Darování pozemku v rodině

Řešíte darování pozemku v rodině? Poradíme rychle a přehledně v tomto článku.
Darování pozemku v rodině

Převod nemovitosti v rodině

Darování pozemku v rodině lze vyřídit snadno a rychle, a to prostřednictvím darovací smlouvy. Darování nemovitosti je běžné řešení bezúplatného převodu pozemku v rodině. K úspěšnému převodu pozemku v rodině postačuje uzavření platné darovací smlouvy dle občanského zákoníku a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (přepis vlastnictví pozemku na katastru nemovitostí).

Darování a daně

Jak je to s daněmi při darování pozemku v rodině? Darovací daň byla již zrušena a darování je tak daněno stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud není osvobozeno od daně z příjmů. Od daně z příjmů jsou osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Darování pozemku v rodině bude tedy obvykle osvobozeno od daně z příjmů. Pozor však na povinnost oznámit darování správci daně, pokud darovaná nemovitost přesahuje svou hodnotou 5 mil. Kč.

Daní z nemovitých věcí je zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Tato daň se hradí každý rok a je nutné k této dani podat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává do konce ledna 2022, když jste v roce 2021 nabyli nemovitost.

darovací smlouva na nemovitost online

Věcné břemeno dožití

Darování pozemku v rodině je často spojeno s požadavkem dárce, aby mohl nadále užívat darovanou nemovitosti. V takovém případě lze doporučit již v darovací smlouvě zřízení věcného břemene dožití. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití může být sepsána přímo v darovací smlouvě.

Věcné břemeno dožití však nemusí být vymezeno pouze pro dárce nemovitosti, ale také další osoby žijící s dárcem v nemovitosti. Bude záležet na domluvě mezi dárcem a obdarovaným a především reflektování takové domluvy do textu samotné dohody o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno poté zanikne v okamžiku smrti poslední oprávněné osoby.

Právní ochranu dárce při darování pozemku v rodině lze také posílit vymezením dalších podmínek v darovací smlouvě.

Zákaz zcizení a zatížení

Darování pozemku v rodině z hlediska právní ochrany dárce lze také posílit zřízením zákazu zcizení a zatížení pozemku. Od účinnosti nového občanského zákoníku lze také zřídit jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Tento právní institut chrání dárce tak, že obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost převést třetí osobě, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit dle dohody.

Doporučujeme k právní ochraně dárce při darování pozemku v rodině zřízení jak věcného břemene, tak zákazu zcizení a zatížení nemovitosti.

Zákaz zcizení a zatížení je zřizován pouze na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Jinými slovy, je nutné projevit souhlas s dobou na kterou je zákaz zcizení a zatížení zřizován, nejčastěji v naší praxi je spojen s trváním věcného břemene dožití.

Darování pozemku v rodině

Jak na darování pozemku v rodině

Právní postup darování pozemku v rodině je zpravidla jednoduchý, a to konkrétně:

  • sepis a uzavření darovací smlouvy na pozemek (darovací smlouva musí splňovat zákonné náležitosti dle občanského zákoníku a katastrálního zákona a podpisy dárce i oprávněného musí být úředně ověřeny);
  • podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastru nemovitostí k pozemku.

Po úspěšném vkladovém řízení na katastru nemovitostí se obdarovaný stává vlastníkem pozemku, o čemž bude písemně vyrozuměn katastrem nemovitostí. Nestačí tedy pouze podepsat darovací smlouvu na pozemek k nabytí vlastnictví.

Pro úspěšný převod pozemku v katastru nemovitostí na nového vlastníka je zásadní správné označení pozemku v darovací smlouvě, a to v souladu s katastrálním zákonem. Nesprávná definice pozemku zpravidla vede zpravidla k zamítnutí vkladového řízení na katastru a propadnutí uhrazeného správního poplatku. Následné řešení představuje zbytečné časové a finanční komplikace, kdy je nutné připravit novou smlouvu a podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí včetně opětovného uhrazení správního poplatku.

Právní pomoc online

Potřebujete zajistit převod nemovitosti v rodině? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytneme rychle, odborně, online a za předem stanovenou odměnu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darování pozemku v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.