Co obnáší darování nemovitosti

Darování nemovitosti je oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. Co obnáší darování nemovitosti se dozvíte v našem článku
co obnáší darování nemovitosti

Co obnáší darování nemovitosti

Darování nemovitosti je oblíbeným řešením převodu majetku, a to zejména pak mezi rodinnými příslušníky. Darování nemovitosti v rodině lze uskutečnit obvykle s nízkými náklady. Co obnáší darování nemovitosti?

Převod nemovitostí zajistí příslušný katastrální úřad, kterému je nutné dodat:

  • platnou darovací smlouvu na nemovitost s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarovaného;
  • řádně vyplněný a podepsaný návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti.

Tyto dokumenty je nutné mít z hlediska formální stránky v pořádku, a přestože nejsou zákonné požadavky nijak náročné, často dochází k zamítnutí návrhu katastrálním úřadem z důvodu chyby v dokumentaci. Nejčastěji jde o nesprávnou specifikaci nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem.

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva musí alespoň obsahovat přesné označení dárce a obdarovaného, správné označení nemovitosti dle katastrálního zákona, závazek dárce bezúplatně nemovitost převést, závazek obdarovaného nemovitost jako dar přijmout, místo a den podpisu stran.

Další obsah smlouvy záleží pouze na smluvních stranách. Smlouvu lze rozšířit o dohodu o zřízení věcného břemene, zákazu zcizení a zatížení, předkupního práva nebo třeba ustanovení o dopomoci ve stáří.

Před podpisem darovací smlouvy je dobré si každé ustanovení řádně promyslet, zvláště když si dárce přeje nemovitost dále užívat po převodu. I v případě darovaní mezi nejbližšími rodinnými příslušníky je moudré zřízení věcného břemene dožití, popřípadě zákazu zcizení a zatížení, kdy bez souhlasu dárce nebude možné danou nemovitost pronajmout, prodat ani zatížit. Zapsání těchto práv do katastru poskytuje dárci silnou ochranu ve vztahu k dané nemovitosti do budoucna.

Co obnáší darování nemovitosti? Také posouzení možností právní ochrany dárce k užívání nemovitosti také po jejím převodu.

darování nemovitosti jen jednomu dítěti

Nezapomeňte na návrh na vklad do katastru

Návrh na vklad lze vyplnit pomocí interaktivního formuláře na webových stránkách katastrálního úřadu. Jeho obsah musí korespondovat s darovací smlouvou. Nepostačuje pouze podepsat darovací smlouvu, ale je nutné převést nemovitost také na katastru nemovitostí pomocí tohoto návrhu na vklad.

Když máme dokumentaci vyhotovenou, stačí smlouvu podepsat a úředně ověřit podpisy (například na některém místě Czech POINT) a společně s návrhem odeslat nebo odnést na podatelnu příslušného katastrálního úřadu. Zároveň je nutné uhradit správní poplatek 2.000,- Kč.

Co obnáší darování nemovitosti? Sepsání platné darovací smlouvy a zajištění převodu nemovitosti na katastru nemovitostí.

O úspěšném převodu nás katastrální úřad vyrozumí. Vlastníkem nemovitosti se obdarovaný stává okamžikem převodu práva vlastnického práva v katastru nemovitostí.

V případě nesrovnalostí nám úřad zašle odůvodnění proč k převodu práva nedošlo společně s instrukcemi pro další postup. Většinou je nutné zpětvzetí návrhu na vklad, vyhotovení nové dokumentace bez chyb, které katastrální úřad vytkl a opětovné podání včetně uhrazení správního poplatku.

co obnáší darování nemovitosti

Daňové aspekty darování nemovitosti

Darovací daň byla v minulosti zrušena a darování dnes podléhá dani z příjmu. Od této daně jsou osvobozeni rodinní příslušníci v případě, že se jedná o darování od příbuzného:

  • v linii přímé;
  • v linie nepřímé, pokud se jedná sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř;
  • manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;

nebo jedná-li se o osobu, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

I když je obdarovaný od daně z příjmu osvobozen, je mu uložena zákonná povinnost příjem daru jehož hodnota přesahuje 5 mil. Kč ohlásit finančnímu úřadu.

Každý vlastník nemovitosti pak hradí daň z nemovité věci, a to obvykle jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

Co obnáší darování nemovitosti? Obvykle posouzení daňových aspektů darování nemovitosti, které jsou většinou však výhodné.

Co obnáší darování nemovitosti: Příprava dokumentace na míru online

Co obnáší darování nemovitosti? Potřebu kvalitně a správně vypracované dokumentace pro úspěšný převod nemovitosti. Darování je výhodným ošetřením majetkových poměrů, je rychlé a s poměrně nízkými náklady.

Potřebujete pomoct při přípravě dokumentace nezbytné k darování? Specializujeme se na převody nemovitosti v rodině. Neváhejte se na nás nezávazně obrátit. Za předem stanovenou cenu kompletně připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, a to rychle, odborně a online.

Sdílet článek na sociálních sítích

Nemovitostní právo

Advokátní úschova při převodu nemovitosti

Plánujete koupi či prodej nemovitosti a chcete, aby byl celý proces v maximální možné míře bezproblémový a bezpečný? V tomto článku si přiblížíme základní informace o institutu advokátní úschovy při převodu nemovitosti.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Co obnáší darování nemovitosti

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.