Darovací smlouva na pole

Právní úprava darování nemovitostí je zakotvena v občanském zákoníku. Správný postup při darování pole si srozumitelně vysvětlíme v tomto článku.
darovací smlouva na pole

Darovací smlouva

Darovací smlouva na pole vyžaduje písemnou formu pro převod vlastnického práva k této nemovité věci. Smluvními stranami jsou dárce a obdarovaný. Může být také více obdarovaných. Lze například darovat část pole dceři a část synovi.

Darovací smlouva na pole by měla obsahovat alespoň tyto právní náležitosti:

  • jméno, rodné číslo a trvalé bydliště smluvních stran;
  • úplné a správné označení darované nemovitosti;
  • závazek dárce převést vlastnické právo dobrovolně a bezplatně a závazek obdarovaného dar přijmout;
  • datum, místo podpisu smlouvy a úředně ověřené podpisy smluvních stran.

Podpisy je možné nechat ověřit na pobočce České pošty označené logem Czech POINT, u advokáta nebo notáře. Pokud se nacházíte mimo Českou republiku lze často využít konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, které obvykle ověřují podpisy.

jak darovat podíl na nemovitosti

Návrh na vklad na katastr

Společně s darovací smlouvou budete potřebovat sepsat a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, který je nutné připravit na standardizovaném formuláři. Darovací smlouvu společně s návrhem na vklad zaneste na příslušný katastrální úřad (katastrální pracoviště je uvedeno na návrhu na vklad). Kromě osobního doručení listin je možné zaslat dokumenty poštou. Podmínkou úspěšného převodu vlastnického práva je zaplacení správního poplatku ve výši 2.000,- Kč a odevzdání bezchybných podkladů. Vkladové řízení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti.

Darovací smlouva na pole je tedy jedním z dokumentů potřebných pro úspěšný převod vlastnictví k poli. Druhým je návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Darování části pole

Jak darovat podíl na pozemku? Téměř každou nemovitou věc lze rozdělit na podíly. Pokud se rozhodnete darovat jen část pole, pak máte dvě možnosti. Prvním způsobem je darování tzv. ideálního spoluvlastnického podílu (např. 1/3 nemovité věci). Obdarovaní získají spoluvlastnický podíl a stanou se podílovými spoluvlastníky. Každý bude vlastnit určitý podíl na pozemku, ale nenastane přesné rozdělení pole na více části. Pokud vlastníte větší pozemek, který byste chtěli rozdělit na více celků, nechte si vypracovat geometrický plán, který přesně rozdělí pole na více částí.

Darovací smlouva na pozemek

Darovací smlouva na pole a daně

Převod vlastnického práva pomocí darovací smlouvy je poměrně snadné a rychlé řešení převodu vlastnictví nemovitosti. Darování nemovitosti je oblíbené zejména mezi rodinnými příslušníky. Darování je zpravidla v rámci jedné rodiny osvobozeno od „darovací daně (resp. daně z příjmu)“, díky tomu se jedná o finančně nenákladný převod vlastnického práva.

Od daně z příjmu jsou osvobozeny tyto dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pokud hodnota daru přesáhne 5 mil. Kč, pak vzniká obdarovanému povinnost dar ohlásit příslušnému finančnímu úřadu. Jedná se však pouze o ohlašovací povinnost.

darovací smlouva na pole

Právní ochrana dárce po darování

Darovací smlouva na pole zajišťuje převod vlastnictví k pozemku. Pokud si však dárce přeje mít nadále právo užívat pozemek, pak je nutné, aby darovací smlouva na pole obsahovala právní ochranu dárce. Občanský zákoník upravuje dva základní instituty, které poskytují dárci právní ochranu, pokud si přeje nemovitost nadále užívat. Doplnění smlouvy o právní ochranu dárce může pomoci předejít budoucím sporům, které v rodině mohou nastat.

Darovací smlouva na pole tak může také obsahovat:

Kombinace obou právních institutů poskytuje dárci právní ochranu k užívání darované nemovitosti.

Darovací smlouva na pole od právníka

Chystáte se darovat nemovitost a potřebujete právní poradenství? Neváhejte se na nás obrátit. Právu nemovitostí se dlouhodobě věnujeme, máme zkušenosti a odpovědnost advokátní kanceláře. V případě využití našich služeb garantujeme rychlé vypracování online za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva na pole

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.