Darovací smlouva v rodině

Řešíte převod nemovitosti a darovací smlouvu v rodině? Poradíme v tomto článku.
darovací smlouva v rodině

Jak na převod nemovitosti v rodině

Darovací smlouva v rodině se uzavírá často při převodu nemovitosti v rodině. V případě darování nemovitosti v rodině je velkou výhodou, že vyjma správního poplatku katastrálnímu úřadu, lze darovaní provézt takřka bezplatně, jelikož daň z nabytí nemovitosti je zrušena a darování mezi blízkými rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zároveň je možné zajistit právní ochranu dárce a jeho budoucích potřeb ve vztahu k převáděné nemovitosti.

Darovací smlouva v rodině pro nemovitost

Darovací smlouva v rodině k převodu nemovitosti musí obsahovat zákonné náležitosti, kterými jsou:

  • přesné označení dárce a obdarovaného – nepostradatelné údaje v případě fyzických osob jsou celé jméno, rodné číslo a adresa trvalého bydliště;
  • identifikace darované nemovitosti podle katastrálního zákona;
  • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
  • datum, místo a podpis smluvních stran.

Smluvní strany si mohou ve smlouvě sjednat i další náležitosti. Součástí smlouvy může být například dohoda o zřízení věcného břemene, zákaz zcizení a zatížení a další.

darovací smlouva nemovitost

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro převod vlastnického práva k nemovitosti je však nezbytné vypracovat mimo darovací smlouvy také návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy společně s návrhem na vklad poté stačí zanést nebo odeslat na příslušný katastrální úřad a uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který je možné uhradit přímo na pokladně katastrálního úřadu nebo vylepením kolku na přední stranu návrhu na vklad.

Oba dokumenty musí splňovat určité zákonné náležitosti, v opačném případě katastrální úřad zpravidla převod vlastnického práva neprovede a správní poplatek propadne. Pozor tedy na bezchybnost darovací smlouvy a návrhu na vklad.

Darovací smlouva v rodině představuje převod hodnotného majetku, a proto doporučujeme přenechat přípravu na právním profesionálovi.

Daňové aspekty darování v rodině

Jak již bylo řečeno darování mezi rodinnými příslušníky je obvykle osvobozeno od daně z příjmu. Zákon stanoví, že od daně jsou osvobozeny dary:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Každý vlastník nemovitosti dále hradí daň z nemovité věci, a to obvykle jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna až následující roku po nabytí nemovitosti.

Darovací smlouva v rodině často obsahuje také právní ochranu dárce k užívání nemovitosti.

darovací smlouva v rodině

Právní ochrana dárce

Pokud si přejete nemovitost po darování i nadále užívat, doporučujeme do darovací smlouvy zakotvit právní ochranu dárce. Pomocí vhodné právní úpravy můžete předejít budoucím rodinným sporům.

Konkrétně se jedná o:

  • věcné břemeno dožití, které představuje zcela základní ochranu pro dárce. Tomu je umožněno doživotní a bezplatné užívání nemovitosti. Lze ho zřídit pro dárce i pro jinou osobu, na které se dohodnou smluvní strany. Dohoda o zřízení věcného břemene může být samostatnou listinou nebo součástí darovací smlouvy;
  • zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které podmiňuje jakékoli zatížení, nájem nebo převod nemovitosti souhlasem dárce (bez písemného souhlasu dárce nový vlastník nemovitost nepronajme, nezatíží hypotékou ani neprodá).

Darovací smlouva v rodině může tak obsahovat právní ochranu dárce k užívání nemovitosti také po jejím převodu.

Darování jen jednomu dítěti a vypořádání mezi sourozenci

Současný občanský zákoník klade velký důraz na smluvní volnost jedince. A tak darování nemovitosti pouze jednomu dítěti je zcela v právu rodiče. Je však třeba pamatovat, že pokud dojde k úmrtí rodiče (dárce) do tří let od darování, pak může dojít k započtení na tzv. povinný díl dědictví a obdarovanému dítěti se tak poníží případná hodnota děděné pozůstalosti.

V praxi se setkáváme s tím, že řada rodičů si přeje zamezit případným budoucím sporům o dědictví mezi sourozenci, kdy jednomu sourozenci darovali nemovitost a druhému něco jiného nebo nic. Takové situaci se často předchází pomocí dohody o vypořádání mezi sourozenci. Současně s dohodou může dojít k uzavření darovací smlouvy. Obsahem dohody pak může být libovolná finanční částka. Vypořádání je ale také možné jinou formou než finanční, a to např. darování jiné nemovitosti nebo movitých věcí.

Advokáti pro vás a online

Darování nezletilému dítěti

Darování nemovitosti je možné také za situace, pokud je dítě nezletilé. Avšak existují zde právní překážky, které je potřeba v tomto případě řešit. Pokud se rozhodnete darovat nemovitost nezletilému dítěti, nestačí pouze sepsat darovací smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Musí dojít k řízení před opatrovnickým soudem, který vysloví souhlas s darováním nezletilému dítěti.

Darovací smlouva v rodině

Darovací smlouva v rodině na nemovitost od právníka a online? Poskytujeme potřebnou právní pomoc včetně advokátní odpovědnosti za kvalitu darovací smlouvy.

Sdílet článek na sociálních sítích

Převod majetku na děti
Nemovitostní právo

Převod majetku na děti

Dostali jste se do životní fáze, kdy přemýšlíte nad tím, že byste dětem předali nějakou část svého majetku? Chcete tento krok udělat správně a vyhnout se zbytečným komplikacím? Nejčastěji využívaným způsobem, jak v takovém případě řešit majetkové poměry v rodině je darování.

Celý článek

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva v rodině

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.