Darování nemovitosti 2023

Darování nemovitosti je oblíbený převod vlastnického práva zejména mezi rodinnými příslušníky. Jak sepsat darovací smlouvu se dozvíte v následujícím článku.
Darování nemovitosti 2023

Darovací smlouva na nemovitost

Darování nemovitosti v rodině je poměrně běžné řešení majetkových poměrů v rodině, kdy nejčastěji dochází k darování ze starší generace na mladší, jelikož si dárci často přejí vypořádat majetkové vztahy za svého života. Darování nemovitosti představuje rychlé, jednoduché a poměrně levné řešení.  Pro správný převod, který katastr nemovitostí nezamítne, je nutné zahrnout do darovací smlouvy následující náležitosti:

  • označení dárce a obdarovaného,
  • přesná definice darované nemovitosti dle katastrálního zákona,
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar,
  • místo a den podpisu stran.

Darovací smlouva musí být písemná s úředně ověřenými podpisy. Kromě darovací smlouvy je nezbytnou součástí převodu vlastnického práva také návrh na vklad do katastru nemovitostí, který lze vyplnit prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci katastrálního úřadu. Darovací smlouvu s návrhem na vklad následně postačuje podat na příslušný katastrální úřad.

Darování nemovitosti je zařízené, jakmile katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva.

darovací smlouva na pole

Darování nezletilému dítěti

Prarodiče, rodiče nebo další rodinní příslušníci se mohou rozhodnout, že darují nemovitou věc svému nezletilému příbuznému. Obecně je darování nezletilému dítěti možné, avšak proces darování je složitější než v případě zletilých potomků. Pro darování nezletilému je nejprve nezbytné vypracovat darovací smlouvu, kterou musí následně schválit opatrovnický soud. Obvykle musí být nezletilému nejprve ustanoven kolizní opatrovník, který bude hájit jeho zájmy. Soudní řízení je osvobozeno od soudních poplatků a pokud darování nemovitosti není v rozporu se zájmem dítěte, bývá souhlas obvykle udělen.

Darovací smlouva a daně

Darování nemovitosti v rodině bývá poměrně finančně nenáročné, protože daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena a darování v rámci rodiny je zpravidla osvobozené od daně z příjmu. Povinnost platit daň z příjmu se netýká darů:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Jedinou daň, kterou budou v budoucnu obdarovaní platit, je obvykle daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok a kterou hradí vlastník nemovitosti.

Pokud je hodnota daru vyšší než 5 mil. korun, vzniká obdarovaným povinnost oznámit finančnímu úřadu tento dar. Jedná se však o formalitu. Novým vlastníkům, kteří nesplní oznamovací povinnost, může být uložena povinnost zaplatit pokutu.

Darování nemovitosti 2023

Právní ochrana dárce

Pokud si přejete nemovitost po darování nadále užívat, doporučujeme zahrnout do smlouvy právní ochranu dárce. Základní právní instituty, které stanoví občanský zákoník, jsou:

  • Věcné břemeno dožití, které představuje základní a nejdůležitější ochranu dárci, protože mu umožnuje doživotně a bezplatně užívat darovanou nemovitost.
  • Zákaz zcizení a zatížení posiluje právní ochranu dárce a obvykle je zřizován společně s věcným břemenem dožití. Zákaz zcizení a zatížení ukládá obdarovanému povinnost získat písemný souhlas dárce, pokud by si přál nemovitost převést na třetí osobu, pronajmout nebo zatížit zástavním právem.

Pro větší ochranu dárce doporučujeme zakotvit do darovací smlouvy oba instituty. Součástí smlouvy může být také další podmínky ochrany dárce. Lze například vymezit, že vrchní patro domu bude obývat obdarovaný a spodní patro dárce.

Lze odvolat dar?

Ve výjimečných situacích se může dárce dovolat vrácení daru. Obdarovaný je povinen vrátit dar za mimořádných okolností:

  • Odvolání daru pro nevděk je možné, pokud ublížil dárci nebo osobě dárci blízké úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
  • Odvolání daru pro nouzi může nastat, pokud se dárce dostane do velmi tíživé situace a nebude mít na zaplacení nutné výživy pro sebe nebo pro osobu, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Odvolání daru je složitý proces, který by vydal na několik samostatných článků. Každý případ odvolání daru je nutné posoudit individuálně.

Právníci pro vás a online

Právní pomoc online: Darování nemovitosti 2023

Přemýšlíte o darování nemovitosti? Potřebujete připravit darovací smlouvu? Můžete se na nás obrátit. Darovací smlouvu vypracujeme odborně, online a za předem stanovených podmínek.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti 2023

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.