Jak darovat podíl na nemovitosti

Jak darovat podíl na nemovitosti při převodu nemovitosti? Poradíme v aktuálním článku.
jak darovat podíl na nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině

Darování nemovitosti je velice využívané zejména mezi rodinnými příslušníky. Jak darovat podíl na nemovitosti je pak častou otázkou v rámci převodu nemovitosti v rodině. V rámci jedné rodiny je darování obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Sepsání darovací smlouvy je jednoduchý a finančně nenákladný postup k úpravě majetkových vztahů v rodině. Pokud máte více rodinných příslušníků, mezi které chcete rozdělit svůj majetek, můžete obvykle každému darovat nemovitost nebo její část. Pokud vlastníte pouze jednu nemovitost, ale máte více rodinných příslušníků, které si přejete obdarovat, doporučujeme obvykle uzavřít darovací smlouvu, kde určíte ideální spoluvlastnické podíly obdarovaných. Každý případ darování nemovitosti je však nutné posoudit individuálně a stanovit vhodné řešení.

Darování nemovitosti

Pro úspěšný převod vlastnického práva je nutné sepsat darovací smlouvu a vytvořit návrh na vklad pro katastrální úřad. Smlouvu jsou povinni podepsat dárce i obdarovaný a musí být opatřena úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Ověření podpisů provádí advokát, notář nebo pobočka České pošty označená logem Czech POINT. Pro vytvoření návrhu na vklad je nutné použít standardizovaný formulář katastru. Smlouvu spolu s návrhem poté stačí podat na příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitost a zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Pokud byly dokumenty vypracovány bez chyb, katastrální úřad přibližně do 30 dnů převede vlastnické právo. Jak darovat podíl na nemovitosti?

Darovací smlouva na nemovitost se služebností

Darování podílu na nemovitosti

Pokud se rozhodnete darovat jenom část nemovitosti, musíte podíly správně zapsat do darovací smlouvy a návrhu na vklad. Darováním části nemovitosti vznikají spoluvlastnické podíly a obdarovaní se společně s dárcem stávají podílovými spoluvlastníky. Podíly se v příslušné smlouvě vyznačují zlomkem, například 1/2 darované nemovitosti. Lze darovat například část bytu (pokud nevylučují stanovy SVJ), domu nebo pozemku. Téměř každou nemovitou věc lze rozdělit na spoluvlastnické podíly a darovat pouze jejich část. Dejte si pozor na případné chyby v darovací smlouvě, jejichž následkem by mohlo dojít k zamítnutí vkladového řízení. Jak darovat podíl na nemovitosti vypadá poměrně jednoduše, ale je nutné nejprve posoudit možnost darování podílu a následně připravit bezchybnou dokumentaci k realizaci převodu podílu na nemovitosti.

Darování části domu

Jak darovat podíl na nemovitosti, když se jedná o rodinný dům? Pokud jste vlastníkem rodinného domu, můžete darovat libovolně velké podíly více osobám.

Pokud jste podílovým spoluvlastníkem a vlastníte pouze podíl na nemovité věci, pak doporučujeme dávat pozor na existenci předkupního práva, které mohou mít ostatní spoluvlastníci.

jak darovat podíl na nemovitosti

Darování části pozemku

Jak darovat podíl na nemovitosti, když se jedná o pozemek? U darování pozemku existují dvě možnosti, jak pozemek darovat. Je možné darovat tzv. ideální spoluvlastnický podíl o velikosti například ½ na nemovité věci. Každému bude náležet část nemovitosti, která ale nebude přesně prostorově vymezena. Pokud chcete pozemek přesně rozdělit (např. z důvodu stavby), pak je vhodnou variantou rozdělit pozemek na více částí pomocí geometrického plánu. Pro vytvoření plánu kontaktujte geodeta, který Vám geometrický plán vyhotoví. Poté je obvykle nezbytné plán předat stavebnímu úřadu, který vydá povolení o rozdělení pozemků. Následně je nutné rozdělení pozemků reflektovat na katastru nemovitostí.

Darování části bytu

Jak darovat podíl na nemovitosti, když se jedná o byt? Obecně je možné darovat podíl na bytové jednotce, ale v některých případech může být spoluvlastnictví jednotky vyloučeno. Zákaz rozdělit jednotku na podíly může být zakotven ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Zákon takovou úpravu sice připouští, ale v praxi se vyskytuje spíše výjimečně. S podílem na bytu je nutné převést i spoluvlastnický podíl na společných částech domu, případně spoluvlastnický podíl na sousedních pozemcích.

Právní ochrana dárce

Pokud byste si přáli nemovitou věc nadále užívat i po převodu vlastnického práva, doporučujeme zakotvit právní ochranu dárce, která zahrnuje nejčastěji dva základní instituty:

  • věcné břemeno dožití,
  • zákaz zcizení a zatížení.

Věcné břemeno zajistí dárci nebo jiné osobě určené ve smlouvě právo doživotního a bezplatného užívání nemovité věci. Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti zakazuje obdarovanému bez souhlasu dárce nemovitost prodat nebo zatížit.

Advokáti pro vás a online

Jak darovat podíl na nemovitosti: Právní pomoc online

Máte nemovitost, kterou byste si přáli darovat ? Chcete nemovitost darovat více osobám a potřebujete odbornou právní pomoc? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Darovací smlouvu společně s návrhem na vklad připravíme online, odborně a za přesnou cenu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak darovat podíl na nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.