Převod nemovitosti v rodině 2022

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Jak vyřešit tuto situaci v letošním roce poradíme v článku.
převod nemovitosti v rodině 2022

Jak na převod nemovitosti v rodině 2022

Převod nemovitosti v rodině se řeší především koupí, darováním a nebo v rámci dědického řízení. Každý ze způsobů má svá specifika, výhody a nevýhody. V případě darování mezi rodinnými příslušníky je velkou výhodou, že vyjma správního poplatku katastrálnímu úřadu, lze darovaní provézt takřka bezplatně, protože daň z nabytí nemovitosti je zrušena a darování mezi blízkými rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zároveň je možné zajistit ochranu dárce a jeho budoucích potřeb ve vztahu k převáděné nemovitosti.

Smlouva o darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině 2022 se řeší prakticky stejně jako v loňském roce. K úspěšnému převodu vlastnického práva darováním je zapotřebí pouze řádné darovací smlouvy a podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí. Oba dokumenty musí splňovat určité zákonné náležitosti, v opačném případě katastrální úřad zpravidla převod vlastnického práva neprovede a správní poplatek propadne.

Smlouva musí obsahovat alespoň:

  • Identifikaci smluvních stran (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště dárce a obdarovaného);
  • Vymezení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
  • Závazek dárce bezplatně převézt nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného nemovitost jako dar přijmout;
  • Místo a den podpisu smluvních stran (nutné úřední ověření podpisů).

Návrh na vklad lze pak vytvořit v aplikaci katastrálního úřadu.

zpětvzetí návrhu na vklad

Jak je to s daněmi?

Jak již bylo řečeno darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zákon stanoví, že od daně jsou osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů

nebo

  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Přesáhne-li hodnota daru pět milionů korun, nastupuje zde povinnost oznámení daru správci daně. Neoznámení daru je sankcionováno pokutou.

Převod nemovitosti v rodině 2022 představuje tak obvykle řešení posouzení daňových aspektů darování. Nejedná se obvykle o nic složitého.

Právní ochrana dárce po darování

Darování nemovitostí v rodině je vhodným nástrojem k tomu, jak ošetřit majetkové poměry v rodině s poměrně nízkými náklady. Dárce se zároveň nemusí obávat, že by po darování již nemohl užívat nemovitost. Občanské právo upravuje instituty, které stanovují právní ochranu dárce také po převodu vlastnického práva, a to konkrétně:

  • zřízení věcného břemene dožití jako věcného práva zapsaného na katastru nemovitostí, kdy je dárce doživotně oprávněn nemovitost bezplatně užívat; a
  • zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které podmiňuje jakékoli zatížení, nájem nebo převod nemovitosti souhlasem dárce (bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemovitost nepronajme, nezatíží hypotékou ani neprodá).

V rámci právní ochrany dárce doporučujeme zřídit oba instituty současně.

Převod nemovitosti v rodině 2022 je spojení, se kterým je často řešeno zajištění dožití dárce v nemovitosti.

převod nemovitosti v rodině 2022

Převod nemovitosti v rodině 2022 a vypořádání mezi sourozenci

Občanské právo stojí na autonomii vůle smluvních stran a každý tak může nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení, tedy darovat zpravidla ze svého majetku komukoli chce. Může se ale stát, že v případě obdarování pouze některých potomků, budou neobdarované děti jako neopominutelní dědici darovací smlouvu napadat nebo takové darování způsobí v rodině nepříjemné napětí.

Pro takové případy je dobré uzavřít dohodu o vypořádání mezi sourozenci, kdy například jedno z dětí dostane nemovitost a druhý potomek peněžité finanční vypořádání za jeho případný dědický podíl výměnou za vzdání se práva později uplatňovat dědické nebo jiné nároky.

Právní pomoc online: Převod nemovitosti v rodině 2022

Řešíte převod nemovitosti v rodině a potřebujete právní pomoc? Můžete se na nás obrátit. Specializujeme se na darování nemovitosti v rodině. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme online, odborně a za předem stanovenou odměnu. Samozřejmostí je zřízení právní ochrany dárce dle požadavku klienta.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti v rodině 2022

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.