v rodině (darování nebo dědění)

Převod nemovitosti v rodině, ať už formou darování nebo dědictví nemovitosti, je častým jevem, který slouží k zachování majetku v rodinné linii. Darování nemovitosti je proces, v jehož rámci majitel nemovitosti dobrovolně převádí své vlastnické právo na jinou osobu, často na člena rodiny, a to bez očekávání finančního protiplnění. Rozhodnutí darovat nemovitost může být motivováno různými důvody a okolnostmi. Často se jedná o snahu o vyřešení majetkových záležitostí ještě za života dárce.

Na druhou stranu dědictví představuje přechod vlastnického práva k majetku (včetně nemovitostí) až po smrti majitele. Celý proces dědění je upraven v občanském zákoníku, kdy výsledek dědického řízení může být oproti zákonu modifikován například prostřednictvím závěti.

Ačkoli obě zmíněné varianty, tedy darování nebo dědictví nemovitosti, vedou k převodu vlastnického práva, mají různé právní a finanční konsekvence, které je třeba vždy pečlivě zvážit.

Kupní smlouva na byt s hypotékou

Finanční aspekty darování a dědění nemovitosti

Finanční hledisko je při rozhodování jestli volit formu darování nebo dědictví nemovitosti jedním z klíčových faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování mezi těmito dvěma možnostmi.

Při darování nemovitosti je třeba vzít v úvahu, že darování může v některých případech podléhat dani z příjmů. V České republice je však darování mezi příbuznými v přímé linii (například mezi rodiči a dětmi) a ve vymezených případech i v linii vedlejší osvobozeno od daně.

Co se týče finanční stránky dědení nemovitosti, dědictví není aktuálně zdaněno, což znamená, že dědicové nejsou povinni platit daň z hodnoty nabytého majetku. Nicméně, dědictví nemovitosti sebou může nést určité finanční závazky. Pokud je například nemovitost zatížena hypotékou nebo jinými dluhy, dědicové mohou být odpovědni za jejich splacení.

Darování a dědění nemovitosti se nicméně výrazně liší z hlediska finančních nákladů celého procesu. Při darování je třeba zaplatit správní poplatek za přepis vlastnického práva v katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč. Tento poplatek je pevně stanoven a nezávisí na hodnotě darovaného majetku. Naopak v případě dědictví se odměna notáře odvíjí od hodnoty pozůstalosti. To znamená, že čím vyšší je hodnota nemovitosti, tím vyšší je i odměna notáře, kterou je třeba za dědické řízení zaplatit. Darování nemovitosti je tak obvykle finančně výhodnějším řešením.

Obě možnosti, darování i dědictví, mají své finanční výhody a nevýhody, které je důležité vždy pečlivě zvážit, a to v kontextu konkrétní situace a individuálních potřeb všech zúčastněných stran.

darování nebo dědictví nemovitosti

Pozor na závěť (nepominutelný dědic)

Závěť může hrát v procesu dědění nemovitosti zásadní roli, a to zejména v situaci, kdy se zůstavitel chce odchýlit od úpravy dědění v občanském zákoníku (zejména v tom, kdo bude dědit a co bude dědit). Jde o právní dokument, ve kterém zůstavitel stanoví, jak bude po jeho smrti rozdělen jeho majetek. Závěť tak umožňuje zůstaviteli určit, kdo se stane dědicem jeho nemovitosti. Aby však byla závěť platná, musí splňovat určité formální náležitosti.

Důležitá je zejména otázka nepominutelných dědiců. Jde o zásadní institut dědického práva, který omezuje zůstavitelovu svobodu rozhodnout závětí o budoucím dědění jeho majetku. Neopominutelný dědic je osoba, kterou zákon chrání před úplným vyloučením z dědictví. Těmito osobami jsou potomci zůstavitele, kterým zákon zaručuje právo na zákonný podíl na dědictví. V případě nezletilého potomka jsou to ¾ jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak ¼ jeho zákonného dědického podílu.

Darování nemovitosti je snadné

Darování nemovitosti bývá ve většině případů snazší, rychlejší proces a méně nákladný proces. Při darování převádí majitel za svého života vlastnictví nemovitosti přímo na jím vybranou osobu. To umožňuje rychlé převedení majetku, přesně dle vůle dárce, bez nutnosti následného složitého řešení tohoto majetku v dědickém řízení, které se nadto může táhnout dlouhé měsíce či roky.

Darování nemovitosti umožňuje majiteli větší kontrolu nad tím, kdo získá jeho pracně nabytý majetek. Současně může tento postup pomoci předcházet vzniku konfliktů o majetek, které mohou nastat mezi dědici smrti majitele.

Právní ochrana dárce

Pokud se majitel nemovitosti rozhodne pro darování nemovitosti během svého života, je zásadní, aby nezapomínal na svou právní ochranu. Zejména pokud má v plánu v darovaném bytě nebo domě zůstat žít až do konce svého života, je vhodné, aby si toto právo zabezpečil prostřednictvím tzv. věcného břemene dožití (popřípadě třeba i zákazu zcizení a zatížení nemovitosti). Tyto ochranné instituty by měly být součástí samotné darovací smlouvy. Pokud dojde k zákonem vymezeným situacím (finanční nouze dárce či nevděk obdarovaného), může dárce požadovat vrácení daru. To však představuje poměrně časově i finančně náročný proces, který se většinou neobejde bez složitého soudního řízení.

Jak přepsat dům na nezletilé dítě

Možnost vypořádání mezi sourozenci

Pokud rodič plánuje darovat nemovitost pouze jednomu z dětí, může to vyvolat nevoli opomenutých sourozenců a související konflikty v rodině. V případě darování nemovitosti může být vypořádání mezi sourozenci klíčovým krokem k udržení rodinné harmonie a soužití.

Jedním ze způsobů, jak tuto situaci řešit, je finanční vypořádání. Obvykle tak dítě, kterému je darována nemovitost, vyplatí ostatním sourozencům ekvivalent jejich podílu. Popřípadě rovnou rodiče jednomu z potomků darují nemovitosti a ostatním určitou částku, která odpovídá hodnotě darované nemovitosti či podílu na ní.

Takové vypořádání by mělo být pečlivě zaznamenáno v písemné formě a všechny strany by měly souhlasit s podmínkami. Mezi hlavní výhody této úpravy majetkových vztahů mezi sourozenci patří i předcházení následných sporů, které mohou nastat v rámci dědického řízení.

Darovací smlouva online a od právníka

Nevíte si rady s darovací smlouvou? Darování nemovitosti představuje komplexní proces, kterým vás rádi provedeme. Jsme advokátní kanceláří se zaměřením na nemovitostní právo. Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou smluv na míru, které zohledňují individuální potřeby a zájmy našich klientů. Nabízíme online právní služby za předem stanovenou odměnu, abychom vám poskytli pohodlí, transparentnost a zaručenou kvalitu. Darovací smlouvu pro vás připraví zkušený advokát, tak abyste měli jistotu, že vše proběhne hladce a bez komplikací.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nebo dědictví nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.