Darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Řešíte darování nemovitosti jen jednomu dítěti? Přečtěte si tento článek.
darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti je častým řešením převodu nemovitosti v rodině. K darování nemovitosti je třeba připravit darovací smlouvu a návrh vkladu na katastr nemovitostí. V případě, že si dokumentaci připravujeme sami, můžeme riskovat nesprávnou definici převáděné nemovitosti a tím zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí. Zbytečně tak přijdeme o uhrazený správní poplatek ve výši 2.000 ,- Kč. Samotná příprava smluvní dokumentace k darování nemovitosti není nikterak složitá, vyžaduje však přesnou formální správnost, která je dána požadavky katastrálního zákona.

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Současný občanský zákoník klade velký důraz na smluvní volnost jedince. Není tak výjimkou, že volnost nakládání s vlastním majetkem patří mezi jednu z nich. Darování nemovitosti jen jednomu dítěti je tak zcela v právu rodiče, ať už k tomu má jakýkoliv důvod. Je však třeba pamatovat, že pokud dojde k úmrtí rodiče (dárce) do tří let od darování, pak může dojít k započtení na tzv. povinný díl dědictví a obdarovanému dítěti se tak poníží případná hodnota děděné pozůstalosti.

jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak na darování nezletilému dítěti

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti je možné také za situace, že dítě je nezletilé. Narážíme však na právní překážky, které musíme v daném případě řešit. Nestačí pouze sepsat darovací smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pro darování nemovitosti nezletilému dítěti musí dojít k řízení před opatrovnickým soudem, který vysloví souhlas s darováním nezletilému dítěti. Tato povinnost vyplývá přímo z občanského zákoníku. Součástí řízení je určení tzv. kolizního opatrovníka, který zastává zájmy dítěte před soudem. Samotné řízení je pak obvykle rychlou záležitostí, kdy je kladen důraz na ochranu zájmu dítěte. Pokud by mělo dojít k dalšímu právnímu jednání s danou nemovitostí, pak je nutné také získat souhlas soudu.

V případě, že dárce plánuje nemovitost dále užívat také po nabytí zletilosti dítěte, doporučujeme využít institutu věcného břemene a případného zákazu ztížení a zatížení. Pokud bychom darovali nemovitosti dítěti, které brzy nabude zletilosti, přichází v úvahu otázka, zda s darováním nepočkat do 18. narozenin dítěte.

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti, byť nezletilému, je tedy možné při splnění formálních náležitostí a souhlasu soudu.

darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Darování a daně

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti a daňové aspekty darování? V tuto chvíli již neexistuje darovací daň. Přichází v úvahu daň z přijmu. Zákon o daních z přijmu pak taxativně vyjmenovává kdo je od daně z přijmu v případě darování osvobozen. Jedná se o příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dalším důvodem pro osvobození od daně z přijmu je pak soužití daného jedince ve společné domácnosti po dobu jednoho roku a déle.

V případě, že hodnota darované nemovitosti přesahuje částku 5 milionů Kč, pak vzniká poplatníkovi ohlašovací povinnost správci daně, tedy příslušnému finančnímu úřadu. Samotné nahlášení daru je bezplatné a pokud bychom tak neučinili, riskujeme zbytečnou pokutu od finančního úřadu.

Vypořádání mezi sourozenci za života rodičů

V běžné praxi se ukazuje, že řada rodičů si přeje zamezit případným budoucím sporům o dědictví mezi sourozenci, kdy jednomu sourozenci darovali nemovitost a druhému něco jiného nebo nic. Takové situaci se často předchází pomocí dohody o vypořádání mezi sourozenci. Současně s dohodou může dojít k uzavření darovací smlouvy. Obsahem dohody pak může být libovolná finanční částka, kterou obě smluvní strany uznají za adekvátní. Vypořádání je ale také možné jinou formou než finanční, a to např. darování jiné nemovitosti nebo movitých věcí. Je pak otázkou, zda samotné vypořádání bude financovat rodič jako dárce nebo bude jako mediátor apelovat na obdarované dítě, aby se finančně nebo jinak materiálně vyrovnalo se svým sourozencem.

Darování nemovitosti jen jednomu dítěti může tak představovat řešení vypořádání majetkových vztahů mezi sourozenci za života rodičů.

Právní pomoc online

Řešíte darování nemovitosti jen jednomu dítěti? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Co je potřeba k žádosti o rozvod
Pracovní právo

Právní rady v případě neplatné výpovědi z práce

Když vám zaměstnavatel dá výpověď, může to být velmi stresující. Důležité ale je vědět, že ne každá výpověď je automaticky platná a spravedlivá. Všechno závisí na konkrétních okolnostech a na tom, jak je tato situace v souladu se zákonem a se soudní praxí. Více poradíme v článku.

Celý článek
návrh na rozvod dohodou
Rodinné právo

Návrh na rozvod dohodou

Rozvod manželství je nepříjemná životní událost, kterou je však možné vyřešit poměrně rychle tzv. rozvodem dohodou. Více v článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.