Převod nemovitosti v rodině 2024

Stojíte před důležitým rozhodnutím v podobě darování nemovitosti v rodině? Nevíte si rady, jak postupovat a nechcete na nic zapomenout? Poradíme v článku.
Převod nemovitosti v rodině 2024

Převod nemovitosti v rodině 2024

Pro převod nemovitosti v rodině existuje několik cest. Nejvíce využívaná je darování. Nesmíme však opomenout také kupní smlouvu. Samozřejmě je na vás jakou variantu si vyberete, každá má svá pozitiva a negativa a hodí se na jiné rodinné vztahy a situace. Pokud si nevyberete ani jednu z těchto možností, následuje po smrti vlastníka pozůstalostní řízení o nemovitost.

Kupní smlouvu budou většinou využívat vlastníci pouze jedné nemovitosti s více možnými nabyvateli, nejčastěji tedy dětmi. Rodiče tak převedou nemovitost na jedno dítě pomocí kupní smlouvy. Peníze poté mohou rozdělit mezi zbylé děti a tím je vypořádat.

Ne každý se chce tímto zabývat za svého života, ať už z jakýchkoli důvodů. Proto existuje zákonem upravené pozůstalostní (dědické) řízení, během kterého je rozdělen majetek pozůstalým bez jakékoli vyslovené vůle zemřelého.

Jak už jsme zmínili výše, většina převodů v rámci rodiny je prováděna prostřednictvím darování. Hlavní výhodou darování nemovitosti v rodině je nízkonákladovost, jelikož převod nemovitosti v rodině je zpravidla osvobozen od daně z příjmu. Jediný jistý výdaj, bez kterého převod neuskutečníte, je správní poplatek katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč.

Darování nemovitosti se zřízením služebnosti

Darovací smlouva a návrh na vklad

Pokud se rozhodnete převod nemovitosti v rodině realizovat formou darování, pak je nutné mít vypracovanou darovací smlouvu s návrhem na vklad pro katastr nemovitostí.

Darovací smlouva pro převod nemovitosti v rodině musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

  • jména, trvalá bydliště a rodná čísla dárce a obdarovaného;
  • specifikaci převáděné nemovitosti v souladu s ustanoveními katastrálního zákona;
  • závazek dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného, že nemovitost přijme do svého vlastnictví;
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Dárce a obdarovaný musí darovací smlouvu doplnit podpisem s úředním ověřením.

Pro převod nemovitosti v rodině nepostačuje pouze uzavřít darovací smlouvu, ale je nutné také podat návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Převod vlastnického práva je však dokončen až na základě rozhodnutí katastrálního úřadu, který má v tomto procesu finální slovo.

Podívejte se také na video s naším právním expertem k darování nemovitosti:

Daňová otázka a darování

Zákon o dani z příjmu osvobozuje od daně tyto dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

Pokud hodnota darované nemovitosti přesahuje částku 5 mil., vzniká obdarovanému povinnost oznámit toto nabytí finančnímu úřadu. Toto oznámení není doprovázeno žádným dalším poplatkem. Nicméně v případě opomenutí, může úřad přikročit k peněžité pokutě.

Z těchto důvodů je tudíž darování mezi rodinnými příslušníky obvykle daňově výhodné.

Převod nemovitosti v rodině 2024

Vypořádání mezi sourozenci

V životě mohou nastat situace, kdy rodiče mají několik děti, ale například vlastní pouze jeden rodinný dům. Rodiče se však již za svého života rozhodnou darovat tuto nemovitost jednomu dítěti. Proto aby zamezili možným sporům, trvají také na vypořádání neobdarovaných dětí.

Dohoda o vypořádání se může stát samostatnou listinou, je také možné ji zahrnout do darovací smlouvy. Dohoda jako taková není výslovně upravena občanským zákoníkem, na druhou stranu musí obsahovat dané náležitosti, aby mohla právně obstát v případě sporu a nést právní účinky.

Převod nemovitosti v rodině je tak často spojen s řešení vypořádání mezi sourozenci.

Právní ochrana dárce

Není neobvyklé, že si dárce přeje nadále v darované nemovitosti bydlet. Převod nemovitosti v rodině si přeje provést pouze proto, aby mohl rozhodnout o svém majetku ještě za svého života. V těchto případech je vhodné zahrnout do darovací smlouvy také dohodu o zřízení věcného břemene, díky které může dárce nadále nemovitost užívat i po provedení převodu.

Toto rozšíření darovací smlouvy může výrazně předejít nepříjemným sporům v rámci rodiny.

Občanský zákon výslovně pamatuje na tyto právní instituty, a to konkrétně:

  • Věcné břemeno dožití je právní ochrana, která se v katastru nemovitostí zapisuje k darované nemovitosti a umožňuje dárci či jiné oprávněné osobě dále užívat nemovitou věc bez omezení a bezplatně.
  • Zákaz zcizení a zatížení je doplňkový institut, který lze navázat na věcné břemeno dožití. Zajišťuje ještě silnější ochranu dárce. Pokud se totiž obdarovaný rozhodne dar například prodat, darovat či zastavit, bude nutný písemný souhlas oprávněného – tedy dárce.

Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme zahrnout do darovací smlouvy oba instituty, a tím si zajistit co nejlepší právní ochranu. Dohodu o zřízení těchto institutů lze sepsat také v samostatné listině.

Advokáti pro vás a online

Pozor na vzory

Na internetu je k nalezení spousta vzorů darovacích smluv, což může vést k mylné představě, že sepsání jedné darovací smlouvy je snadné. Nezapomínejte však, že v této době jsou nemovitosti opravdu hodnotné záležitosti, proto by vám nemělo být lhostejné, jak s nimi bude nakládáno.

Doporučujeme proto obrátit se na advokáta, který zajistí veškeré podklady a bezchybně specifikuje označení nemovitosti. Tím předejdete zbytečným komplikacím v podobě zamítnutí návrhu na katastru  a s tím spojené propadnutí správního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Právní pomoc online: Převod nemovitosti v rodině

Řešíte převod nemovitosti v rodině? Neváhejte se na nás obrátit. Prvotní konzultace je u nás zdarma, kdy vám poradíme, jaké máte možnosti.

Naše služby poskytujeme především online, rychle a za předem stanovenou odměnu. Pokud se dohodneme na spolupráci obdržíte od nás odborně zpracovanou smluvní dokumentaci, a to vše do několika dní. Právní pomoc poskytuje přímo advokátní kancelář.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Převod nemovitosti v rodině 2024

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.