Darování nemovitosti pro případ smrti

Řešíte otázku darování nemovitosti pro případ smrti dle nového občanského zákoníku? Poradíme rychle v tomto článku.
Darování nemovitosti pro případ smrti

Rozdíl od běžného darování

Účelem darovací smlouvy je bezplatný převod vlastnického práva k určité věci z dárce na obdarovaného. Darování nemovitosti pro případ smrti je však specifické. Na rozdíl od běžné darovací smlouvy, kdy vlastnické právo k daru přejde na obdarovaného ke dni podpisu darovací smlouvy nebo povolením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí v případě nemovité věci, u darování pro případ smrti proběhne samotné darování až po smrti dárce a za podmínky, že obdarovaný přežije dárce.

odvolání daru pro nevděk

Podmínky pro darování pro případ smrti

Aby nebylo darování pro případ smrti považováno za odkaz (na rozdíl od darování pro případ smrti lze odkaz kdykoli odvolat), musí darovací smlouva pro případ smrti splňovat následující podmínky:

  • obdarovaný přežije dárce;
  • obdarovaný dar přijme;
  • dárce se vzdá práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu;
  • darovací smlouva pro případ smrti musí být uzavřena v písemné formě.

Darování nemovitosti pro případ smrti vyžaduje splnění těchto podmínek.

Darování nemovitosti pro případ smrti

Účinky darování a daně

V případě darování věcí, které nepodléhají evidenci ve veřejném seznamu (typicky movité věci jako např. finanční částka, auto atd.) přejde vlastnické právo na obdarovaného okamžikem smrti dárce.

U věcí, které podléhají evidenci ve veřejném seznamu (typicky nemovitost) výše zmíněné však neplatí. Obdarovaný získá vlastnické právo k takovéto věci až zápisem do veřejného seznamu. Darování nemovitosti pro případ smrti vyžaduje tedy vklad na katastru nemovitostí po smrti dárce.

Stejně jako běžné darování za života, je darování nemovitosti pro případ smrti v rámci rodiny daňově výhodné. Darovací daň byla zrušena a převedena pod daň z příjmů. Avšak obdarovaný je od daně z příjmů osvobozen, pokud se jedná o příjem od:

  • příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Co bude potřeba?

Darování nemovitosti pro případ smrti vyžaduje uzavření písemné darovací smlouvy. Smlouva o darování pro případ smrti by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti:

  • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
  • stanovení daru (v případě darování nemovitosti musí být vymezena dle katastrálního zákona);
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitosti na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • místo a den podpisu stran.

Jak již bylo výše uvedeno, při darování pro případ smrti se musí dárce vzdát práva dar odvolat a vydat o tom obdarovanému listinu.

Výše uvedené jsou pouze základní náležitosti darovací smlouvy pro případ smrti, proto doporučujeme k přípravě smlouvy využít služeb právníka.

Darování nemovitosti pro případ smrti

Pokud je darem věc nemovitá, která je zapsaná v katastru nemovitostí, bude dar spadat do aktiv pozůstalosti a bude předmětem řízení o pozůstalosti. Darování nemovitosti pro případ smrti není tedy tak snadné jako u movitých věcí. Obdarovaný získá dar až po zápisu do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí může podat obdarovaný až poté, co bude pravomocně skončeno řízení o pozůstalosti. Jelikož účastníkem vkladového řízení budou i dědicové dárce.

převod nemovitosti v rodině

Právní pomoc online

Darování nemovitosti pro případ smrti je jednou z možností pro úpravu majetkových vztahů pro případ smrti k nemovitostem. Může se použít například v případě, kdy se nejdříve uzavře běžná darovací smlouva za života a dárce si chce zajistit, že v případě smrti obdarovaného, získá vlastnické právo k nemovitosti zpět.

K zajištění práva využívat dar lze však využít i jiných možností, a to například věcného břemene doživotního bezplatného užívání spolu se zákazem zcizení a zatížení nemovitosti. Zákaz zcizení a zatížení znemožňuje obdarovanému bez předchozího souhlasu dárce převést nemovitost na třetí osobu, pronajmout nemovitost, zatížit, apod. Další vhodnou možností je pak například pořízení závěti.

Pro posouzení vhodnosti darovací smlouvy pro případ smrti doporučujeme obrátit se na právníka.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování nemovitosti pro případ smrti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.