Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak na sepsání darovací smlouvy nemovitosti poradíme v tomto článku.
jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Darování nemovitosti

Darování nemovitosti je z dnešního pohledu velice oblíbený institut, především pak v rodině. Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost je pak spojení, které vyhledávají zájemci o převod nemovitosti v rodině. Jako na jednu z výhod darování můžeme poukázat na osvobození od daně z příjmů (dříve darovací daň) při darování mezi rodinnými příslušníky. Jedná se o příbuzné v přímé a vedlejší linii, kterými jsou např. teta, strýc, neteř, či synovec. Další výjimku pak tvoří osoba se kterou žil poplatník daně minimálně jeden rok ve společně hospodařící domácnosti o kterou pečoval, nebo byl odkázán na tuto osobou výživou.  

Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost?

Darovací smlouva na byt vzor

Postup při přípravě darovací smlouvy

V první řadě je třeba uvést, že občanský zákoník určuje povinnost písemné formy darovací smlouvy na věc zapsanou ve veřejném rejstříku, kterou je i nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí. Postup na přípravu darování nemovité věci se skládá ze dvou fází. V rámci první fáze je sepsána samotná darovací smlouva. V druhé fázi je pak nutné připravit a podat návrh na vklad na katastr nemovitostí.   

Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost tak, aby byla platná? Na titulní straně darovací smlouvy budou specifikovány smluvní strany, v našem případě se jedná o dárce nemovité věci a obdarovaného jakožto příjemce dané nemovitosti. Smluvní strany musejí být přesně označeny (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště) a tím jednoduše identifikovatelní.

V dalších ustanoveních darovací smlouvy se pak dále stanovuje a specifikuje předmět darování – darovaná nemovitost na základě katastrálního zákona. Při specifikaci dané nemovitosti je třeba rozlišit o jaký druh nemovitosti se jedná (byt, dům nebo pozemek) a tím také, které parametry specifikace nemovitosti je nutno do smlouvy zahrnout. Tyto informace jsou dostupné z katastru nemovitostí. Rychlým způsobem je nalézt tyto údaje pomocí tzv. listu vlastnictví a na základě zadání názvu či kódu obce a katastrálního území se vyhledá daná nemovitost. Z katastru nemovitostí vyčteme veškeré potřebné informace o dané nemovitosti, včetně případných podílů u podílového spoluvlastnictví.

Další důležitou informací u převodu bytu, která je nám dostupná z katastru nemovitostí, zda bytová jednotka je vymezena na základě zákona č. 72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytů, nebo dle občanského zákoníku 89/2012 Sb. Specifikace jednotky je odlišná dle těchto zákonů.

V následujících částech darovací smlouvy jsou vymezeny závazkové smluvní vztahy mezi dárcem a obdarovaným. Vymezení závazku dárce, který bezúplatně převádí nemovitost na obdarovaného, který se naopak zavazuje nemovitost jako dar přijmout. Na poslední straně je pak nutné smlouvu podepsat (podpisy musí být úředně ověřeny).

Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost tedy zahrnuje potřebu přesné specifikace nemovitosti bez chyb.

jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Návrh na vklad na katastr nemovitostí

Jak jsme si již nastínili výše, po přípravě, sepsání a podepsání darovací smlouvy přichází na řadu druhá fáze. V druhé fázi je vypracován návrh na vklad na katastr nemovitostí. Tento návrh se připravuje na předem daný formulář katastru nemovitostí. Návrh obsahuje informace o účastnících řízení a změny jejich právního vztahu k dané nemovitosti.

V případě, že je součástí darovací smlouvy také věcné břemeno dožití nebo zákaz zcizení a zákaz zatížení, jsou tato věcná práva vymezena v daném návrhu. K návrhu na vklad na katastr nemovitostí se přikládá originál darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy.

Nestačí se tak zabývat pouze otázkou jak napsat darovací smlouvu na nemovitost, ale také jak správně vyplnit návrh na vklad pro katastr nemovitostí.

Návrh na vklad je nutné následně podat na katastr a uhradit správní poplatek.

převod nemovitosti v rodině

Chyby při přípravě darovací smlouvy

Za nejčastější chybu můžeme považovat neúplně, či nedostatečně specifikovanou nemovitost v rozporu s katastrálním zákonem. Pokud k takové chybě dojde, je vkladové řízení obvykle nakonec zastaveno. Současně však propadá již uhrazený správní poplatek. V tuto chvíli je výše správního poplatku stanovena na částku 2.000,- Kč, a tak se jedná o nepříjemnou situaci.

Právní pomoc online

Řešíte jak napsat darovací smlouvu na nemovitost? Smlouva o darování nemovitosti od právníka a online je naše specializace. Ceník právní pomoci naleznete kliknutím níže.

Sdílet článek na sociálních sítích

darování nemovitosti cizí osobě
Nemovitostní právo

Darování nemovitosti cizí osobě

Ke změně vlastnického práva k nemovitosti může dojít na základě darování, dědického řízení nebo na základě prodeje majetku. Darování nemovitosti představuje velmi oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Nejčastěji dochází k darování mezi rodinnými příslušníky, ale je možné darovat nemovitou věc také cizí osobě. Základní odlišnosti darování mezi nepříbuznými osobami představíme v našem článku.

Celý článek
darování nemovitosti vnukovi
Nemovitostní právo

Jak na darování nemovitosti vnukovi

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky představuje oblíbený způsob převodu vlastnického práva. Proces darování bytu vnukovi představíme v následujícím článku.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Jak napsat darovací smlouvu na nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.