Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce

Neplatná výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele představuje obtížnou situaci, která může postihnout každého zaměstnance, a tím mu negativně ovlivnit nejen profesní život. Jak se účinně bránit napoví následující článek.
Jak se bránit neplatné výpovědi z práce

Neplatná výpověď z pracovního poměru

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Výpověď ze strany zaměstnavatele může být udělena pouze z důvodů ustanovených zákoníkem práce a musí být provedena v příslušné formě. Nesprávně podaná výpověď může pro zaměstnavatele znamenat významné finanční náklady. Pokud totiž zaměstnanec napadne výpověď u soudu, zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy často až do řádného ukončení pracovního poměru.

Prvotní analýza

V případě, kdy zaměstnanec má pochybnosti ohledně platnosti výpovědi, je důležité, aby se co nejdříve poradil s odborníkem, který provede právní analýzu celého problému.

Takové právní hodnocení umožní zaměstnanci zjistit, zda je výpověď z právního pohledu opravdu neplatná a jaké další kroky by měl podniknout směrem k určení neplatnosti výpovědi. Na druhou stranu během analýzy můžeme dojít také k závěru, že zaměstnavatel zkrátka postupoval v souladu s právními předpisy.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Postupovat dle zákoníku práce a především a rychle posoudit oprávněnost/neoprávněnost také výpovědi.

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce

Pro platnost ukončení pracovního poměru nestačí telefonická nebo ústní výpověď, protože je nutné dodržet písemnou formu. Pokud tomu tak není, považuje se výpověď za nicotnou. To jednoduše znamená, že výpověď vůbec neexistuje.

Pokud jde o doručení výpovědi, tak nejčastěji ji zaměstnavatelé předávají oproti podpisu zaměstnanci přímo na pracovišti. Není-li to možné, pak zaměstnavatelé využijí pro doručení provozovatele poštovních služeb. Pokud s tím zaměstnanec vyslovili předchozí souhlas, umožňuje zákon doručování výpovědi i elektronicky či prostřednictvím datové schránky.  

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Posoudit, zda byla udělena v platné formě.

Jak se bránit neplatné výpovědi z práce

Jak postupovat v případě neplatnosti výpovědi

Pokud právní analýza odhalí neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, následuje tento doporučený postup. Zaměstnanec musí projevit iniciativu a písemně (preferovaně prostřednictvím doporučené pošty) informovat zaměstnavatele, že považuje výpověď za neplatnou a požaduje, aby byl nadále zaměstnán. Tedy, neplatná výpověď z pracovního poměru vyžaduje, aby zaměstnanec aktivně jednal ve svůj prospěch.

V praxi se může stát, že zaměstnavatel po přijetí tohoto oznámení uzná neplatnost výpovědi a bude pokračovat v obvyklém přidělování práce zaměstnanci.

Pokud ale zaměstnavatel neodpoví na oznámení zaměstnance, v němž trvá na pokračování zaměstnání, bude nezbytné se bránit v podobě žaloby na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru.

Je dále nutné být opatrný při uzavírání dohod o ukončení pracovního poměru, protože takové dohody mohou výrazně snížit šance na získání odstupného a jejich soudní napadení je pak obtížné.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Buďte aktivní v zákonném postupu.

Podívejte se také na video s naším právním expertem:

Důležité jsou lhůty!

Při řešení otázky neplatnosti výpovědi z pracovního poměru je klíčová rychlost. Zákoník práce stanovuje striktní lhůty pro uplatnění neplatnosti výpovědi.

Neplatnost musí být uplatněna u soudu nejdéle do 2 měsíců od data, kdy měl pracovní poměr skončit výpovědí. Žaloba musí být doručena soudu nejpozději v poslední den této lhůty, pouhé odeslání poštou v tento den není dostačující.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o platnosti, je důležité jednat rychle a obrátit se na advokáta, který posoudí oprávněnost takového jednání zaměstnavatele a navrhne další právní postup, protože i ono oznámení o trvání na dalším zaměstnání musí být učiněno bez zbytečného odkladu.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Dodržet zákonné lhůty ke správnému postupu.

Žaloba na neplatnost výpovědi

Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru by měla být sestavena odborně a podána na příslušném soudu. Soudní řízení probíhá před senátem, který se skládá ze soudce a dvou přísedících.

V některých situacích může zaměstnavatel po podání žaloby přistoupit na smírné jednání, což může vyústit v dohodu, na základě které je zaměstnanci vyplaceno odškodnění za neplatnou výpověď z pracovního poměru. Pokud však ke smíru nedojde, rozhodnutí o platnosti či neplatnosti výpovědi náleží soudu.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? V některých případech nezbyde, než se soudit.

Nárok na odstupné

Postup při hromadných propouštěních

Pokud zaměstnavatel nepostupuje v souladu se zákonem během hromadného propouštění, nemá to sice vliv na platnost výpovědí, může však dojít k prodloužení výpovědních lhůt pro propouštěné zaměstnance. To se stává v případě, kdy zaměstnavatel nepředá včas závěrečnou zprávu o hromadném propouštění krajské pobočce Úřadu práce. U zaměstnanců ovlivněných hromadným propouštěním pak pracovní poměr nekončí dříve než 30 dní po doručení této závěrečné zprávy příslušnému Úřadu práce.

V případě, kdy zaměstnanec má za to, že jeho výpověď je neplatná z jiných důvodů, je nutné, aby informoval zaměstnavatele, že si přeje pokračovat v zaměstnání. Následně by měl taktéž podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi.

Dejte si dále pozor

Je důležité být opatrný při podepisování dokumentů. Přestože jste povinni převzít výpověď (potvrzení datem a podpisem), není nutné podepisovat nic dalšího, jako například dohody nebo vyjádření.

Přestože je na rozhodnutí zaměstnavatele, koho propustí, nemůže při tomto rozhodování nikoho diskriminovat a je povinen dodržovat zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

Je také nutné si uvědomit, že zaměstnavatel nemůže udělit výpověď určitým skupinám zaměstnanců, jako jsou například zaměstnanci na nemocenské nebo těhotné zaměstnankyně. Tyto skupiny mají právní ochranu a zaměstnavatel musí respektovat jejich práva a nediskriminovat je na základě jejich zdravotního stavu.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Shrnutí nejdůležitějších kroků při neplatné výpovědi

  1. Nepodepisovat nic nad rámec potvrzení o převzetí výpovědi.
  2. V případě neplatnosti nepřistupovat bez odborné konzultace k dohodám, které poté snižují šanci na výhru soudního sporu či dosáhnutí na odstupné.
  3. Oznamte zaměstnavateli, že trváte na pokračování přidělování práce. Od tohoto okamžiku běží právo na uhrazení mzdy v případě vyhraného sporu.
  4. Zaměstnanec musí napadnout neplatnou výpověď u soudu nejpozději do 2 měsíců, jinak se i neplatná výpověď považuje za platnou a nelze ji dále právně napadat nebo zpochybňovat.
  5. Stěžejním krokem je obrátit se na zkušeného advokáta, který ví, jak v těchto situacích postupovat a na co přesně si dát pozor.

Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Postupovat formálně správně a neudělat chybu ve lhůtách.

Právní pomoc zaměstnancům

Řešíte, Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce? Pokud se nacházíte v podobné situaci, rádi vám pomůžeme. Právní pomoc poskytujeme zaměstnancům zejména v Praze a okolí při řešení neplatné výpovědi z pracovního poměru.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Převod nemovitosti mezi sourozenci

Chystáte se darovat nemovitost svému bratrovi či sestře? Chtete vědět, jak takový převod nemovitosti mezi sourozenci probíhá? Základní informace se dozvíte v tomto článku.

Celý článek
Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak se bránit proti neplatné výpovědi z práce

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.