Převod nemovitosti v rodině 2022

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Jak vyřešit tuto situaci v letošním roce poradíme v článku.
převod nemovitosti v rodině 2022

Jak na převod nemovitosti v rodině 2022

Převod nemovitosti v rodině se řeší především koupí, darováním a nebo v rámci dědického řízení. Každý ze způsobů má svá specifika, výhody a nevýhody. V případě darování mezi rodinnými příslušníky je velkou výhodou, že vyjma správního poplatku katastrálnímu úřadu, lze darovaní provézt takřka bezplatně, protože daň z nabytí nemovitosti je zrušena a darování mezi blízkými rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zároveň je možné zajistit ochranu dárce a jeho budoucích potřeb ve vztahu k převáděné nemovitosti.

Smlouva o darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině 2022 se řeší prakticky stejně jako v loňském roce. K úspěšnému převodu vlastnického práva darováním je zapotřebí pouze řádné darovací smlouvy a podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí. Oba dokumenty musí splňovat určité zákonné náležitosti, v opačném případě katastrální úřad zpravidla převod vlastnického práva neprovede a správní poplatek propadne.

Smlouva musí obsahovat alespoň:

  • Identifikaci smluvních stran (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště dárce a obdarovaného);
  • Vymezení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • Závazek dárce bezplatně převézt nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného nemovitost jako dar přijmout;
  • Místo a den podpisu smluvních stran (nutné úřední ověření podpisů).

Návrh na vklad lze pak vytvořit v aplikaci katastrálního úřadu.

zpětvzetí návrhu na vklad

Jak je to s daněmi?

Jak již bylo řečeno darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zákon stanoví, že od daně jsou osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů

nebo

  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Přesáhne-li hodnota daru pět milionů korun, nastupuje zde povinnost oznámení daru správci daně. Neoznámení daru je sankcionováno pokutou.

Převod nemovitosti v rodině 2022 představuje tak obvykle řešení posouzení daňových aspektů darování. Nejedná se obvykle o nic složitého.

Právní ochrana dárce po darování

Darování nemovitostí v rodině je vhodným nástrojem k tomu, jak ošetřit majetkové poměry v rodině s poměrně nízkými náklady. Dárce se zároveň nemusí obávat, že by po darování již nemohl užívat nemovitost. Občanské právo upravuje instituty, které stanovují právní ochranu dárce také po převodu vlastnického práva, a to konkrétně:

  • zřízení věcného břemene dožití jako věcného práva zapsaného na katastru nemovitostí, kdy je dárce doživotně oprávněn nemovitost bezplatně užívat; a
  • zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které podmiňuje jakékoli zatížení, nájem nebo převod nemovitosti souhlasem dárce (bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemovitost nepronajme, nezatíží hypotékou ani neprodá).

V rámci právní ochrany dárce doporučujeme zřídit oba instituty současně.

Převod nemovitosti v rodině 2022 je spojení, se kterým je často řešeno zajištění dožití dárce v nemovitosti.

převod nemovitosti v rodině 2022

Převod nemovitosti v rodině 2022 a vypořádání mezi sourozenci

Občanské právo stojí na autonomii vůle smluvních stran a každý tak může nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení, tedy darovat zpravidla ze svého majetku komukoli chce. Může se ale stát, že v případě obdarování pouze některých potomků, budou neobdarované děti jako neopominutelní dědici darovací smlouvu napadat nebo takové darování způsobí v rodině nepříjemné napětí.

Pro takové případy je dobré uzavřít dohodu o vypořádání mezi sourozenci, kdy například jedno z dětí dostane nemovitost a druhý potomek peněžité finanční vypořádání za jeho případný dědický podíl výměnou za vzdání se práva později uplatňovat dědické nebo jiné nároky.

Právní pomoc online: Převod nemovitosti v rodině 2022

Řešíte převod nemovitosti v rodině a potřebujete právní pomoc? Můžete se na nás obrátit. Specializujeme se na darování nemovitosti v rodině. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme online, odborně a za předem stanovenou odměnu. Samozřejmostí je zřízení právní ochrany dárce dle požadavku klienta.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti v rodině 2022

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.