Darovací smlouva v rodině

Řešíte převod nemovitosti a darovací smlouvu v rodině? Poradíme v tomto článku.
darovací smlouva v rodině

Jak na převod nemovitosti v rodině

Darovací smlouva v rodině se uzavírá často při převodu nemovitosti v rodině. V případě darování nemovitosti v rodině je velkou výhodou, že vyjma správního poplatku katastrálnímu úřadu, lze darovaní provézt takřka bezplatně, jelikož daň z nabytí nemovitosti je zrušena a darování mezi blízkými rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zároveň je možné zajistit právní ochranu dárce a jeho budoucích potřeb ve vztahu k převáděné nemovitosti.

Darovací smlouva v rodině pro nemovitost

Darovací smlouva v rodině k převodu nemovitosti musí obsahovat zákonné náležitosti, kterými jsou:

  • přesné označení dárce a obdarovaného – nepostradatelné údaje v případě fyzických osob jsou celé jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště;
  • identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Smluvní strany si mohou ve smlouvě sjednat i další náležitosti. Součástí smlouvy může být například dohoda o zřízení věcného břemene, zákaz zcizení a zatížení a další.

darovací smlouva nemovitost

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro převod vlastnického práva k nemovitosti je však nezbytné vypracovat mimo darovací smlouvy také návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy společně s návrhem na vklad poté stačí zanést nebo odeslat na příslušný katastrální úřad a uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který je možné uhradit přímo na pokladně katastrálního úřadu nebo vylepením kolku na přední stranu návrhu na vklad.

Oba dokumenty musí splňovat určité zákonné náležitosti, v opačném případě katastrální úřad zpravidla převod vlastnického práva neprovede a správní poplatek propadne. Pozor tedy na bezchybnost darovací smlouvy a návrhu na vklad.

Darovací smlouva v rodině představuje převod hodnotného majetku, a proto doporučujeme přenechat přípravu na právním profesionálovi.

Daňové aspekty darování v rodině

Jak již bylo řečeno darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zákon stanoví, že od daně jsou osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Každý vlastník nemovitosti dále hradí daň z nemovité věci, a to obvykle jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna až následující roku po nabytí nemovitosti.

Darovací smlouva v rodině často obsahuje také právní ochranu dárce k užívání nemovitosti.

darovací smlouva v rodině

Právní ochrana dárce

Pokud si přejete nemovitost po darování i nadále užívat, doporučujeme do darovací smlouvy zakotvit právní ochranu dárce. Pomocí vhodné právní úpravy můžete předejít budoucím rodinným sporům.

Konkrétně se jedná o:

  • věcné břemeno dožití, které představuje zcela základní ochranu pro dárce. Tomu je umožněno doživotní a bezplatné užívání nemovitosti. Lze ho zřídit pro dárce i pro jinou osobu, na které se dohodnou smluvní strany. Dohoda o zřízení věcného břemene může být samostatnou listinou nebo součástí darovací smlouvy;
  • zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které podmiňuje jakékoli zatížení, nájem nebo převod nemovitosti souhlasem dárce (bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemovitost nepronajme, nezatíží hypotékou ani neprodá).

Darovací smlouva v rodině může tak obsahovat právní ochranu dárce k užívání nemovitosti také po jejím převodu.

Darování jen jednomu dítěti a vypořádání mezi sourozenci

Současný občanský zákoník klade velký důraz na smluvní volnost jedince. A tak darování nemovitosti pouze jednomu dítěti je zcela v právu rodiče. Je však třeba pamatovat, že pokud dojde k úmrtí rodiče (dárce) do tří let od darování, pak může dojít k započtení na tzv. povinný díl dědictví a obdarovanému dítěti se tak poníží případná hodnota děděné pozůstalosti.

V praxi se setkáváme s tím, že řada rodičů si přeje zamezit případným budoucím sporům o dědictví mezi sourozenci, kdy jednomu sourozenci darovali nemovitost a druhému něco jiného nebo nic. Takové situaci se často předchází pomocí dohody o vypořádání mezi sourozenci. Současně s dohodou může dojít k uzavření darovací smlouvy. Obsahem dohody pak může být libovolná finanční částka. Vypořádání je ale také možné jinou formou než finanční, a to např. darování jiné nemovitosti nebo movitých věcí.

Advokáti pro vás a online

Darování nezletilému dítěti

Darování nemovitosti je možné také za situace, pokud je dítě nezletilé. Avšak existují zde právní překážky, které je potřeba v tomto případě řešit. Pokud se rozhodnete darovat nemovitost nezletilému dítěti, nestačí pouze sepsat darovací smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Musí dojít k řízení před opatrovnickým soudem, který vysloví souhlas s darováním nezletilému dítěti.

Darovací smlouva v rodině

Darovací smlouva v rodině na nemovitost od právníka a online? Poskytujeme potřebnou právní pomoc včetně advokátní odpovědnosti za kvalitu darovací smlouvy.

Sdílet článek na sociálních sítích

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.